Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Impact of Age Structure on Inflation - Example of Developing Countries
Název práce v češtině: Dopad věkové struktury na inflaci - Příklad rozvíjejících se zemí
Název v anglickém jazyce: The Impact of Age Structure on Inflation - Example of Developing Countries
Klíčová slova: Deflace, stárnoucí populace, rozvojové země, panelové údaje, negativní dopad.
Klíčová slova anglicky: Deflation, aging population, developing countries, Panel data, negative impact
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ryska
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2016
Datum zadání: 18.07.2016
Datum a čas obhajoby: 31.01.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O206, Opletalova - místn. č. 206
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2018
Oponenti: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Doug Andrews, Jaideep Oberoi, Tony Wirjanto, C. Mark Zhou, Investigating the Link between Population Aging and Deflation, February 2016;

Patrick Imam, Shock from Graying: Is the Demographic Shift Weakening Monetary Policy Effectiveness, IMF Working Paper, September 2013;

Carlos Carvalho (PUC-Rio), Andrea Ferrero, What Explains Japanese Persistent Deflation? (FRB New York) January 2013;

The Effect of Population Aging on Economic Growth, the Labor Force and Productivity Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif.

Michael R.M. Abrigo and Inessa Love, Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata: a Package of Programs (February 2015);

Ferrero, A. , A Structural Decomposition of the U.S. Trade Balance: Productivity, Demographics and Fiscal Policy. (2010). Journal of Monetary Economics 57, 478 n 490;


Hayashi, F. and E. Prescott (2002), The 1990s in Japan: A Lost Decade. Review of Economic Dynamics 5, 206 n 235.

Mikael Juselius and Előd Takáts, Can demography affect inflation and monetary policy? Monetary and Economic Department, February 2015
Masaaki Shirakawa, Demographic Changes and Macroeconomic Performance: Japanese Experiences, Opening Remark at 2012 BOJ-IMES Conference hosted by the Institute for Monetary and Economic Studies, the Bank of Japan
James Bullard, Carlos Garriga, and Christopher J. Waller,Demographics, Redistribution, and Optimal Inflation Federal Reserve Bank of St. Louis Review, November/December 2012, 94(6), pp. 419-39
Anderson, D., Botman, D., and B. Hunt (2014), “Is Japan's Population Aging Deflationary?”. IMF Working Paper WP/14/139
Jong-Won Yoon, Jinill Kim, and Jungjin Lee, Impact of Demographic Changes on Inflation and the Macroeconomy, IMF Working Paper, November 2014
Bloom, D., Canning, D., Fink, G. and J. Finlay (2007), “Does age structure forecast economic growth?”. International Journal of Forecasting 23 (4), 569-585
Callen, T., Batini, N. and N. Spatafora (2004), “How will demographic change affect the global economy?”. World Economic Outlook, Chapter 3.
Elena Bobeica, Eliza Lis, Christiane Nickel, Yiqiao Sun ,Working Paper Series Demographics and inflation No 2006 / January 2017
Tim Vlandas , The impact of the elderly on inflation rates in developed countries LEQS Paper No. 107/2016 March 2016
Předběžná náplň práce
Mnoho zemí světa zažívá demografický přechod - výrazné snížení míry plodnosti a zvýšení podílu staré populace. Tempo a charakteristika demografických změn jsou však pro každou zemi individuální. Současně tyto země čelí nízké míře inflace nebo dokonce deflaci. V této práci ukazuji, jak jsou demografické změny korelovány s nízkou mírou inflace. Odhaduji dva různé modely - VAR a FEM pro panelová data za použití dvou skupin rozvojových zemí. Primárním argumentem pro použití dvou oddělených skupin pro odhad stejného modelu je kontrola robustnosti, tj. zda budou všechny tři hypotézy platit u více vzorků zemí. Tyto hypotézy jsou následující. Zaprvé, deflace je pozitivně korelována se zvýšeným podílem staré populace. Zadruhé, nízká inflace v rozvíjejících se ekonomikách má strukturální charakter v důsledku demografických změn. Zatřetí, deflace může být prognózovatelná, pokud je poháněna demografickými trendy. Přes heterogenitu výsledků PVAR a FEM se ukázal negativní dopad stárnutí populace na inflaci. Výsledky odhadů také podporují hypotézy, že nízká inflace, pokud je částečně poháněna změnami stárnutí struktury, má strukturální spíše než cyklické charakteristiky a že je předvídatelná. Příspěvkem této práce je vliv věkové struktury na inflaci v rozvíjejícíh zemích, neboť ostatní studie zkoumají stejný dopad pouze s využitím vyspělých zemí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Many countries in the world experience demographic transition – the significant decrease of fertility rates and increase share of the old population. The pace and characteristics of demographic shifts however are individual for each country. At the same time these countries face low inflation rates or even deflation. In this thesis, I demonstrate how demographic changes are correlated with low inflation rates. I estimated two different models – VAR and FEM for panel data using two samples of developing countries. The primary argument of using two separate groups for evaluating the same problem is robustness check, whether all three imposed hypotheses will hold in any sample of the population. These hypotheses are - first, deflation is positively correlated with the increased share of the old people, second, low inflation in developing economies has structural pattern due to demographic changes and third, deflation can be forecastable if demographic trends drive it. Despite the heterogeneity of the results from PVAR and FEM, a negative impact of aging population on inflation has been proved. Also, estimation results support our two hypotheses that low inflation if aging structure changes partially drive it, has structural rather than cyclical characteristics and is predictable. The contribution of this thesis is investigating the impact of age structure on inflation in developing countries since the rest of the existent studies examine the same effects using advanced countries example
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK