Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz Jany Nagyové v kauze "Zneužití vojenského zpravodajství"
Název práce v češtině: Mediální obraz Jany Nagyové v kauze "Zneužití vojenského zpravodajství"
Název v anglickém jazyce: Media image of Jana Nagyova on media scandal "Abused of Military Intelligence"
Klíčová slova: Vojenské zpravodajství, Nagyová, Nečas, ODS, mediální obraz, objektivita, tištěné deníky, kauza, titulky, ovlivňování, kvantitativní analýza
Klíčová slova anglicky: the Military Intelligence, Nagy, Necas, ODS, the media image of objectivity, the daily newspapers,.causes, headlines, influencing, quantitative analysis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.07.2015
Datum zadání: 26.07.2015
Datum a čas obhajoby: 23.01.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H105, 105, Hollar - místn. č. 105 (pro SZZk)
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2017
Oponenti: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-961-4.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6.
JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7.
KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Zdenka RUSÍNOVÁ a Miroslav GREPL. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. [i.e. 4. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8.
McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5.
OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9.
Úvod do metody obsahové analýzy. SCHERER, Helmut a Winfried SCHULZ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 29-50. ISBN 80-246-0827-8.
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-736-7096-8.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analýza obrazu Jany Nagyové v širších souvislostech proběhlé politické kauzy „zneužití vojenského zpravodajství“ v období od 01.06.2013 do 31.12.2013 v závislosti na jednotlivých etapách celé kauzy a zároveň širší společenské důsledky.

Pro výzkum jsem zvolila kvantitativní analýzu, jejímž prostřednictvím jsem odpovídala na základní výzkumnou otázku, jak zobrazovala média Janu N. Zároveň jsem analyzovala, zda lze shledat rozdíly v prezentaci Jany N. mezi deníky tzv. seriózními a bulvárními.

Práce je rozčleněna do třech základních částí, a to části teoretické, obsahující popis kauzy a krátký teoretický exkurz, druhá část obsahuje popis a metodologii výzkumu, třetí část obsahuje samotnou analýzu. V jejím závěru lze potvrdit hypotézu, že Jana N. byla médii zobrazována převážně v negativním obrazu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The intention of my thesis is to analyze "the image of Jana Nagyova on media scandal „Abuse of Military Intelligence“in the period of June 12st 2013 to December 31th 2013. It is dependent on every single phase of that case and incorporating the large social effects as well.

I focused on the semantic forms of the headlines printed by daily Blesk, Mlada fronta Dnes and Pravo. In this research, I decided to use a quantitative analysis and the qualitive analysis as well.Both of them based on the answering of the basic hypothesis. This hypothesis is called: how was the media presenting Jana N. before getting the verdict in this cause? To be more specific: if that all these headlines could prepare to affect the reader´s perception of Jana N. including her judgment in the moral, the social or in criminal law. I also tried to analyze if it could be possible to find the basic differences between the newspapers as it is so-called and the investigative journalism in general.

My thesis is divided into three main parts. The first one is based on the theory and it contains a description of that cause and a short theoretical excursion. The second part contains a description of the research methodology following the essence of that analysis. It continues by presenting the analysis and its results like the third part. In conclusion of my thesis it is possible to confirm the hypothesis that Jana N. was convicted by social media blame, without having to prove it according to law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK