Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klavírne dielo Alexandra Moyzesa (1906–1984) v dobovom kontexte
Název práce v jazyce práce (slovenština): Klavírne dielo Alexandra Moyzesa (1906–1984) v dobovom kontexte
Název práce v češtině: Klavírní dílo Alexandra Moyzese (1906–1984) v dobovém kontextu
Název v anglickém jazyce: Piano Works by Alexander Moyzes (1906–1984) in their Historical Context
Klíčová slova: Moyzes, Sonáta e-mol, dielo 2 pre klavír; klavírne dielo, hudobná analýza, Brahms, Novák, Suchoň
Klíčová slova anglicky: Moyzes, Piano Sonata in E minor, op. 2; piano works, musical analysis, Brahms, Novak, Suchon
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2016
Datum zadání: 27.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.07.2016
Datum a čas obhajoby: 04.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zamýšľaná magisterská práca nadväzuje na prácu bakalársku, ktorá sa sústredila na Moyzesovu klavírnu Sonátu a zaoberala sa ňou predovšetkým z hľadiska prameňov. S cieľom poukázania na možné inšpiračné zdroje Sonáty a ďalších skladieb sa ťažiskom tejto diplomovej práce stáva ich zasadenie do historického kontextu klavírnej hudby 19. a 20. storočia. Prostredníctvom kompozične-technických a štýlových analýz vybraných klavírnych sonát, a iných diel chceme prispieť k bližšej charakteristike skladateľskej osobnosti Moyzesa. K vybraným skladbám patria: Brahmsova Sonáta f mol, op. 5 a Variácie a fúga na Händelovu tému, op. 24 z hľadiska sledovania prostriedkov klavírnej techniky, Sonáta Eroica, op. 24 Vítezslava Nováka ako Moyzesovho učiteľa, ale i z dôvodu ich spoločnej záľuby v práci s modalitou či Sonáta Rustica Eugena Suchoňa Moyzesovho rovesníka, ktorý danou skladbou z cyklu Obrázky zo Slovenska prispel k rozvoju slovenskej hudobnej moderny.
Seznam odborné literatury
American Brahms Society, Brodbeck, David Lee (ed.). Brahms Studies, Lincoln, 1994-2001.[1]
Bozarth, Georg S.; Fritsch, Walter. „Johannes Brahms“ Grove Music Online. Oxford Music Online. 2 June 2016 <http://oxfordmusic.mlp.cz/subscriber/article/grove/music/51879#S51879>.
Burlas, Ladislav. Alexander Moyzes, Bratislava 1956.
Burlas, Ladislav. Slovenská hudobná moderna, Bratislava 1983.
Černý, Jaromír a kol. Hudba v českých dějinách: Od středověku do nové doby, Praha 1989.
Dahlhaus, Carl. Nineteenth-Century Music, California 1989. Dahlhaus, Carl. Zwischen Romantik und Moderne: Vier Studien z. Musikgeschichte d. späteren 19. Jahrhunderts, München 1974.
Hrušovský, Ivan. Slovenská hudba v profiloch a rozboroch, Bratislava 1964.
Chalupka, Ľubomír (ed.). K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera, Bratislava 2007.
Janeček, Karel. Harmonie rozborem, Praha 1982.
Janeček, Karel. Základy moderní harmonie, Praha 1965.
Marián Jurík, Peter Zagar (ed.). 100 slovenských skladateľov, Bratislava 1998.
Lébl, Vladimír. Vítězslav Novák: život a dílo, Praha 1964.
Schmidt, Christian Martin. „Johannes Brahms“, in: Ludwig Finscher (ed.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil sv. 3, Kassel 2000, s. 626-716.
Suchoň, Eugen. Denník z notovej osnovy, Bratislava 2012.
odkazy na skladateľov A. Moyzesa, V. Nováka, E. Suchoňa v slovníkoch: Grove Music Online http: , Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Personenteil, sv. 12, 16), Československý hudební slovník osob a institucí (sv. 2).

[1]elektronický zdroj prístupný cez UK
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK