Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nucené práce slovenských Maďarů v Čechách v letech 1945-1948
Název práce v češtině: Nucené práce slovenských Maďarů v Čechách v letech 1945-1948
Název v anglickém jazyce: Forced labour of Slovakian Hungarians in Bohemia in 1945-1948
Klíčová slova: maďarská menšina, jižní Slovensko, nucené práce, odsun, Čechy, Maďarsko, výměna obyvatelstva
Klíčová slova anglicky: Hungarian minority, Southern Slovakia, forced labour, expulsation, Bohemia, Hungary, the exchange of population
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Irmanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2016
Datum zadání: 27.06.2016
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J2080, Jinonice - místn. č. 2080
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: PhDr. Petr Balla
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Bobák, Jan. Maďarská otázka v Česko-Slovensku (1944-1948). Martin: Matica slovenská, 1996.
Gabzdilová-Olejníková, Soňa, Milan Olejník a Štefan Šutaj. Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945-1953 v dokumentech I. Prešov: UNIVERSUM, 2005.
Irmanová, Eva. Maďarsko a Versaillský mírový systém. Ústí nad Labem: Albis international, 2002.
Irmanová, Eva. Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska a Maďarska po roce 1989. Ústí nad Labem: Albis international, 2005.
Kaplan, Karel. Pravda o Československu 1945-1948. Praha: Panorama, 1990.
Paukovič, Vladimír. Etnické menšiny na Slovensku. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1991.
Šutaj, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945-1948. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1993.
Šutaj, Štefan. Nútené presídlenie Maďarov do Čiech. Prešov: UNIVERSUM, 2005.
Šutaj, Štefan. ,,Akcia Juh“ Odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.
Šutaj, Štefan. Parížská konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom. Prešov: UNIVERSUM, 2014.
Ujváry, Zoltán. Bezdomovcem ve své vlasti. Praha: Svaz Maďarů žijících v Českých zemích, 1994.
Vadkerty, Katalin. Deportácie. Bratislava: Kaligram, 2002.
Vaněk, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Centrum orální historie, 2004.
Jergyik, Marie. Interview vedli Petr Balla a Gabriela Purkytová. Balassagyarmat, 15. dubna 2017.
Lengyel, Imre. Interview vedli Petr Balla a Gabriela Purkytová. Sadská, 4. května 2016.
Mokoš, Alexandr. Interview vedla Gabriela Purkytová. Olomouc, 9. ledna 2017.
Tarnolci, Gabriel. Interview vedla Gabriela Purkytová. Dubí, 10. března 2017.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pod názvem Nucené práce slovenských Maďarů v Čechách v letech 1945-1948 se bude zabývat jedním z vnitrostátních řešení likvidace maďarské menšiny v Československu. V první části se práce bude zaměřovat na mezinárodní kontext řešení otázky maďarské menšiny, jednáním Maďarska a Československa a přístupem vítězných velmocí. V druhé části autorka popíše událostí, kdy byla ve třech etapách od října do prosince 1945, od července do srpna 1946, od konce roku 1946 do února 1947 nuceně převezena část maďarského obyvatelstva z jižního Slovenska do českého pohraničí na veřejné práce. Třetí část práce bude zaměřena na změnu československé politiky vůči maďarskému obyvatelstvu, návrat Maďarů zpět na Slovensko a celkové důsledky vnitřní kolonizace. Práce bude zpracována na základě analýzy dostupných zdrojů. Nad rámec bude použita metoda orální historie. Autorčiným cílem je zjištění důvodů akce vnitřní kolonizace, proč byla akce neúspěšná a jaké měla důsledky pro maďarskou menšinu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis entitled Forced labour of Slovakian Hungarians in Bohemia in 1945-1948 will deal with one of the solutions of the Hungarian minority liquidation in Czechoslovakia. First chapter will depict the international context of the Hungarian minority question, the behaviour of Hungary and Czechoslovakia and the approach of victorious superpowers. In the second chapter, the author will describe three periods that saw the Hungarian population being transported from Slovakia to Bohemia to take part in the forced labour programme: from October to December 1945, from July to August 1946 and from the end of 1946 to February 1947. Third chapter will be focused on a shift in Czechoslovak policy towards Hungarian minority, the return of Hungarians back to Slovakia and the colonization consequences. The thesis will be based on an analysis of available resources and the method of oral history. The author's aim will be to identify the reasons for the act of colonization, why it was unsuccessful and what were the implications for the Hungarian minority.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK