Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Humor v písňových textech českých folkových písničkářů
Název práce v češtině: Humor v písňových textech českých folkových písničkářů
Název v anglickém jazyce: Humor in the songs of Czech folk songwriters
Klíčová slova: Folk|humor|diskurz|znakový systém|kulturní systém|orální historie|teorie polí
Klíčová slova anglicky: Folk music|humor|discourse|sign system|cultural system|oral history|field theory
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2016
Datum zadání: 30.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat způsobu vytváření a efektu humoru v písňových textech vybraných českých folkových písničkářů. Folk bude vykládán jednak obecně jako celosvětový proud, poté i konkrétně v podobě českého folku, který v domácím prostředí nabývá specifických vlastností, jimiž se od obecného pojetí odlišuje a stává se svébytným okruhem v rámci diferenciace žánru. Pojem humoru bude založen na aplikaci teoretických poznatků na písňové texty z hlediska jazykového i motivického. Zohledněna bude i role tradice písňových textů v českém literárním a kulturním prostředí s exkurzem k motivu humoru v lidových a kramářských písních, v písních Karla Hašlera, v tvorbě Jiřího Voskovce a Jana Wericha či v textech Jiřího Suchého. Dále se práce pokusí vytvořit širokou typologii užívání humoru v textech zvoleného žánru na příkladech zahrnujících co nejširší časovou linii a postihnout specifické poetické a výstavbové rysy nejen v obecném měřítku, ale i v měřítku poetického zacházení s humorem v textech u vybraných autorů. Práce by tedy měla v závěru ukázat, že při vyřčení pojmu folk není řeč pouze o tzv. protestsongu, jenž se pro daný žánr stal v současném vědomí signifikantním, ale že se na tento proud lze dívat z více perspektiv, například v kontextu folkového proudu a šedesátých let jako éry rozvoje malých divadel, které se na vývoji folku do značné míry podílely a zároveň společně oba fenomény navazovaly na humoristickou, písňovou i poetickou tradici.
Seznam odborné literatury
BORECKÝ, Vladimír. Imaginace, hra a komika. 2.vyd. Praha: Triton, 2005. 352 s.
BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Vyd. 1. Praha: Hynek, 2000. 210 s. Dílna; sv. 1.
BROUK, Bohuslav. Jazyková komika: Estetická studie. Praha: Václav Petr, 1941. 120 s.
DVORSKÝ, Ladislav. Repetitorium jazykové komiky. Praha: Novinář, 1984. 205 s.
GEJGUŠOVÁ, Ivana. Úvod ke studiu literární komiky. 1.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě – Pedagogická fakulta, 2003. 39 s.
HOUDA, Přemysl. Intelektuální protest, nebo masová zábava?: folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014, 239 s., [20] s. obr. příl. Šťastné zítřky (Academia).
HOUDA, Přemysl. Šafrán: kniha o sdružení písničkářů. 1. vyd. Praha: Galén, 2008, 463 s. Olivovníky, sv. 5.
JANOUŠEK, Pavel, Petr ČORNEJ a Alena FIALOVÁ. Dějiny české literatury 1945-1989, 4: 1969-1989, Praha: Academia, 2007-2008,
Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2004. s. 77- 84.
KOŽMÍN, Zdeněk; TRÁVNÍČEK, Jiří. Na tvrdém loži z psího vína: Česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998.
MERTA, Vladimír. Zpívaná poezie--: úvaha vzniklá za pochodu v letech 1982-84. 1. vyd. Praha: Panton, 1990, 141 p.
NEŠPOR, Zdeněk R. Děkuji za bolest--: náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, 383 s.
PROKEŠ, Josef. Česká folková píseň: v kontextu 60.-80. let 20. století. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 168 s.
SEDLÁK, Jiří. Humorem k pohodě. Brno: Šimon Ryšavý, 2007. 119 s.
ŠALOMOUN, Michal. Právní aspekty humoru. V Praze: C.H. Beck, 2011.
Zlatá šedesátá: česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a .. zklamání : materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 16.-18. června 1999 v Praze. Vyd. 1. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK