Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Mediální ohlas konce mayského kalendáře jako konce světa v roce 2012
Název práce v češtině: Mediální ohlas konce mayského kalendáře jako konce světa v roce 2012
Název v anglickém jazyce: Media response to the end of Maya calendar as the end of the world in 2012
Klíčová slova: mediální ohlas, mayové, mayský kalendář, 2012, konec světa
Klíčová slova anglicky: media response, maya, maya calendar, 2012, end of the world
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.08.2016
Datum zadání: 11.08.2016
Datum a čas obhajoby: 30.01.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2018
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
COE, Michael D. The Maya. London: Thames & Hudson, 2011. – publikace umožňuje ucelený a jedinečný pohled na každodenní život Mayů. Zahrnuje poznatky z nejnovějšího archeologického a epigrafického výzkumu.
DEMAREST, Arthur. Ancient Maya: the rise and fall of a rainforest civilization. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 – archeologická studie čerpá z vlastního pátrání autora po předkolumbovské civilizaci Mayů. Uplatňuje holistický pohled na nejnovější objevy z oblasti archeologie, paleontologie a etnografie.
HAGEN, L. – KONČELÍK, J. a kol.: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum 2005 – publikace vznikla na základě spolupráce Fakulty sociálních věd a univerzity v Erlagenu -Norimberu. Zabývá se vztahem médií a veřejné sféry. Nabízí rozbory mediálních sdělení.
KONČELÍK, J. - ORSÁG, P. - VEČERA, J.: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál 2010 – publikace mapuje vývoj hromadných sdělovacích prostředků na území České republiky v letech 1918 – 1992. Zaměřuje se na vývoj tištěných i audiovizuálních médií, tiskových agentur, proměny novinářské profese, mediální legislativy, to vše zachyceno v historickém kontextu.
KOSTIĆOVÁ, Z. M. 2012: mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha. Praha: Malvern, 2011 - kromě analýzy mayského kalendáře na základě nejnovějších výzkumů se tato kniha pokouší odpovědět i na další otázky spojené s "fenoménem 2012" a rozsáhle se zabývá symbolickým významem, který má mayská kultura pro současnou civilizaci.
KRIPPENDORFF, K.: Content Analysis: An Introduction to its Methodologies. Beverly Hills: Sage Publications, 1980 – kniha pojednává o historii a hlavních principech obsahové analýzy. Čtenářům nabízí způsoby, jak analyzovat obrazové, tištěné i hlasové záznamy v médiích.
KŘÍŽOVÁ, M.: Mayové: Víc než záhady dávné civilizace. Praha: Aleš. Skřivan ml., 2011 – publikace nabízí ucelený vhled do mayské civilizace, přibližuje jejich kulturu, náboženství, zvyky i rituály. Mapuje jejich historii, ale i současnou situaci potomků mayské civilizace.
THOMPSON, J. E. S. Sláva a pád starých Mayů. 1 vydání. Praha: Mladá fronta, 1971 - archeolog a etnolog nastiňuje vývoj mayské civilizace v plné šíři jejího uplatnění, pokud to dovolují zpracované objevy. V samostatných kapitolách se zabývá myšlením Mayů, jejich duchovními a uměleckými výtvory i náboženskými představami.
TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M.: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2012 - Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií, tak i akademického, které demonstruje na praktických příkladech.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce si klade za cíl zjistit, jaký byl mediální obraz konce mayského kalendáře jako předpokládaného konce světa v roce 2012. Z konce mayského kalendáře bylo vyvozováno množství teorií, úvah a predikcí, co 21. prosince 2012 nastane. Nejčastěji se objevovaly apokalyptické předpovědi konce světa. Pravděpodobně kvůli hlubší neznalosti tématu a atraktivitě katastrofických scénářů se z konce mayského kalendáře stal rozšířený fenomén, který rezonoval napříč společností a stal se častým tématem mediálních vyprávění.
Analýza mediálních sdělení zjišťovala, nakolik se fenoménu 2012 vybraná média během roku 2012 skutečně věnovala, jak k tématu přistoupila a zda svým postojem podněcovala strach či nejistotu ve společnosti.
Práce zahrnuje dostatečný teoretický základ a historický kontext, o který se následná analýza opírá.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis aims to find out what was the media image of the end of the Mayan calendar as the supposed end of the world in 2012. A a number of theories, reflections and predictions were made about what would probably happen on December 21, 2012.
The apocalyptic predictions of the end of the world appeared most often. Probably due to deeper ignorance of the theme and attractiveness of catastrophic scenarios, the end of the Mayan calendar has become a widespread phenomenon that resonated across society and has become a frequent subject of media stories.
The analysis of media content investigated the extent to which the 2012 phenomenon of the selected media was really devoted, what kind of approach to the topic the media took and whether it encouraged fear or uncertainty in society. The thesis provides a sufficient theoretical basis and historical context that the subsequent analysis can then rely on.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK