Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz Brexitu ve Skotsku
Název práce v češtině: Mediální obraz Brexitu ve Skotsku
Název v anglickém jazyce: Media Image of Brexit in Scotland
Klíčová slova: Brexit, Skotsko, skotská nezávislost, skotská média, referendum, The Herald, Daily Record, The Scotsman, David Cameron, Nicola Sturgeonová, Theresa Mayová
Klíčová slova anglicky: Brexit, Scotland, scottish independence, scottish media, referendum, The Herald, Daily Record, The Scotsman, David Cameron, Nicola Sturgeon, Theresa May
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Mgr. Teodor Marjanovič
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.07.2016
Datum zadání: 08.07.2016
Datum a čas obhajoby: 14.06.2017 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2017
Oponenti: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BLAIN, Neil a David HUTCHISON. The media in Scotland. Edinburgh: Edinburgh University Press, c2008. ISBN 9780748631827.

DOUGLAS, Fiona. Scottish newspapers, language and identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, c2009. ISBN 978 0 7486 2437 9.

EDWARDS, John. Language, society, and identity. New York: B. Blackwell in association with A. Deutsch, 1985. ISBN 0631142320.

MACWHIRTER, Iain. Road To Referendum. Cargo Publishing, 2014. s. 30. ISBN 9781908885937.

MORGAN, Kenneth O. Twentieth-century Britain: a very short introduction. New York: Oxford University Press, 2000, ISBN 019285397X.

ROVNÁ, Lenka. Kdo vládne Británii?. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, s. 61-63. Politické systémy. ISBN 808642927X

SAMEK, Daniel, WORMALD, Jenny, ed. Dějiny Skotska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. Dějiny států. ISBN 9788071068754

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.

VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. ISBN 978-80-86723-88-4.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce zkoumá mediální obraz Brexitu ve skotských médiích, konkrétně ve třech vybraných denících The Herald, The Scotsman a Daily Record, vzhledem ke specifičnosti skotské kultury. Práce se zaměřuje především na reakce komentářů vůči referendu o odchod Velké Británie z Evropské unie a s tím spojenými separatistickými náladami měsíc před a měsíc po historickém hlasování (tj. od 23 května do 23 července 2016.) Tato práce nejprve poskytuje podstatná teoretická východiska včetně historického kontextu, charakteristiky politické situace v zemi a skotské kultury nebo definice mediálního prostředí ve Skotsku. Poznatky jsou následně uplatněny v praktické části, kde jsou analyzovány vybrané články.
Autorka předpokládá, že referování autorů komentářů o Brexitu bylo zásadně ovlivněno vnímáním takzvaného “skotství”, kterými se Skotové odlišují svých britských sousedů, především od Angličanů. Cílem této práce není zjistit, kolik článků a s jakými tendencemi vyšlo, nýbrž jaká byla nejčastější zmiňovaná témata, co připadalo skotským autorům důležité a jak se stavěli k ideji skotské nezávislosti v souvislosti s výsledky referenda o Brexitu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor thesis deals with media image of Brexit in Scottish media, particularly in three chosen newspapers The Herald, The Scotsman and Daily Record, considering specificities of the Scottish culture. The thesis focuses especially on reactions in opinion articles towards the referendum about leaving the European Union and coherent separatistic atmosphere one month before and after the historical voting (from 23rd May until 23rd July 2016). Firstly, this thesis provides theoretical facts including the historical context, a description of a political situation in the UK and Scottish culture or a definition media background in Scotland.
The author assumes referring of authors of opinion articles about Brexit was crucially influenced by the perception of "Scottishness", which defines Scots from their British neighbours, most importantly Englishmen.The goal of the thesis is not to discover, how many articles were published but what were the most often mentioned topics, what Scottish authors regarded as important and how did they face the idea of Scottish independence in connection with the results of the Brexit referendum.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK