Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Food blogeři jako nástroj marketingové komunikace
Název práce v češtině: Food blogeři jako nástroj marketingové komunikace
Název v anglickém jazyce: Food bloggers as a marketing tool
Klíčová slova: Food bloger, marketingová komunikace, PR, reklama, propagace, Web 2.0, komerční spolupráce.
Klíčová slova anglicky: Food blogger, Marketing Communication, PR, Advertising, Promotion, Blogosphere, Web 2.0, Commercial collaboration.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Marek Vranka
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.07.2016
Datum zadání: 12.07.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BOUKAL, Petr a kol. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada publishing a.s., 2013. 34 s. ISBN 8024744872

BROWN, Duncan, HAYES, Nick. Influencer Marketing: Who Really Influences Your Customers? [online]. 1. Vyd. Routledge, 2008. 141 s. [cit. 2017-04-11]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=0750686006. ISBN 97-80-750-68600-6

BRUNS, Alex. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage. [online]. 1. Vyd. Peter Lang. 2008. 3 s. [cit. 2016-12-06] Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=0820488666.

BRUNS, Axel. From Prosumption to Produsage. [online]. 1. Vyd. 2013. Queensland University of Technology. 2013. 13 s. [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: http://snurb.info/files/2014/From%20Prosumption%20to%20Produsage.pdf

BYRON, DL, BROBACK, Steve. Blogy: Publikuj a prosperuj. Blogování pro váš business. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 2 s. [cit. 2017-01-27] ISBN 978-80-247-2064-7.

DEARSTYNE, Bruce W. Blogs: The new information revolution? The Information Management Journal. 2005. 40-41 s. [cit. 2017-02-09]. Dostupné z: http://www.arma.org/bookstore/files/Dearstyne2.pdf

DENNHARDT, Severin. User-Generated Content and its Impact on Branding: How Users and Communities Create and Manage Brands in Social Media, [online]. Springer Science & Business Media. 2013. 35 s. [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=3658023503

DONATH BUSINESS & MEDIA. MR. Think: Kdo jsou čeští blogeři? Blogbarometr 2014,
Závěrečná zpráva o průzkumu [online]. Praha, červen 2014. [cit. 2017-02-03] Dostupné z www: http://www.dbm.cz/pfile/3vysledna_zprava_pruzkum_blogeri.pdf
HANZELKOVÁ, Alena a kol. Strategický marketing – teorie pro praxi. 1. Vyd. Praha: C. H. Beck. 2009. [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=8074001202

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál,
2005. 50 s. ISBN 80-7367-040-2.

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1. Vyd. Praha, Grada Publishing a.s., 2015. 139 s. ISBN 978-80-247-5022-4

HESMONDHALGH, David. User-generated content, free labour and the cultural industries. [online]. Emphemera. 2010. 268 s. [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: http://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/10-3hesmondhalgh.pdf

CHAFFEY, David, ELLIS-CHADWICK, Fiona, MAYER, Richard, JOHNSTON, Kevin. Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice, [online]. 4. Vyd. Pearson Education. 2009. 144 s. [cit. 2016-12-06]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=0273717405

JANOUCH, Viktor. Internetový marketing, 2. Vyd. Brno: Computer Press Media. 2014. 183 s. ISBN 8025143228

JOHNSTON, Joseee, BAUMANN, Shyon. Foodies: Democracy and Distinction in the Gourmet Foodscape. [online]. 1. Vyd. Routledge. 2014. 44 s. [cit. 2017-02-11] Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=1317745019

KARLÍČEK, Miroslav a kol. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 2. Vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. 63 s. ISBN 8027190649.

KIMMEL, Allan J. Psychological Foundations of Marketing. [online]. 1. Vyd. Routledge, 2012. 238 s. [cit. 2017-04-3]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=1136183639. ISBN 136183639

KONG, Lily. Food, Foodways and Foodscapes: Culture, Community and Consumption in Post-Colonial Singapore. 1. Vyd. World Scientific, 2015. 188 s. [cit. 2017-02-10]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=9814641235

KOTLER, Philip. Moderní Marketing, Vyd. 4. evropské, Praha: Grada, 2007. 809 s. ISBN 978-80-247-1545-2

KŘÍŽEK, Zdeněk, Crha, Ivan. Jak psát reklamní text. 4. Vyd. Praaha: Grada Publishing a.s. 2012. 145 s. ISBN ISBN 8024740613

LUTRELL, Regina. Social Media: How to Engage, Share, and Connect. [online]. 2. Vyd. Rowman & Littlefield, 2016. 132 s. [cit. 2017-04-1]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=1442265256.

MILLER, Melissa. Blog Hubspot: 20 Fresh Stats About the State of Inbound Marketing in 2012 [online]. 27. února 2012, [cit. 2017-01-26]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31550/20-Fresh-Stats-About-the-State-of-Inbound-Marketing-in-2012.aspx#sm.000wju4qx1385f3011i8fh1p9886s

PAVLEJE, Markéta. Kitchenette, O Kitchenette, [online]. [2017-02-13]. Dostupné z: https://kitchenette.cz/kategorie/o -kitchenette

ROUSSEAU, Signe. Food and social media – you are what you tweet. [online]. 1. Vyd. AltaMira Press. 2012. 183 s. [cit. 2017-02-10]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=0273717405.

SÁLOVÁ, Anna, VESELÁ, Zuzana, ŠUPOLÍKOVÁ, Jana, JEBAVÁ, Lucie, VIKTORA, Jiří, Copywriting: Pište texty, které prodávají. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2015. 63 s. ISBN 978-80-251-4589-0.

Similar Web. [online]. [cit 2017-04]. Dostupné z: https://www.similarweb.com/website/bjukitchen.cz#overview

SVOBODA, Václav. Public relations – moderně a účinně. 2. Vyd. Praha: Grada publishing a.s., 2009. 121 s. ISBN 8024728664

TONKIN, Sebastien, WHITMORE, Caleb, CURITONI, Justin. Výkonnostní marketing s Google Analytics. 1. Vyd. Brno: Computer Press. 2011. 40 s. [cit. 2017-04-10]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=8025139581 ISBN 8025139581

VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy, Vyd. 4. Praha: Grada publishing a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4005-8

YANG, Kenneth C. C. The Effects of Social Influence on Blog Advertising Use [online]. 2011. The University of Texas at El Paso, USA. 1 s. [cit. 2017-01-26]. Dostupné z: www:http://www.uri.edu/iaics/content/2011v20n2/11KennethC.C.Yang.pdf
Předběžná náplň práce
Tato práce se věnuje fenoménu food blogu a jeho využití v marketingové komunikaci. V úvodu práce podávám teoretické ukotvení hlavních pojmů. Zabývám se definicí blogu a food blogu, jeho vývojem, popularitou a z marketingového pohledu analyzuji přední české food blogery. Podávám příklady komerční spolupráce mezi blogerem a firmou a vysvětluji, jakým způsobem lze na blogu produkty propagovat. Cílem praktické části je rozkrýt postoj blogerů k marketingovému využití blogu a zjistit, jak probíhá reálná spolupráce na příkladu skutečné firmy Vyvolej.to. Jako výzkumnou metodu jsem zvolila strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami s autory blogů Tereza’s Diary a Tom Runner. Záměrem praktické části je popsat, jak při spolupráci s blogerem postupovat, na základě čeho si bloger spolupráce vybírá a jak se k reklamě staví čtenáři. Z analýzy rozhovorů vyplývá, že postoj blogerů i reakce čtenářů na propagaci produktů je pozitivní, pokud je reklama přirozená. Čtenáři autorovi důvěřují a vítají doporučení na zajímavé akce a produkty. Blogeři preferují dlouhodobé spolupráce, nejčastěji formou barteru či affiliate programu. Aby byla spolupráce s blogerem efektivní, je třeba dbát na co nejpřesnější zacílení blogu, jeho kvalitu a využití sociálních sítí, které sami blogeři vnímají jako současný trend při komerční spolupráci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on the food blog phenomenon and its use in marketing communication. In the first part of my thesis I am explaining the main theoretical concepts. I deal with the definition of blog and food blog nad its development and popularity. I am giving examples of commercial collaboration between the blogger and the company and explain how to promote the products on the blog. The aim of the practical part of my thesis is to uncover what kind of attitude do bloggers take in terms of marketing use of blog and to find out how to proceed at a real collaboration on the example of a real company Vyvolej.to. As a research method, I chose a structed interview with open questions with the authors of Tereza’s Diary and Tom Runner. My intention is to describe the process of collaboration, how blogger decides which collaboration to choose and what is his/hers readers attitude towards commercialization of blogs. The analysis of the interviews shows that bloggers stance towards commercial collaboration is positive as long as the advertisement is natural. Readers trust the blogger and welcome reccomendations and interesting discounts and promotions. Bloggers prefere long-term collaborations, most often as a barter or affiliate program. In order to make the collaboration as effective as possible, care must be taken to get the most accurate targeting of the blog, its quality and the use of social networks that the bloggers themselves perceive as the current trend in commercial cooperation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK