Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Perzekuce Čechoslováků sovětskou kontrarozvědkou SMERŠ aneb Československo jako suverénní stát?
Název práce v češtině: Perzekuce Čechoslováků sovětskou kontrarozvědkou SMERŠ aneb Československo jako suverénní stát?
Název v anglickém jazyce: Persecution of Czechoslovaks by the Soviet Counterintelligence SMERSH alias Czechoslovakia as a Sovereign State?
Klíčová slova: Československo, kontrarozvědka, SMERŠ, Rudá armáda, 2. světová válka, státní suverenita, ruská emigrace, Sovětský svaz
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, Counterintelligence, SMERSH, Red Army, World War II, State sovereignty, Russian Emigrés, Soviet Union
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2016
Datum zadání: 27.06.2016
Datum a čas obhajoby: 13.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Oponenti: PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Knižní publikace
BIRSTEIN, Vadim. SMERSH: Stalin`s Secret Weapon, London: Bitepack Publishing, 2013, el. kniha.

BYSTROV, Vladimír. Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček (Praha: Euroslavica, 2009), 314 s.

BYSTROV, Vladimír. Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945-1955 (Praha: Themis, 2003), 341 s.

CHINYAEVA, Elena. Russians outside Russia: The Émigré Community in Czechoslovakia 1918-1938, München: Olenbourg, 2001, 280 s.

KAPLAN, Karel, ŠPIRITOVÁ, Alexandra. ČSR a SSSR: Dokumenty mezivládních jednání (Brno: Ústav pro soudobé dějiny, 1997), 540 s.

KOCIAN, Jiří, SMETANA, Vít. Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří, Praha: Euroslavica, 2014, 242.

LITERA, Bohuslav, WANNER, Jan. Vnitřní fronta: sovětský stát a společnost 1941-1945 Praha: Historický ústav AV ČR, 2000, 236 s.

NĚMEČEK, Jan a kol. Československo-sovětská smlouva 1943, Praha: Historický ústav Praha, 2014, 184 s.

POLIŠENSKÁ, Milada. Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945-1953, Praha: Libri, 2006, 507.

SIVĚVIRSKIJ, Nikolaj. SMERŠ: Rok v táboře nepřítele, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 165 s.

SMETANA, Vít. Ani vojna, ani mír, Praha: Lidové noviny, 2016, 663 s.

TEJCHMANOVÁ, Světlana. Rusko v Československu: Bílá emigrace v ČSR 1917-1939 Jinočany: H&H, 1993, 55 s.

VEBER, Václav a kol. Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945, Praha: Karolinum, 1996, 130 s.

VEBER, Václav a kol. Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945, sborník studií č. 2, Praha: Karolinum, 1994, 130 s.

VEBER, Václav a kol. Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945, sborník studií č. 3, Praha: Karolinum, 1995, 130 s.

VYKOUKAL, Jiří, LITERA, Bohuslav, TEJCHMAN, Miroslav. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989 (Praha: Libri, 2000), 860 s.

ZUBOV, Andrej. Dějiny Ruska 20. století – díl I, Praha: Argo, 2014, 949 s.

ZUBOV, Andrej. Dějiny Ruska 20. století – díl II, Praha: Argo, 2015, 769 s.


Online zdroje
Criminal Code of the RSFR, Cyberussr, dostupné online na http://www.cyberussr.com/rus/uk-rsfsr.html, staženo 23. března 2017.

STEPHAN, Robert. Smersh: Soviet Military Counter-intelligence during the Second World War, Journal of Contemporary History, Vol 22, Issue 4, 26. 6. 2016, s. 585-613. Avaliable online on SAGE: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002200948702200403?journalCode=jcha.


Archivní fondy
Výbor „Oni byli první“, fond č. 1497, Národní archiv Chodovec


Předběžná náplň práce
Tématem této práce je působení sovětské kontrarozvědky SMERŠ na sklonku 2. světové války na území Prahy. Únosy bývalých ruských občanů, kteří do Československa přišli po ruské občanské válce, prováděla sovětská kontrarozvědka bez souhlasu a vědomí československých orgánů. Tyto únosy byly rozporu s principy nejen mezinárodního práva, ale také s dohodou, kterou v roce 1944 uzavřela československá exilová vláda se sovětskou stanou. Práce se soustředí na líčení několika vzájemně provázaných fenoménů, tedy zejména působení a činnost sovětské kontrarozvědky, charakteristiku ruské meziválečné emigrace a především pak sovětsko-československá repatriační jednání a intervence. Práce je také doplněna líčením pěti konkrétních osudů ruských emigrantů, kteří se stali oběťmi sovětské perzekuce. Stěžejním cílem této práce je tedy zodpovězení otázky, která cílí na hlubší kontext těchto událostí: tedy zda ve světle situace, kdy stát nemá kontrolu nad svými obyvateli a tuto kontrolu naopak vykonává cizí stát, je možné považovat Československo za suverénní státní útvar
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work focuses on the activities of the Soviet counterintelligence SMERSH at the end of World War II in Prague. The Russian counterintelligence kidnapped former Soviet citizens, who came to Czechoslovakia after the Russian Civil War, without consent and without knowledge of Czechoslovakian authorities. These kidnappings were in breach not only with principles of International Law, but also with the international treaty, signed between the Czechoslovak government in exile and the Soviet government. The work focuses on describing several linked phenomena, ie. in particular the operation and activities of the Soviet counterintelligence, the characteristics of Russian emigration between the world wars and the Czechoslovak – Soviet negotiations regarding repatriation. The work also includes description of the fate of five Russian emigrants who became victims of Soviet persecution. The crucial objective of this work is to find the answer to a question that aims on a deeper context of the respective events. Could Czechoslovakia have been considered a sovereign state in a situation, when it had not control the fate of its citizens and when such power had been executed by a foreign state?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK