Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Novela školského zákona: Mediální obraz inkluzivního vzdělávání
Název práce v češtině: Novela školského zákona: Mediální obraz inkluzivního vzdělávání
Název v anglickém jazyce: The Amendement to the Education Act: Media Image of Inclusive Education
Klíčová slova: inkluze, vzdělávání, agenda setting, mediální agenda, budování mediální agendy, intermediální agenda, kvantitativní výzkum, internet, zpravodajský server
Klíčová slova anglicky: inclusion, education, agenda setting, media agenda, media agenda building, intermedia agenda, quantitative research, internet, news server
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zbyněk Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.08.2016
Datum zadání: 09.08.2016
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Oponenti: Mgr. Martina Dobosiová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. 392 s. ISBN 80-85947-67-6.
COBB, Roger W. a ELDER, Charles D. The Politics of Agenda-Building: An Alternative Perspective for Modern DemocraticTheory. The Journal of Politics. 1971, roč. 33, č. 4, s. 892–915. ISSN 1468-2508.
COHEN, Bernard Cecil. The Press and Foreign Policy. 1. vyd. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963. 288 s.
ČUŘÍK, Jaroslav a kol. Nové trendy v médiích I: Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5.
DEARING, James W. a ROGERS, Everett M. Agenda-Setting. 6. vyd. Londýn: Sage Publications, Inc., 1996. 139 s. ISBN 0-7619-0563-4.
HÁJKOVÁ, Vanda a STRNADOVÁ, Iva. Inkluzivní vzdělávání: [teorie a praxe]. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. Pedagogika (Grada). 217 s. ISBN 978-80-247-3070-7.
JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální komunikace]. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 206 s. ISBN 80-7178-697-7.
KALVAS, František, KREIDL, Martin, VÁNĚ, Jan a ŠTÍPKOVÁ, Martina. Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci. Sociologický časopis. 2012, roč. 48, č. 1, s. 3–37. ISSN 0038-0288. s. 5.
KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. Odborné slovníky. 855 s. ISBN 80-04-26059-4.
KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 308 s. ISBN 80-7184-134-X.
LANG, Greg a BERBERICH, Chris. Každé dítě potřebuje speciální přístup: vytváření integrovaných a inkluzivních tříd. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. Speciální pedagogika (Portál). 146 s. ISBN 80-7178-144-4.
LIPPMANN, Walter. Public Opinion. New York: Harcourt, Brace and company, 1922. 427 s.
MCCOMBS, Maxwell E. a SHAW, Donald L. The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly. 1972, roč. 36, č. 2, s. 176–187. ISSN 1537-5331.
MCCOMBS, Maxwell E. a SHAW, Donald L. The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years in the Marketplace of Ideas. Journal of Communication. 1993, roč. 43, č. 2, s. 58–67. ISSN 1460-2466.
MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy – masová média a veřejné mínění. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 251 s. ISBN 978-80-7367-591-2.
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-7.
SHOEMAKER, Pamela J. a REESE, Stephen D. Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content. 2. vyd. New York: Longman Publishers USA, 1996. 313 s. ISBN 0-8013-1251-5.
ŠKODOVÁ, Markéta (ed.), ČERVENKA, Jan, NEČAS, Vlastimil, KALVAS, František, TABERY, Paulína a TRAMPOTA, Tomáš. Agenda-setting: teoretické přístupy. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. 88 s. ISBN 978-80-7330-151-4.
TRAMPOTA, Tomáš a NEČAS, Vlastimil. Intermediální agenda českých médií. Naše společnost. 2007, roč. 5, č. 2, s. 12–19. ISSN 2336-1646.
TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4.
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8.
Vyhláška č. 27/2016 Sb. ze dne 21. ledna 2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. In: Sbírka zákonů České republiky. 28. 1. 2016, částka 10, s. 234–312. ISSN 1211-1244.
Zákon č. 14/2017 Sb. ze dne 29. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Sbírka zákonů České republiky. 25. 1. 2017, částka 5, s. 194–205. ISSN 1211-1244
Zákon č. 178/2016 Sb. ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka zákonů České republiky. 8. 6. 2016, částka 68, s. 2882–2893. ISSN 1211-1244.
Zákon č. 82/2015 Sb. ze dne 19. března 2015, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka zákonů České republiky. 17. 4. 2015, částka 37, s. 1384–1398. ISSN 1211-1244.
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce s názvem Novela školského zákona: Mediální obraz inkluzivního vzdělávání je přiblížení mediálního obrazu inkluzivního vzdělávání, který veřejnosti předkládaly zpravodajské servery ParlamentníListy.cz, iDnes.cz, iHNed.cz, Aktuálně.cz, Lidovky.cz, Novinky.cz, Deník.cz a Blesk.cz v období od 1. února 2015 do 30. dubna 2016. K dosažení tohoto cíle byla využita metoda kvantitativní obsahové analýzy. Samotné šetření probíhalo ve třech rovinách: první se zaměřila na četnost komunikátů týkajících se tematiky inkluze ve vzdělávání v jednotlivých měsících či týdnech, druhá se zabývala náplní mediálních obsahů a třetí si všímala, zda politická agenda ovlivnila agendu mediální, případně zda negativní kampaň portálu Blesk.cz ovlivnila agendu zbývajících on-line médií. Tato práce se tedy specializuje na zkoumání mediální agendy, zejména na její utváření. Výsledkem je pak přehledný rozbor mediální agendy týkající se tematiky inkluze ve vzdělávání zahrnující například porovnání četnosti zveřejněných článků týkajících se inkluze s konkurencí nebo poskytnutí informace o tom, s jakou osobností vybraná média začleňování dětí s handicapem do běžných škol nejčastěji spojují, jakým způsobem prezentují tematiku inkluze, či jaký vliv na mediální agendu mají důležitá politická rozhodnutí apod.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor thesis entitled The Amendment to the Education Act: Media Image of Inclusive Education is to describe the media image of inclusive education which was submitted to the public by the news servers ParlamentníListy.cz, iDnes.cz, iHNed.cz, Aktuálně.cz, Lidovky.cz, Novinky.cz, Deník.cz and Blesk.cz in the period from February 1, 2015 to April 30, 2016. To achieve this goal, a quantitative content analysis method was used. The survey itself was conducted on three levels: the first focused on the frequency of communications related to the topic of inclusion in education in individual months or weeks, the second dealt with the content of the media and the third paid attention whether the political agenda influenced the media agenda or whether the negative campaign of Blesk.cz affected the agenda of the remaining on-line media. This bachelor thesis is therefore specialized in examining the media agenda, especially in its formation. The result is a clear analysis of the media agenda on inclusion issues in education, including for example comparing the frequency of published articles on inclusion with the competition or providing information regarding with what kind of personality is the selected media most often associated for inclusion of children with disabilities into mainstream schools, how they present the inclusion topic, or what influence has the media agenda on important political decisions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK