Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Typologický přístup k osobní pohodě
Název práce v češtině: Typologický přístup k osobní pohodě
Název v anglickém jazyce: Typological approach to well-being
Klíčová slova: subjektivní osobní pohoda|psychologická osobní pohoda|typologický přístup|osobnost|hodnoty|coping
Klíčová slova anglicky: subjective well-being|psychological well-being|typological approach|personality|values|coping strategies
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.07.2016
Datum zadání: 27.07.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.10.2016
Datum a čas obhajoby: 23.01.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat typologickým přístupem k osobní pohodě. Carol Ryff navrhla typologický přístup k osobní pohodě, kde dvě dimenze celkové osobní pohody představují hédonická osobní pohoda (subjective well-being v pojetí E. Dienera) a eudaimonická osobní pohoda (psychological well-being v pojetí C. Ryff).
Teoretická část diplomové práce bude zaměřena na popis psychologické a subjektivní pohody a na popis proměnných, na základě kterých bude analýza prováděna – osobnostní rysy, hodnotové orientace a copingové strategie. Empirická část práce bude věnována detailní psychologické charakteristice jednotlivých typů (osoby s vysokou SWB/vysokou PWB, vysokou SWB/nízkou PWB, nízkou SWB/vysokou PWB, nízkou SWB/nízkou PWB) na základě dat od vysokoškolských studentů (N=2500).
Seznam odborné literatury
Blatný, M. a kol. (2010). Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.

Kahneman, D. (2003). Well-being: Foundations of Hedonic Psychology. New York: Russell Sage Foundation.

Křivohlavý, J. (2015). Pozitivní psychologie. Praha: Portál.

Ryff, C. (2016). Using eudaimonic well-being to improve lives. In A.M. Wood & J. Johnson The Wiley handbook of positive clinical psychology: An integrative approach to studying and improving well-being. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

Wood, A. M., & Johnson, J. (2016). The Wiley handbook of positive clinical psychology. Chichester, West Sussex, UK: John Wiley.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK