Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morální distres v ošetřovatelské praxi na jednotkách intenzivní péče
Název práce v češtině: Morální distres v ošetřovatelské praxi na jednotkách intenzivní péče
Název v anglickém jazyce: Moral distress in daily nursing practise on Intensive care units
Klíčová slova: Stres, morální distres, morální reziduum, morální sensitivita, determinanty
Klíčová slova anglicky: Stress, moral distress, moral residue, moral sensitivity, determinants
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.07.2016
Datum zadání: 01.07.2016
Datum a čas obhajoby: 03.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2021
Oponenti: Mgr. Dana Vaňková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o pojmu morální distres a jeho vlivu na člověka ­v tomto případě zdravotní sestru.
Teoretická část se zaměřuje na výklad pojmu morální distres, jak a kdy může vzniknout, čím může ohrozit. Definuje pojem morální citlivost, morální reziduum. Definuje nároky na zdravotní sestry a determinanty, které mohou vést k výskytu morálního distresu ve zdravotnictví. Vykládá o stresové reakci obecně, aby byl zřejmý jeho vliv na somatickou stránku. V závěru jsou uvedené jednoduché postupy, jak lze dopad stresové reakce snížit.
Empirická část obsahuje výzkum pomocí české verze nizozemského dotazníku o morálním distresu sester.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis deals with the concept of moral distress and his influence on ma­n-in this case the nurse.
The theoretical part focuses on the interpretation of the concept of moral distress, how and when it can arise, what it can endanger.
It defines the notion of moral sensibility, the moral residue. It defines the demands on nurses and determinants, which can lead to the occurrence of moral distress in health. Interpreted A stress reaction in general to make it obvious its effect on the Somatic page. In conclusion, there are simple procedures to reduce the impact of stress reactions.
The empirical section contains research using the Czech version of the Dutch questionnaire on the moral distress of nurses.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK