Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení efektivity nastavení pracovních stáží v rámci programu Erasmus+
Název práce v češtině: Hodnocení efektivity nastavení pracovních stáží v rámci programu Erasmus+
Název v anglickém jazyce: Assessing Erasmus+ Traineeships Guidelines Efficiency
Klíčová slova: Vzdělávací politika|Evropská unie|odborná příprava|Erasmus+|pracovní stáž|hodnocení efektivity
Klíčová slova anglicky: Education policy|European Union|vocational training|Erasmus+|traineeship|efficiency assessment
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2016
Datum zadání: 01.07.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Oblastí výzkumu diplomové práce jsou praktické stáže v rámci programu Erasmus+. Výzkumným problémem je způsob, jakým jsou praktické stáže v aktuálním programovém období nastavené. Za účelem řešení tohoto problému budu pomocí evaluačního výzkumu a analýzy dokumentů zkoumat politiku Evropské unie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a budu její cíle porovnávat s daty získanými z administrativních dokumentů, které jsou Evropskou komisí požadovány pro úspěšné absolvování stáže. Budu se zabývat výzkumnou otázkou: „Odpovídá nastavení praktických stáží v rámci programu Erasmus+ v aktuálním programovém období cílům politiky Evropské unie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, a je tedy efektivní?“ Hypotézou diplomové práce je, že cílům politiky Evropské unie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy současné nastavení praktických stáží neodpovídá, a efektivita je tak velmi nízká.

Předběžná struktura práce:

1 Teoretický rámec výzkumu politiky Evropské unie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
2 Historický vývoj vzdělávání a odborné přípravy v Evropě
3 Aktuální nastavení politiky Evropské unie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
4 Role a funkce praktických stáží v politice Evropské unie
5 Empirické šetření efektivity nastavení pracovních stáží v rámci programu Erasmus+
6 Zhodnocení efektivity nastavení pracovních stáží v rámci programu Erasmus+
Seznam odborné literatury
BRDEK, Miroslav a Helena VYCHOVÁ. Evropská vzdělávací politika: programy, principy a cíle. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-86395-96-0.
CIHELKOVÁ, Eva. Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1835-0.
EDUCA INTERNATIONAL, O.P.S. ATEST Project Final Report. [online]. 2016. Dostupné z: http://www.educaops.eu/images/ProjectFinalReport_CZ-WEB.pdf
EDUCA INTERNATIONAL, O.P.S. ATEST User Guide. [online]. 2016. Dostupné z:http://www.educaops.eu/images/UserGuideCZ-WEB.pdf
EUROPEAN COMISSION. Erasmus+ for Higher Education Students and Staff: Frequently Asked Questions [online]. January 2015. Dostupné z:http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/students-questions-answers_en.pdf
EUROPEAN COMMISSION. Assessment of Key Competences in Initial Education and Training: Policy Guidance. EUR-lex [právní informační systém]. Strasbourg: European Commission, 20. 11. 2012. Dostupné z:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0371&from=EN
EUROPEAN COMMISSION. Education and Training 2020 Work programme: Thematic Working Group 'Assessment of Key Competences': Literature review, Glossary and Examples. ec.europa.eu [online]. Brussels: European Commission, November 2012. Dostupné z:http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/keyreview_en.pdf
EUROPEAN COMMISSION. Education and Training Monitor 2015: Country analysis [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. Dostupné z:http://ec.europa.eu/education/tools/docs/2015/monitor15-vol-2_en.pdf
EUROPEAN COMMISSION. Erasmus+ Programme Guide [online]. European Commission, 7.1.2016. Dostupné z:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
EUROPEAN COMMISSION. Erasmus+. Guidelines on How to Use the Learning Agreement for Traineeships [online]. Dostupné z:http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/learning-traineeships-guidelines_en.pdf
EUROPEAN COMMISSION. Language Competences for Employability, Mobility and Growth. EUR-lex [právní informační systém]. Strasbourg: European Commission, 20. 11. 2012. Dostupné z:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0372&from=EN
EUROPEAN COMMISSION. Rethinking Education:Investing in Skills for Better Socio-economic Outcomes. EUR-lex [právní informační systém]. Strasbourg: European Commission, 20. 11. 2012. Dostupné z:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=EN
EUROPEAN COMMISSION. The Erasmus Impact Study. [online]. 2014. Dostupné z:http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
EUROPEAN PARLIAMENT. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning (2006/962/EC). EUR-lex [právní informační systém]. Official Journal of the European Union, 30. 12. 2006. Dostupné z:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090FIALA Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. Brno: CDK, 2010. ISBN 978-80-7325-180-2.
MILANA, Marcella a John HOLFORD, eds. Adult Education Policy and the European Union: Theoretical and Methodological Perspectives. Rotterdam: Sense Publishers, 2014. ISBN 978-94-6209-548-9.
ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický a právní rámec evropské integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. ISBN 978-80-7357-471-0.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK