Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka cizích jazyků v dívčích vzdělávacích ústavech v Praze mezi lety 1910 – 1930
Název práce v češtině: Výuka cizích jazyků v dívčích vzdělávacích ústavech v Praze mezi lety 1910 – 1930
Název v anglickém jazyce: Education of foreigner languages in girls' education institutes in Prague between the years 1910 – 1930
Klíčová slova: vzdělávaní, dívčí školství, jazyky
Klíčová slova anglicky: Education, girls education institutes
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2016
Datum zadání: 30.06.2016
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zpracována na základě postupů historické vědy: heuristika, analýza a interpretace pramenů.
Seznam odborné literatury
Literatura:
BÁHENSKÁ, M.: Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v
Praze v 19. století. Praha: Libri 2005.
České dívčí školy smíchovské. Praha-Smíchov: Praha-Smíchov : Nákladem Obce smíchovské,
1875-1914, 1914.
DRCHALOVÁ, V.: Městská dívčí škola v Praze: o jejím vzniku a vývoji. Praha: Pražská
městská tiskárna, 1938
DUFEK, J.: Dr. Karla Slavoje Amerlinga výchov budečské a Geneastr. Dějiny první hlavní
české školy a kurzu učitelského: k stoleté památce narozenin velkého lidumila. Praha:
Dědictví Komenského, 1908
DRTINA, F.: Dívčí školství u nás a jinde. Praha : Jednota učitelek, 1905.
KÁDNER, O.: Vývoj a dnešní soustava školství, díl I. Praha 1929.
KOPÁČ, J.: Dějiny české školy a pedagogiky v letech 1867-1914, Praha 1968.
KRÁSNOHORSKÁ, E.: Ženská otázka česká, Praha, 1881.
PÁNKOVÁ, M., MORKES, F., MATYÁŠOVÁ, A.: Vzdělávání dívek v Čechách. 2., upr.
vyd. V Praze: Pedagogické muzeum J. A. Komenského, 2008.
První české dívčí gymnázium. 1890–1990 : sborník ke 100. výročí založení. Praha 1990.
ŘEZNÍČKOVÁ, K.: Študáci a kantoři za starého Rakouska: české střední školy v letech
1867-1918. Praha: Libri, 2007.
Archivní fondy:
Státní dívčí reálné gymnasium Praha XII., Slezská ul. 68 (Archiv hlavního města Prahy, č.
942)
Drtinovo reálné gymnasium na Smíchově, Nicolase Belojannise 17, Praha 16 - Smíchov
(Archiv hlavního města Prahy, č. 947)
Vyšší dívčí škola Praha II., Vodičkova ul. 2/683 (Archiv hlavního města Prahy, č. 924)
Dívčí gymnasium "Krásnohorská" Praha II. - Nové Město, Vodičkova ul. 22 (Archiv hlavního
města Prahy, č. 922)
Městská dívčí odborná škola Renaty Tyršové pro ženská povolání v Praze 1, Křížovnická 7
(Archiv hlavního města Prahy, č. 977)
Městská odborná škola pro ženská povolání, Praha X - Karlín, Hodonínská 2b (Archiv
hlavního města Prahy, č. 987)
Městská odborná škola pro ženská povolání, Praha II., Podskalská 10 (Archiv hlavního města
Prahy, č. 1010)
Městská odborná škola pro ženská povolání Praha XII. - Vinohrady, Belgická 29/250 (Archiv
hlavního města Prahy, č. 958)
Zemská školní rada Praha - část 1869-1918 (Národní archiv č. 539)
Zemská školní rada Praha - část 1919-1952 (Národní archiv č. 1314)
Oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1848-1918 (Národní archiv)
Oddělení státní správy z let 1918-1945 (Národní archiv)
Další prameny:
dobové novinové články
výroční zprávy jednotlivých vzdělávacích ústavů
Předběžná náplň práce
OSNOVA
Úvod
1 Vznik vzdělávacích ústavů pro dívky v Rakousku-Uhersku
1.1 první dívčí školy
1.2 stupně vzdělávání dívčí škol
1.3 organizace studia
2 Dívčí školství v Praze
2.1 Gymnázium Minerva
2.2 Městská dívčí průmyslová škola v Praze
2.3 Městská odborná škola pro ženská povolání
2.4 Státní dívčí reálné gymnasium Praha
2.5 Drtinovo reálné gymnázium na Smíchově
2.6 Městská vyšší dívčí škola
3 Vzdělávání dívek v oblasti cizích jazyků
3.1 výuka jazyků v jednotlivých obdobích
3.2 plán výuky jazyků
3.3 vyučované jazyky
3.4 struktura výuky cizích jazyků
4 Výuka francouzského jazyka
4.1 organizace studia francouzského jazyka
4.2 organizace výuky
4.3 učební pomůcky
4.4 hodnocení studentek
4.5 závěrečné zkoušky
5 Výuka německého jazyka
5.1 organizace studia německého jazyka
5.2 organizace výuky
5.3 učební pomůcky
5.4 hodnocení studentek
5.5 závěrečné zkoušky
6 Porovnání výuky obou jazyků a jejich výuky v rozmezí let 1910 - 1930
Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK