Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Pan Oldřich III. z Hradce. Portrét českého šlechtice z doby vlády Jana Lucemburského
Název práce v češtině: Pan Oldřich III. z Hradce. Portrét českého šlechtice z doby vlády Jana Lucemburského
Název v anglickém jazyce: Lord Ulrich III of Neuhaus. The profile of a Czech Aristocrat from the Time of John of Luxembourg's
Klíčová slova: Oldřich III. z Hradce|Jindřichův Hradec|Jan Lucemburský|legenda o svatém Jiří|valdenští|řád německých rytířů|první polovina 14. století
Klíčová slova anglicky: Ulrich III. of Neuhaus|Jindřichův Hradec|the Saint George and the Dragon legend|John of Luxembourr|Waldensians|Teutonic Order|The first half of the 14th century
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2016
Datum zadání: 23.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce se zabývá životními osudy středověkého šlechtice Oldřicha III. z Hradce. Jejím cílem je zmapovat jeho život a činnost a zasadit je do širšího kontextu doby, v níž žil – první poloviny 14. století. Přestože Oldřich III. nevykonával žáden významný úřad a jeho život byl spjat se správou svého rozsáhlého panství, patří mezi nejvýznamnější představitele hradeckého rodu. Významně se podílel na úpravách Jindřichova Hradce, například nechal dostavět kostel svatého Jana Křtitele a povolal k němu řád minoritů. Jako přesvědčený katolík stál v čele první křížové výpravy proti valdenským, kteří se usadili na jeho panství. Také nechal na hradě v Jindřichově Hradci vyzdobit síň nástěnnou malbou s námětem legendy o svatém Jiří, patronem řádu německých rytířů, kteří i s templáři v Hradci sídlili. Pro svůj rod získal Oldřich III. královské panství Telč na Moravě, které se stalo významným majetkem pánů z Hradce až do vymření rodu v roce 1604. V politických záležitostech stál Oldřich III. na straně krále Jana Lucemburského a ke konci života, v roce 1347, se zúčastnil korunovace Karla IV. českým králem. Práce bude vycházet ze stávající literatury a editovaných pramenů, podle možností přihlédne také k pramenům netištěným uloženým v Národním archivu v Praze a ve Státním oblastním archivu v Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec.
Úvod
1. Přehled dosavadního bádání – zhodnocení pramenů, rozbor stávající literatury, volba metodologie.
2. Počátky rodu pánů z Hradce – pojednání o nejstarších členech rodu, jejich majetkové poměry, vztah ke králi i k ostatním Vítkovcům, bezprostřední předkové: Oldřich I. a Oldřich II. z Hradce.
3. Mládí Oldřicha III. z Hradce – situace po otcově smrti, regentství jeho matky Mechtildy ze Schauenbergu
4. Oldřich III. a král Jan Lucemburský – zpočátku negativní postoj, proč, po roce 1318 častěji v blízkosti krále, účast na Janově křížové výpravě do Prus – legenda o sv. Jiří na stěnách sálu hradu v Jindřichově Hradci
5. Oldřich III. jako hradecký pán – majetkové poměry, budování Jindřichova Hradce
6. Oldřichova pozdní léta - valdenští v Jindřichově Hradci, jejich pronásledování
7. Rodina Oldřicha III. – manželky, potomci
Závěrečné shrnutí
Seznam použitých pramenů a literatury
Přílohy
Seznam odborné literatury
Archivní prameny
Rodinný archiv pánů z Hradce. Státní oblastní archiv v Třeboni – Jindřichův Hradec.
FondCizí statky Třeboň, listiny 1205-1797. Státní oblastní archiv v Třeboni.
Edice
ChroniconAulaeregiae,ed. Josef Emler, in: FontesrerumBoemicarum IV., Pragae 1884, ChroniconAulaeregiae, s. 3-337
ChroniconBenessii de Weitmil, ed. Josef Emler, in: FontesrerumBoemicarum IV., Pragae 1884, s. 459-548
ChroniconFrancisciPragensis. Kronika Františka Pražského, ed. Jana Zachová (= FontesrerumBohemicarum, Series nova 1), Praha 1997
Patschovsky, Alexander (ed.),QuellenzurböhmischenInquisitionim 14. Jahrhundert (= MonumentaGermaniaehistorica.Bd. 11), Weimar 1979
Przibiconis de RadenindictiPulkavaeChroniconBohemiae, in: FRB V, ed. Josef Emler, Praha 1893
Regestadiplomaticanec non epistolariaBohemiae et Moraviae III (1311-1333), ed. Josef Emler, Praha 1890; IV (1333-1346) ed. J. Emler, Praha 1892; V/1-5 (1346-1355) ed. Blažena Rynešová, Jiří Spěváček, Jana Zachová, Praha 1958-2005
HÁJEK, Václav z Libočan. Kronika česká. Praha, 2013.
KOSS, Rudolfed. Archiv Koruny české, sv. 2: katalog listin z let 1158 – 1346. Praha: Zemský správní výbor, 1928.

Literatura
BOBKOVÁ, Lenka,Velké dějiny zemí Koruny české IV.a, b(1310 – 1402), Praha 2003.
BOBKOVÁ, Lenka a František ŠMAHEL (eds.),Lucemburkové. Praha 2012.
ČECHURA, Jaroslav,České země v letech 1310 – 1378. Lucemburkové na českém trůně I, Praha1999.
ČECHURA, Jaroslav a ŽŮREK, Václav,Lucemburkové,České Budějovice 2012.
FILIP, Václav,Průvodce po archivních fondech a sbírkách: Okresní archív Jindřichův Hradec,Praha 1980.
HALADA, Jan,Lexikon české šlechty (erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti), Praha 1992.
HAVRÁNEK, Bohuslav a Josef HRABÁK,Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu, Praha 1957.
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka,Arnošt z Pardubic: arcibiskup, zakladatel, rádce, Praha 2008.
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka,Biskup Jan IV. z Dražic: (1301-1343),Praha 1991.
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka,Svět české středověké církve, Praha 2010.
HOENSCH, Jörg K.,Lucemburkové: pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308 – 1437. Praha 2003.
HOFFMANN, František. České město ve středověku: život a dědictví. Praha 1992.
HRUBÝ Jaroslav. Místopis Kardašovy Řečice I – III. 1929 – 1934.
JAN, Libor a SKŘIVÁNEK,František, Němečtí rytíři v českých zemích,Praha 1997.
JUŘÍK, Pavel,Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů, Praha2010.
JUŘÍK, Pavel,Encyklopedie šlechtických rodů. Praha2014.
JŮNA, Jan,Páni z Hradce: malá encyklopedie velkého rodu. Jindřichův Hradec 2014.
JŮNA, Jan,Templáři. Jindřichův Hradec 2014.
JŮNA, Jan,Vyprávění o Jindřichově Hradci I, II. Jindřichův Hradec 2010, 2012.
KADLEC, Jaroslav,Přehled českých církevních dějin I. Řím1987.
LAMBERT, Malcolm,Středověká hereze, Praha 2000.
MACEK, Josef,Česká středověká šlechta,Praha 1997.
MALÝ, Karel,Počátky českého sněmovnictví (do konce 14. století), in: Česká národní rada: sněm českého lidu, ed. Václav Vaněček, Praha 1970.
MOLNÁR, Amedeo,Valdenští: evropský rozměr jejich vzdoru. Praha: Kalich, 1973.
NODL, Martin a M. WIHODA,Šlechta, moc a reprezentace ve středověku. Praha 2007.
NOVÁK, Josef,Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese jindřichohradeckém. Praha: 1901.
PALACKÝ, František,Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě II. od roku 1253 až do roku 1403,Praha 1939.
PATSCHOVSKY, Alexander, Die AnfängeeinerständigenInquisition in Böhmen. EinPragerInquisitoren-Handbuchaus der erstenHälfte des 14. Jahrhunderts (= BeiträgezurGeschichteundQuellenkunde des Mittelalters. Band 3), Berlin 1975
SEDLÁČEK, August,Hrady, zámky a tvrze Království českého, 4. díl,3. vyd. Praha 1995.
SPĚVÁČEK, Jiří,Král diplomat: Jan Lucemburský 1296 –1346,Praha 1982.
ŠIMŮNEK, Robert,Reprezentace české středověké šlechty. Praha 2013.
TEPLÝ, František. Dějiny města Jindřichova Hradce, část všeobecná I/1: od nejstarší doby až do vymření rodu pánů z Hradce, Jindřichův Hradec 1927.
TISCHER, František,Příspěvky ku církevním dějinám jižních Čech, Jindřichův Hradec 1897.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK