Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Afganistan ako izolátor regionálnych komplexov? Sektorová analýza afganskej bezpečnosti
Název práce v jazyce práce (slovenština): Afganistan ako izolátor regionálnych komplexov? Sektorová analýza afganskej bezpečnosti
Název práce v češtině: Afghánistán jako izolátor regionálních komplexů? Sektorová analýza afghánské bezpečnosti
Název v anglickém jazyce: Afghanistan as an insulator of regional complexes? Sectoral analysis of Afghan security
Klíčová slova: Afganistan, bezpečnosť, sektorová analýza, regionálny bezpečnostný komplex, regionálna úroveň analýzy
Klíčová slova anglicky: Afghanistan, security, sectoral analysis, regional security complex, regional level of analysis
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2016
Datum zadání: 30.06.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ANTHONY, Mely Caballero, 2013. Non-traditional security in Asia: issues, challenges, and framework for action. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 366 s. ISBN 978-981-4414-609.
BARFIELD, Thomas, 2012. Afghanistan: a cultural and political history. 9. vydanie. Princeton, N.J: Princeton University Press, 408 s. ISBN 978-069-1154-411.
BIRD, Tim a Alex MARSHALL, 2011. Afghanistan: how the West lost its way. New Haven: Yale University Press, 303 s. ISBN 097-830-0154-573.
BUZAN, Barry, 1988. People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. 2. Vydanie. Harlow: Pearson Longman, 393s. ISBN 0-7450-0720-1.
BUZAN, Barry a Ole Wæver, 2003. Regions and Powers: The Structure of International Security. 1. Vydanie. Cambridge: Cambridge University Press, 564 s. ISBN 9780521891110.
BUZAN, Barry, Ole WÆVER a Jaap de WILDE, 1998. Security: A New Framework for Analysis. 1. Vydanie. Boulder, CO: Lynne Riener, 239s. ISBN 1-55587-784-2.
COLLINS, Alan (ed.), 2007. Contemporary security studies. Oxford: Oxford University Press, 444 s. ISBN 978-0-19-928469-6.
DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. 1. vydanie. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-385-7.
GARTENSTEIN-ROSS, Daveed (ed), 2010. The Afghanistan-Pakistan theater: militant Islam, security. Washington, D.C: FDD Press, 160 s. ISBN 978-098-1971-230.
GOODHAND, Jonathan a Mark SEDRA (ed), 2015. The Afghan Conundrum: intervention, statebuilding and resistance. NY: Routledge, 202 s. ISBN 978-1138830486.
HARPVIKEN, Kristian Berg. 2010. Afghanistan in a Neighborhood Perspective: General Overview and Conceptualization. Peace Research Institute Oslo (PRIO), , 1-40. ISBN 978-82-7288-365-1.
HOLSTI, Kalevi J, 1996. The State, War, and the State of War. 1. Vydanie. Cambridge: Cambridge University Press, 272 s. ISBN 978-0521577908.
CHAYES, Sarah, 2007. The punishment of virtue: inside Afghanistan after the Taliban. New York: Penguin Books, 416 s. ISBN 978-014-3112-068.
LAKE, David A. a Patrick M. MORGAN, 1997. Regional Orders: Building Security in a New World. 1. Vydanie. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 424 s. ISBN 978-0271017044.
MIGDAL, Joel, 1988. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. 1. Vydanie. Princeton: Princeton University Press, 320 s. ISBN 978-0691010731.
ROTBERG, Robert I., 2007. Building a new Afghanistan. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 242 s. ISBN 978-0-8157-7569-0.
ROY, Allison. 2004. Regionalism, Regional Structures and Security Management in Central Asia. International Affairs. 80 (3), s.463-483.
RUBIN, Barnett R., 2015. Afghanistan from the Cold War through the War on Terror. Oxford: Oxford University Press, 544 s. ISBN 978-019-9791-125.
RUBIN, Barnett R. a Jack SNYDER, 1998. Post-Soviet Political Order: Conflict and State Building. 1. Vydanie. London: Routledge, 224 s. ISBN 78-0415170697.
SAIKAL, Amin a Kirill NOURZHANOV, 2016. Afghanistan and its neighbors after the NATO withdrawal. Lanham, MD: Lexington Books, 240 s. ISBN 978-149-8529-129.
SNETKOV, Aglaya a ARIS, Stephen, 2013, The regional dimensions to security: other sides of Afghanistan. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 304 s. ISBN 978-113-7330-048.
SUHRKE, Astri, 2011. When more is less: the international project in Afghanistan. New York: Columbia University Press, 256 s. ISBN 978 0 231 702 720.
TELLIS, Ashley J. a Aroop MUKHARJI (eds.), 2010. Is a regional strategy viable in Afghanistan? [online]. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace. Dostupné z: http://carnegieendowment.org/files/regional_approach.pdf
TOMSEN, Peter, 2011. The wars of Afghanistan: messianic terrorism, tribal conflicts, and the failures of great powers. New York: Public Affairs, 912 s. ISBN 978-1-61039-412-3.
WALLENSTEEN, Peter, 2002. Understanding Conflict Resolution. 1. Vydanie. London: SAGE, 336 s. ISBN 978-0761966678.
WEINBAUM, Marvin G. 2006. Afghanistan and Its Neighbors An Ever Dangerous Neighborhood. United State Institute for Peace: Special Report 162. , 1-20.
Předběžná náplň práce
Hoci Afganistan výrazne ovplyvňuje krajiny okolo seba, podľa Buzana a Wævera Afganistan leží na rozchodníku troch regionálnych bezpečnostných komplexov, čo vďaka sektorovej analýze bude možné overiť. Môj predpoklad je, že rôzne sektory bezpečnosti môžu “ťahať” Afganistan do rozdielnych regionálnych komplexov, čo by potvrdilo ich hypotézu, že momentálne Afganistan nepatrí do žiadneho z nich. Akokoľvek, môže byť zaujímavé vďaka sektorovej analýze identifikovať región, do ktorého to Afganistan “ťahá” najviac a tento proces sledovať v čase. Členstvo v regionálnom bezpečnostnom komplexe je vzájomne sa vylučujúce, a teda štát môže patriť len do jedného z okolitých komplexov (Buzan & Wæver, 2003: 48).
V roku 2003 Buzan a Wæver napísali, že Afganistan je izolátor medzi troma regionálnymi komplexmi - Južnou Áziou, Blízkym Východom a Strednou Áziou. Napriek tomu, že nebol obsiahnutý ani v jednom komplexe, má s nimi intenzívne vzťahy a tak ako oni ovplyvňujú Afganistan, on ovplyvňuje regionálne bezpečnostné komplexy okolo. Autori ďalej uvádzajú, že Afganistan nie je dostatočne silný alebo dôležitý aby zjednotil okolité regionálne bezpečnostné komplexy (Buzan & Wæver, 2003: 486). Krajiny ako Afganistan, teda izolátory, majú vždy prepojenia na niekoľko regiónov v okolí a udržanie si statusu izolátora závisí na rovnováhe vzťahov k nim - ak jeden región začne prevládať a ostatné stratia na relatívnej dôležitosti, izolátor sa môže stať časťou jedného z komplexov (Buzan & Wæver, 2003: 487). Preto moja výskumná otázka je zameraná na faktory, ktoré zmenšujú postavenie Afganistanu ako izolátora. Potom ako identifikujem tieto faktory cez sektorovú analýzu afganskej bezpečnosti, sa zameriam na identifikovanie konkrétneho regiónu, do ktorého je Afganistan “ťahaný” najviac a s najväčšou pravdepodobnosťou by mohol byť začlenený. Buzan & Wæver uvádzajú, že začlenenie izolátora do regionálneho komplexu nie je nemožné, ale jedná sa o komplikovaný a zdĺhavý proces, ktorý podľa autorov je celkom jedinečný (Buzan & Wæver, 2003: 487). Z analytického hľadiska, si myslím je veľmi zaujímavé skúmať Afganistan (alebo iné štáty - izolátory) aby sme mohli pochopiť tento prechod a čo naň vplýva. Buzan a Wæver uvádzajú najmä transnárodné spojenie Afganistanu a jeho susedov, čo je spôsobené jeho “nesúvislou štátnosťou” (Buzan & Wæver, 2003: 487), ale dajú sa v súčasnosti nájsť spojenia na národnej úrovni? A ak áno, ktoré sú najvýznamnejšie a najčastejšie?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
According to Buzan and Wæver, and their theory of regional security complex Afghanistan is an insulator. Authors divided world into regional complexes and Afghanistan does not belong to any of the surrounding complexes - The Middle East, South Asia and Central Asia. When states are part of a regional security complex their security becomes interdepended with each other and thus their security cannot be analyzed without considering other countries. Country can be member of only one regional security complex and Afghanistan as it lies at the crossroad of complexes have contacts with all of them simultaneously (Buzan & Wæver, 2003: 48).

I want to test the assumption that Afghanistan does not belong to any of the regional security complexes through sectoral analysis. Analyzed sectors will be: political, economic and societal. Historical analysis will be conducted as well in order to discover enduring patterns of amity and enmity. The authors claim that regional security complexes are enduring but not unchangeable and therefore, it is possible to change someone’s status. In the sectoral analysis I will look for factors which undermine Afghanistan´s status as insulator, and then in the final synthesis of all sectors, it will be possible to see where is Afghanistan moving towards.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK