Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální práce v paliativní a hospicové péči
Název práce v češtině: Sociální práce v paliativní a hospicové péči
Název v anglickém jazyce: Social work in palliative and hospice care
Klíčová slova: Umírání, doprovázení, hospice, paliativní péče, sociální práce
Klíčová slova anglicky: Dying, accompaning, hospice, paliative care, social work
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.07.2016
Datum zadání: 20.07.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.07.2016
Datum a čas obhajoby: 26.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2017
Oponenti: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
1) Paliativní péče
2) Doprovázení nevyléčitelně nemocných
3) Paliativní a hospicová péče v České republice
4) Sociální práce v paliativní a hospicové péči
5) Palitivní péče v nemocnici a hospici
6) Výzkumné šetření
Závěr
Seznam odborné literatury
BUŽGOVÁ, Radka. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních: potřeby, hodnocení, kvalita života. Praha: Grada, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5402-4.
BYDŽOVSKÝ, Jan a Jiří KABÁT. Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči: učební text pro studenty vysokých a vyšších odborných zdravotnických škol. Praha: Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú., 2015. ISBN 978-80-905867-0-3.
KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2069-2.
MARKOVÁ, Alžběta. Hospic do kapsy: příručka pro domácí paliativní týmy. 2. aktualizované vydání. Praha: Cesta domů, 2015. ISBN 978-80-905809-4-7.
SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 2., nezměn. vyd. Praha: Galén, c2011. ISBN 978-80-7262-849-0.
STUDENT, Johann-Christoph, Albert MÜHLUM a Ute STUDENT. Sociální práce v hospici a paliativní péče. Jinočany: H & H, 2006. ISBN 80-7319-059-1.
SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet. 6., dopl. vyd., (V KNA 1.). V Kostelním Vydří: APHPP, 2008. ISBN 978-80-7195-307-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK