Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Progressive divergence? The development of Croatian and Slovenian strategic cultures since independence
Název práce v češtině: Progressive divergence? The development of Croatian and Slovenian strategic cultures since independence
Název v anglickém jazyce: Progressive divergence? The development of Croatian and Slovenian strategic cultures since independence
Klíčová slova anglicky: Strategic Culture, Slovenia, Croatia
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2016
Datum zadání: 30.06.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 10:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: PhDr. Jan Beneš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Documents

Slovenia

Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2003 (2004). Ministrstvo za obrambo RS. [cited 03. 07. 2017]. Retrieved from
http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/ministrstvo/letno_porocilo_2003.pdf
Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2005 (2006). Ministrstvo za obrambo RS. [cited 03. 07. 2017]. Retrieved from
http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/ministrstvo/letno_porocilo_2005.pdf
Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2014 (2015). Ministrstvo za obrambo RS. [cited 04. 07. 2017]. Retrieved from http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/javne_objave/2015/LP_MO_2014.pdf
Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2015 (2016). Ministrstvo za obrambo RS. [cited 04. 07. 2017]. Retrieved from
http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/ministrstvo/LP_MO_2015.pdf
National Strategy for Integration of the Republic of Slovenia into NATO (1998). [cited 03. 07. 2017]. Retrieved from http://nato.gov.si/eng/documents/national-strategy/
Obrambna strategija Republike Slovenije (2001). Vlada Republike Slovenije. [cited 03. 07. 2017]. [Provided directly by the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia].


Obrambna strategija Republike Slovenije (2012). Vlada RS. [cited 04. 07. 2017]. Retrieved from http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/predpisi/drugo/obr_strategija.pdf
Resolucija o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije (1993). Uradni list RS, nr. 71. [cited 01. 07. 2017]. Retrieved from
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1993-01-2568?sop=1993-01-2568
Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske [2004]. Uradni list RS, nr. 89/2004. [cited 03. 07. 2017]. Retrieved from https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-4023?sop=2004-01-4023
Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (2010). Uradni list, nr. 99/2010. [cited 04. 07. 2017].
Retrieved from http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/ministrstvo/ReDPROSV25_slo_en.pdf
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (2001). Uradni list RS, nr. 56/2001. [cited 03. 07. 2017]. Retrieved from
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2001-01-2957?sop=2001-01-2957
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (2010). Uradni list RS, nr. 27/10. [cited 03. 07. 2017]. Retrieved from http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO61
Srednjeročni obrambni program 2005 – 2010 (2005). Ministrstvo za obrambo RS. [cited 03. 07. 2017]. Retrieved from
http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/ministrstvo/sop_2005_10.pdf

Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2013–2018 (2013). Vlada RS. [cited 04. 07. 2017]. Retrieved from http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/ministrstvo/SOPR2013_2018.pdf
Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah (2010). Uradni list, nr. 19/2010. [cited 04. 07. 2017]. Retrieved from http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/ministrstvo/strategija_sodelovanja_RS_MOM.pdf
Strateški pregled obrambe 2002/2003 z vizijo razvoja do leta 2015 (2004). Ministrstvo za obrambo RS. [cited 03. 07. 2017]. Retrieved from
http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/ministrstvo/spo_2002_03_vizija2015.pdf
Strateški pregled obrambe 2016 (2016). Ministrstvo za obrambo RS. [cited 04. 07. 2017]. Retrieved from
http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/javne_objave/2017/SPO2016_slo.pdf
Strateški pregled obrambnega resorja 2009 (2009). Ministrstvo za obrambo RS. [cited 03. 07. 2017]. Retrieved from http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/ministrstvo/SPOR2009.pdf

Zakon o obrambi (1994). Uradni list RS, nr. 103/04. [cited 01. 07. 2017].
Retrieved from http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO532


Croatia


Dugoročni plan razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske 2006. – 2015. Ministarstvo obrane RH. [cited 05. 07. 2017]. Retrieved from
https://www.morh.hr/images/stories/morh_sadrzaj/pdf/20_dugoroc_plan_razvoj_os.pdf
Dugoročni plan razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine (2014). Ministarstvo obrane RH. [cited 07. 07. 2017]. Retrieved from https://www.morh.hr/images/stories/morh_2014/pdf/dpr_osrh_2015-24_25112014.pdf
Revidirani strateški plan Ministarstva obrane za razdoblje 2016. - 2018. (2016). Ministarstvo obrane RH. [cited 07. 07. 2017]. Retrieved from
https://www.morh.hr/images/stories/morh_2016/pdf/Revidirani%20strateski%20plan%202016%20-2018%20.pdf
Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (2002f). Narodne novine, 32/2002. [cited 04. 07. 2017]. Retrieved from
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_03_32_692.html
Strategija obrane Republike Hrvatske (2002). Narodne novine, 33/2002. [cited 05. 07. 2017]. Retrieved from
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_03_33_708.html
Strateški plan Ministarstva obrane za razdoblje 2011. - 2013. (2010). Ministarsvo obrane RH. [cited 05. 07. 2017]. Retrieved from https://www.morh.hr/images/stories/morh_sadrzaj/pdf/sp_morh_2011-2013.pdf
Strateški pregled obrane (2005). Ministarstvo obrane RH. [cited 05. 07. 2017]. Retrieved from
https://www.morh.hr/images/stories/morh_sadrzaj/pdf/Strateski_pregled_obrane.pdf
Strateški pregled obrane (2013). Vlada RH. [cited 06. 07. 2017]. Retrieved from https://www.morh.hr/images/stories/morh_sadrzaj/pdf/strateski_pregled_obrane_nn-101-2013.pdf
Zakon o obrani (1993). Narodne novice, 74/1993. [cited 04. 07. 2017].Retrieved from http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_74_1522.html
Zakon o obrani (2013). Narodne novine, 73/13. [cited 06. 07. 2017]. Retrieved from https://www.morh.hr/images/stories/morh_sadrzaj/pdf/zakon_o_obrani_02072013.pdf


Secondary sources

Afganistan. Slovenska vojska. (n.d. -c). [cited 05. 07. 2017]. Retrieved from
http://www.slovenskavojska.si/mednarodno-sodelovanje/mednarodne-operacije-in-misije/afganistan/

Barić, N. (2004). Je li 1995. godine Hrvatska počinila "etničko čišćenje" Srba?. Časopis za suvremenu povijest, 36(2), 441-461.
Barić, R. (2000). Hrvatska i strategija za PfP. Politička misao: časopis za politologiju, 37(3), 171-175.
Beneš, J. & Karásek, T. (2016). Small and Vulnerable? Stability and Change in Strategic Culture of Visegrad Countries. Submitted at the ISA 2016 Annual Convention. Atlanta. [provided directly by author]
Bernik, V. (2006). Slovenska vojaška zgodovina: skripta za šolo za častnike. Ljubljana: Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.
Bilandžić, M. (2008). Hrvatska vojska u međunarodnim odnosima. Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, XI(22), 11-27.
Bing, A. (2008). Sjedinjene Američke Države i reintegracija hrvatskog Podunavlja. Scrinia Slavonica, 8(1), 336-365.
Bojinović Fenko, A. & Sabic, Z. (2013). Continuity and Change in Slovenia's Foreign Policy: a comparison to Yugoslavia and an analysis of post-independence period. Paper prepared for 8th Pan-European Conference on International Relations, 18-21 September 2013, Warsaw.
Bolfek, B. (2010). Teritorialna obramba kot oblika vojaške organizacije: magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [cited 05. 06. 2017]. Retrevied from http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_bolfek-boris.pdf
Edmunds, T. (2003). NATO and its new members. Survival, 45(3), 145–166.
The Western Balkans (2016). European Parliament. [cited 04. 05. 2017].
Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.2.html
Furlan, B. … [et al.]. (2006). Vojaška doktrina. Ljubljana: Defensor.
Gray, C. (1981). National Style in Strategy: The American Example. International Security, 6(2), 21-47.
Gray, C. (1999). Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back. Review of International Studies, 25(1), 49-69.
Guštin, D. (2008). Slovenija, saveznica Hrvatske tijekom razlaza s jugoslavenskom državom (od »nenačelne koalicije« do raspada vojnog saveza 1989.-1991.). Časopis za suvremenu povijest, 40(1), 85-104.

Hrvatska u mirovnim misijama i operacijama ZSOP-a. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. (n.d.). [cited 09. 07. 2017]. Retrieved from http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/multilateralni-odnosi0/medunarodna-sigurnost/mirovne-misije/hrvatska-u-mirovnim-misijama-i-operacijama/hrvatska-u-mirovnim-misijama-i-operacijama-zsop-a/
Jazbec, M. (2005). Defence Reform in the Western Balkans: The Way Ahead. DCAF Policy Paper. Geneva, April.
Jelušić, L. (1991). Izobraževanje mladih za mirovno in zaščitno obnašanje - vloga slovenskih univerz. Ujma: revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 5, 252-254.
Jelušič, L. (2007). The Defence System of the Republic of Slovenia – Normative Contruction and Civil-Military Relations, Slovenian case. PRIF- Research Paper No. I/12-2007. Submited for Research Project „The Image of the Democratic Soldier: Tensions Between the Organisation of Armed Forces and the Principles of Democracy in European Comparison “. Peace Research Institute Frankfurt.
Johnston, A. (1995). Thinking about Strategic Culture. International Security, 19(4), 32-64.
Karba, D. & Pečauer, M. (2011). Milan Kučan: O tako imenovanem razoroževanju TO nisem molčal. Delo. [cited 25. 6. 2017]. Retrieved from
http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/milan-kucan-o-tako-imenovanem-razorozevanju-to-nisem-molcal.html
Klepec, V. (2002). Vzpon Miloševića na oblast: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [cited 07. 06. 2017]. Retrieved from
http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Klepec-Vesna.PDF
Kogoj, M. (2016). Nekohezivna strateška kultura kot grožnja evropski varnosti: primer vojne v Siriji. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Retrieved from http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_kogoj-mark.pdf
Kosovo. Slovenska vojska. (n.d. -b). [cited 05. 07. 2017]. Retrieved from
http://www.slovenskavojska.si/mednarodno-sodelovanje/mednarodne-operacije-in-misije/kosovo/
Kovač, D. (2006). Politični spopad Komunistične partije Jugoslavije in Komunistične partije Sovjetske zveze: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [cited 15. 06. 2017]. Retrevied from
http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kovac-Daliborka.PDF
Križmančič, T. (2002). Stopnje profesionalnosti Slovenske vojske: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [cited 06. 06. 2017]. Retrevied from http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Krizmancic-Teo.PDF
Kučan, M. (1998). Ob 30-letnici ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije. Retrieved from
http://www.bivsi-predsednik.si/up-rs/2002-2007/bp-mk.nsf/dokumenti/19.11.1998-97-02
Kukec, I. H. (1996). Doktrina vojaške obrambe. Vojstvo, 1(2), 19-60.
Lantis, J. S. (2006). Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism. Report prepared for Defense Threat Reduction Agency Advanced Systems and Concepts Office.
Lipič, L. (2016). Teritorialna obramba je bila vsega zaupanja vredna slovenska vojska. Revija Obramba. [cited 03. 06. 2017].
Retrieved from http://www.obramba.com/novice/kopno/teritorialna-obramba-je-bila-vsega-zaupanja-vredna-slovenska-vojska/
Lock, E. (2010). Refining strategic culture: Return of the second generation. Review of International Studies, 36(3), 685-70.
Lukić, R. (2006). Vanjska politika Clintonove administracije prema ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (1993.-1995.). Časopis za suvremenu povijest, 38(1), 7-39.
Mahečić, Z. (2010). Security Policies in the Western Balkans: Croatia. In: Miroslav Hadžić, Milorad Timotić and Predrag Petrović (Eds.), Security Policies in the Western Balkans (pp. 61-79). Belgrade: Belgrade Centre for Security Policy.
Marijan, D. (2008). Sudionici i osnovne značajke rata u Hrvatskoj 1990. - 1991.. Časopis za suvremenu povijest, 40(1), 47-63
Marijan, D. (2009). Rukovođenje i komandovanje Oružanim snagama SFRJ: Vrhovna razina. Časopis za suvremenu povijest, 41(3), 659-686.
Makedonija. Slovenska vojska. (n.d. -a) [cited 05. 06. 2017]. Retrieved from
http://www.slovenskavojska.si/mednarodno-sodelovanje/mednarodne-operacije-in-misije/makedonija/
Meyer, C. O. (2006). The quest for a European strategic culture: changing norms on security and defence in the European Union. New York: Palgrave Macmillan.
Reberšak, D. (2015). Vloga vojaškega vrha JLA v napadu na Slovenijo: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [cited 07. 06. 2017]. Retrieved from http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/rebersak-danijel.pdf
Rodin, S. (1995). Vanjska politika Europske unije i Republika Hrvatska. Politička misao: časopis za politologiju, 32(2), 38-47.
Rudolf, D. (2013). Stjecanje međunarodnopravne osobnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 50(1), 51-80.
Rupel, D., Trekman, B., Jazbec, M., Golob, I. (2000). Deset let samostojne slovenske zunanje politike. Ministrstvo za zunanje zadeve RS. [cited 02. 06. 2017]
Retrieved from http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zakonodaja_in_dokumenti/dokumenti/10_let_samostojne_slovenske_zunanje_politike.pdf
Snyder, J. L. (1977). The Soviet Strategic Culture. Implications for Limited Nuclear Operations (Vol. 2154, No. AF). Rand Corp Santa Monica California.
STA (2016). Officials warn Slovenian army readiness at critical point. [cited 24. 6. 2017]. Retrieved from https://english.sta.si/2247515/officials-warn-slovenian-army-readiness-at-critical-point
Slovenija. Od zdaj država - najstnica. (2001). Government Communication Office. [cited 01.06. 2017]. Retrieved from http://www.slovenija2001.gov.si/10let/samostojnost/
Šuligoj, R. (2011). Varnostni izzivi in totalna obramba: magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [cited 05. 06. 2017]. Retrieved from http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_suligoj-rok.pdf
Tellis, A. J., Szalwinski, A., Wills, M., & National Bureau of Asian Research (U.S.). (2016). Understanding strategic cultures in the Asia-Pacific.
Vukadinović R. & Čehulić, A. (2001) Development of Civil-Military Relations in Croatia. In Pantev, P., & Partnership for Peace (Eds.), Civil-military relations in South-East Europe: a survey of the national perspectives and of the adaptation process to the Partnership for Peace standards (pp. 63 – 88). Vienna: Sofia: Institut für Internationale Friedenssicherung; Institute for Security and International Studies.
Vukadinović, R. (1993). Vanjska politika Republike Hrvatske. Politička misao: časopis za politologiju, 30(3), 124-141.
Vukadinović, R. (1996). Croatian Foreign Policy: From State Building to the Regional Power. Politička misao: časopis za politologiju, 33(5), 148-165.
Wendt, A. (1994). Collective Identity Formation and the International State. The American Political Science Review, 88(2), 384-396.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on the development of strategic culture in Slovenia and Croatia since independence. Croatia and Slovenia are small countries in the Western Balkans. Both countries became independent in 1991 and since then they became important regional actors in the Western Balkans. This thesis traces Slovenia and Croatia’s historical position within the former SFR Yugoslavia’s defence system. The empirical analysis in the thesis examines official documents of both countries to find basic notions of the strategic culture of Croatia and Slovenia. The thesis' research focuses on finding how both countries’ goal of Euro-Atlantic integration influenced the development of their strategic culture.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK