Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dvoustranický politický systém v Českých zemích 1938 - 1939: Strana Národní jednoty a Národní strana práce
Název práce v češtině: Dvoustranický politický systém v Českých zemích 1938 - 1939: Strana Národní jednoty a Národní strana práce
Název v anglickém jazyce: Bi-party political system in Czech lands 1938 - 1939: National Union Party and the National Labour Party
Klíčová slova: Antonín Hampl, autoritativní demokracie, Česko - Slovenská republika, druhá republika, dvoustranický systém, mnichovská dohoda, nacistické Německo, Národní strana práce, Rudolf Beran, Strana Národní jednoty
Klíčová slova anglicky: Antonín Hampl, authoritarian democracy, Czech - Slovak Republic, Second Republic, Bi-party political system, Munich agreement, Nazi Germany, National Labour Party, Rudolf Beran, National Union Party
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2016
Datum zadání: 30.06.2016
Datum a čas obhajoby: 22.05.2017 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Ing. Martin Brabec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat a analyzobvat historické a politolgické práce zabývající se stranickými systémy (zejména dvoustranickými), obdobím 2. republiky. Analyzovat stranické materiály a odborné politologické a historické práce týkající se Strany národní jednoty a Národní strany práce
Seznam odborné literatury
Fic,V. Národní sjednocení v politickém systému Československa 1930 - 1938, Praha 1983
Gebhart,J. a Kuklík,J. Pomnichovská krize a vznik strany národní jednoty. In. ČČH 90/92 č. 3. (dlší studie těchto autorů
Holzer, J. Stranický systém druhé rapubliky. In. Politické strany II. 1938 - 2004, Brno 2004
práce autorů - Rataj,J., Mertl,J., Tomášek, D., Cabada,L., Fiala, P., Novák M., Sartori, G.
Předběžná náplň práce
V diplomové práci je pojednáno o českém politickém systému v období druhé Česko – Slovenské republiky (1938 – 1939).
V této historicky krátké době se přetransformovala liberální demokracie v demokracii autoritativní. V politickém systému převažovala moc pravicových stran. V případě českých zemí vznikl bipartismus, který je v českých dějinách ojedinělý.
Primárním cílem práce je pojednání o stranickém systému v českých zemích v období druhé republiky a tedy i pojednání o politických stranách, které tento systém tvořily. Rovněž je pojednáno o státním zřízení druhé republiky a historickém, hospodářském, kulturním a společenském kontextu dané doby.
V závěru jsou shrnuty poznatky, ke kterým jsem se během tvorby této práce dopracoval.
Zdrojem se staly především archivní prameny, odborná literatura pojednávající
o daném tématu a dobová stranická i nestranická periodika.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with Czech political system in the second Czechoslovak Republic (1938 - 1939).
In this historically short period, liberal democracy has changed into an authoritative democracy. The power of the right-wing parties prevailed in the political system. In the case of Czech countries a bi-party political system, which is unique in Czech history, has been created.
The main aim of the diploma thesis is to describe the political party system in the Czech lands in the Second Republic period, and to look at the political parties that formed it. It also deals with the Second Republic in general, with the historical, economic, cultural and social context of that time.
In the final part, there are summarized all the conclusions I came to.
The sources were mainly archive sources, specialized literature dealing with the subject and political party periodicals but even non-political periodicals from that time.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK