Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politický marketing a osobní branding: případová studie Dominik Feri a Matěj Hollan v online prostředí
Název práce v češtině: Politický marketing a osobní branding: případová studie Dominik Feri a Matěj Hollan v online prostředí
Název v anglickém jazyce: Political marketing and Perosnal Branding in the Online Public Sphere: A case Study of Dominik Feri and Matěj Hollan
Klíčová slova: politický marketing, osobní branding, značka v politickém prostředí, sociální sítě, Facebook, Dominik Feri, Matěj Hollan
Klíčová slova anglicky: political marketing, personal branding, brand in political segment, social networks, Facebook, Dominik Feri, Matěj Hollan
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Štěpán Soukeník, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2016
Datum zadání: 23.06.2016
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H110, Hollar - místn. č. 110
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Oponenti: Mgr. Ing. Marek Vranka
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
AAKER, David A. Brand building: budování značky : vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na trh. Brno: Computer Press, 2003. Business books (Computer Press). ISBN 80-7226-885-6.

FTOREK, Jozef. Public relations a politika: kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. Praha: Grada, 2010. ISBN 9788024733760.

HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024630755.

HEALEY, Matthew. Co je branding?. V Praze: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-167-6.

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). ISBN 9788024750224.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 9788073674854.

CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a Anna MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 978-80-7325-281-6.

KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3.

KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-1481-3.

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.

KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024715452.

LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political marketing: principles and applications. New York: Routledge, 2009. ISBN 9780415431293.

LEVINE, Michael. A branded world: adventures in public relations and the creation of superbrands. Hoboken, N.J.: J. Wiley, c2003. ISBN 978-0471263661.

LILLEKER, Darren G. Key concepts in political communication. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2006. ISBN 9781412918312

MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing a české politické strany: volební kampaně v roce 2006. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. ISBN 9788021051690

MCNAIR, Brian. An introduction to political communication. 3rd ed. New York: Routledge, 2003. Communication and society (Routledge (Firm)). ISBN 978-0415307086

ORNSTEIN, Norman J. a Thomas E. MANN. The permanent campaign and its future. Washington, D.C.: Brookings Institution, 2000. ISBN 978-0844741345.

PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. Expert (Grada). ISBN 8024702541.

ROWLES, Daniel. Digital branding: a complete step-by-step guide to strategy, tactics and measurement. 1st ed. London: Kogan Page, 2014. ISBN 978-0-7494-6996-2.

STRÖMBÄCK, Jesper a Spiro KIOUSIS. Political public relations: principles and applications. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2011. Communication series. ISBN 9780415873819

ŠTARCHOŇ, Peter a Martina JUŘÍKOVÁ. Značky a český zákazník. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. ISBN 978-80-87500-76-7.

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2790-5

HENNEBERG, Stephan C. M. Generic Functions of Political Marketing Management [online]. Bath, 2003 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.bath.ac.uk/management/research/pdf/2003-19.pdf. University of Bath.

HOLT, Douglas. Branding in the Age of Social Media. Harvard Business Review [online]. 2016, 94(3), 40-49 [cit. 2017-05-17]. ISSN 00178012. Dostupné z: https://hbr.org/2016/03/branding-in-the-age-of-social-media

KUCHARSKA, Wioleta. Consumer Social Network Brand Identification And Personal Branding. How Do Social Network Users Choose Among Brand Sites? GUT FME Working Paper Series A [online]. 2016, , 2-25 [cit. 2017-05-17]. ISSN edsrep. Dostupné z: https://ideas.repec.org/p/gdk/wpaper/39.html

LILLEKER, Darren G. Interactivity and Branding: Public Political Communication as a Marketing Tool. Journal of Political Marketing. 2014, 14(1-2), 111-128. DOI: 10.1080/15377857.2014.990841. ISSN 1537-7857. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15377857.2014.990841

NEWMAN, Bruce L. A Review in Political Marketing: Lessons from Recent Presidential Elections. DePaul University http://yaffecenter. org/downloads/Complete_List_of_Working_Papers/NEWMAN. pdf, 2010

PARMENTIER, Marie-Agnès, Eileen FISCHER a A. Rebecca REUBER. Positioning person brands in established organizational fields. Journal of the Academy of Marketing Science [online]. 2013, 41(3), 373-387 [cit. 2017-05-17]. DOI: 10.1007/s11747-012-0309-2. ISSN 0092-0703. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s11747-012-0309-2
SCAMMELL, Margaret. Political Brands and Consumer Citizens: The Rebranding of Tony Blair. The Annals of the American Academy of Political and Social Science [online]. 2007, 611, 176 [cit. 2017-05-17]. ISSN 00027162. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/25097916

SONIES, Sarah. Consumer Branding in Politics: A Comparison of Presidents Ronald Reagan and Barack Obama [online]. Washington DC, 2011 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://observer.american.edu/soc/communication/upload/Sarah-Sonies.pdf. American University School of Communication.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá osobním brandingem Matěje Hollana a Dominika Feriho na sociální síti Facebook. Práce je rozděleno na tři hlavní části – teoretickou, metodologickou a praktickou. Teoretická část seznamuje čtenáře s nezbytnými pojmy pro pochopení této problematiky. Metodologická část představuje výzkumný model s jeho výhodami a nevýhodami, a konečně praktická část již zkoumá komunikaci obou subjektů na uvedené sociální síti po dobu měsíce října 2016. Tato práce si klade za cíl zjistit, zda facebookové profily obou zmiňovaných politiků vykazují prvky osobního brandingu. Pokud se tato hypotéza potvrdí, sekundárním cílem práce je zjistit, jak se jejich osobní branding projevuje a jakým způsobem se od sebe branding Matěje Hollana a branding Dominika Feriho odlišuje. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná technika, konkrétně tematická analýza, deskriptivní metoda s prvky komparace a semistrukturovaný rozhovor.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis is focused on Matěj Hollan's and Dominik Feri's personal branding on the social network Facebook. The thesis was divided into three main parts - theoretical, methodological and practical. In the theoretical framework, concepts necessary to understand the issue are introduced. The methodological part presents the research model with its advantages and disadvantages and finally, the practical part examines the communication of both subjects on the mentioned social network in October 2016. This thesis aims to discover if Facebook profiles of the two mentioned politicians show elements of personal branding. If this hypothesis is confirmed, the secondary aim of the thesis is to find out how their personal branding is reflected and what is the difference between them. The qualitative research methodology was selected for the research, specifically the descriptive analysis and the semi-structured interview.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK