Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání motivace uživatelů Instagramu a polaroidu
Název práce v češtině: Srovnání motivace uživatelů Instagramu a polaroidu
Název v anglickém jazyce: Comparison of Motivation of Instagram and Polaroid Users
Klíčová slova: Polaroid, Instagram, motivace, uživatel, retro, nostalgie, sociální síť, fotografie, mobilní fotografie, instantní fotografie, fotoaparát, nová média
Klíčová slova anglicky: Polaroid, Instagram, motivation, user, retro, nostalgia, social network, photography, mobile photography, instant photography, new media
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2014
Datum zadání: 23.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci bude autorku zajímat retro estetika ve fotografii, která je velmi aktuálním tématem. Postaví proti sobě dvě odlišné technologie, které však dosahují obdobných vizuálních výsledků – archaický polaroid a moderní aplikaci Instagram. Použitím obou zařízení lze pořídit fotografie s výraznou vizuální stylizací, která si je navíc nápadně podobná – otázkou je, podle čeho se uživatelé rozhodují pro archaickou či moderní verzi. Práce se bude sestávat ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické bude autorka řešit vztah polaroidové a instagramové fotografie. Postihne, jak se tyto dva fenomény vzájemně ovlivňují a jejich hlavní rozdíly, zejména co se týká estetiky fotografií, dostupnosti a ovládání zařízení, nutnosti fotografických znalostí, ceny a dalších. Z těchto úvah se pokusí vyvodit výzkumné otázky, na které se bude soustředit v praktické části a jejichž zodpovězení vysvětlí motivaci fotografů, kteří se rozhodnou fotit polaroidem a těch, kteří používají Instagram. Úkolem druhé části bude odpovědět na výzkumné otázky, a to pomocí vlastního výzkumu. Ten bude prováděn ve dvou částech. V první bude vypracován dotazník (jak online, tak i jeho papírová verze) a rozšířen do obou skupin. V druhé, kvalitativní části, se bude autorka ptát vybraných uživatelů Instagramu a fotografů jednotlivě. Otázky budou voleny podle výsledků první části výzkumu, abychom dostali konkrétnější odpovědi na výzkumné otázky. Předběžná osnova: I. Úvod: Rešerše odborné literatury a dostupných informačních zdrojů o dané problematice II. Teoretická část: Teoretický úvod, zabývající se na základě přečtené literatury vztahem instagramové a polaroidové fotografie, navržení výzkumných otázek III. Praktická část: Metodologie práce IV. Část popisující průběh první části výzkumu, vyzdvižení důležitých zjištění V. Část popisující průběh druhé části výzkumu, vyzdvižení důležitých zjištění VI. Zhodnocení obou částí výzkumu VII. Závěr: Shrnutí zjištění výzkumu, odpověď na výzkumné otázky Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
BENJAMIN, Walter – Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in: Benjamin, Walter, Dílo a jeho zdroj, Odeon, Praha 1979, s. 17–47. FLUSSER, Vilém – Za filosofii fotografie, Hynek, Praha 1994. CHANDLER, Lisa; LIVINGSTON, Debra – Reframing the Authentic: photography, mobile technologies and the visual language of digital imperfection. CROUCH, Ian – Instagram’s instant nostalgia, in: The New Yorker, Culture Desk, April 10, 2012. SONTAG, Susan – O fotografii, Praha; Litomyšl: Paseka; Brno: Barrister & Principal, 2002. SOLOMUN, Sonja – A Mobile Army of Metaphors: Archiving, Sharing, and Distributing the Social in Digital Photography, Queen's University, 2011. HOCHMAN, Nadav; SCHWARTZ, Raz – Visualizing Instagram: Tracing Cultural Visual Rhythms, The AAAI Press, Palo Alto, California 2012. LIPOVETSKY, Gilles – Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech, Prostor, Praha 2002. TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina – Metody výzkumu médií, Portál, Praha 2010. ROSE, Gillian – Visual methodologies: An introduction to the interpretation of visual materials, Sage, London 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK