Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Farářské relace z radonického vikariátu z let 1676/77
Název práce v češtině: Farářské relace z radonického vikariátu z let 1676/77
Název v anglickém jazyce: Relations of parish priests in Radonice vicarage from zhe years 1676/77
Klíčová slova: faráři|církevní správa|patronát|vikariát|edice|katolická církev
Klíčová slova anglicky: parish priests|ecclesiastical administration|patronage|vicarage|edition|catholic church
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2016
Datum zadání: 23.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.10.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 07:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem práce je kritická edice farářských relací (1676 a 1700) z radonického vikariátu (NA, APA I, i. č. 1319, sign. B 11/11). Území tohoto vikariátu zahrnovalo část historického Žateckého kraje, na jih od řeky Ohře. Úvodem k edicí diplomant zpracuje územní a stručně i historický vývoj vikariátu od vzniku sítě vikariátů na začátku třicátých let až do doby sepsání farářských relací zejména na základě vizitačních zpráv, zpovědních výkazů, zpráv o konvokacích farářů apod.
V práci budou podrobněji – i s přihlédnutím k mladším relacím z téhož území z roku 1700 – farářské odpovědi na některé z 42 otázek, které tento „dotazník“ obsahoval, např. otázku škol ve farnostech. Dále pak shrne vývoj počtu kostelů a kaplí spravovaných jednotlivými faráři, nově obsazené kostely mezi 1676-1700, patronáty a vztahy farářů s vrchnostmi.
Zmíněn bude i proces vzniku relací (i z hlediska diplomatického), jejich normativní základ, souvislost s jinými prameny (vizitační zprávy).
Seznam odborné literatury
ČÁŇOVÁ, Eliška. K počtu far v Čechách v 17. a 18. století. In: Historická demografie Roč. 18, (1994), s. 179-181.
ČÁŇOVÁ, Eliška. Vývoj správy pražské arcidiecéze v době násilné rekatolizace Čech (1620-1671). In: Sborník archivních prací. Praha. Roč. 35, č. 2 (1985), s. 486-560.
Fibiger, Karel. Dějiny Jesenicka. Jesenice, 1969.
FRIND, Anton Ludwig. Die Kirchengeschichte Böhmens im Allgemeinen und in ihrer besonderen Beziehung auf die jetzige Leitmeritzer Diöcese. F. Tempsky, Praha 1862-1878. 4 sv.
KRÁSL, František. Arnošt hrabě Harrach, kardinál sv. církve římské a kníže arcibiskup pražský: historicko-kritické vypsání náboženských poměrů v Čechách od roku 1623-1667. Arcibiskupská knihtiskárna, Praha 1886.
Krásl, František, ed. Responsa ad 42 Puncta a Consistorio Archiepiscopali Anno 1700 Venerabili Clero Proposita. Tomus 1, Districtus Chrudimensis. Pars 1, Sub Vicario Chrudimensi. Pragae, 1904.
Matějka, Bohumil. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. II, Politický okres Lounský. Praha, 1897.
Mikulec, Jiří. Zbožná bratrstva při farnostech pražské arcidiecéze a jejich majetkové zázemí před josefínskými reformami. In: Folia Historica Bohemica 16, Praha 1993,
s. 171-219
PODLAHA, Antonín. Dějiny arcidiecése pražské: od konce století XVII. do počátku století XIX. Díl I. Doba arcibiskupa Jana Josefa hraběte Breunera (1694-1710). Část první. Dědictví sv. Prokopa, Praha 1917.
ROHN, Jan Karel. Antiquitas Ecclesiarum, Capellarum, et Monasteriorum, Aliarumque Aedium Sacrarum Districtus Zatecensis. Litteris Joannae Pruschin viduae, factore Mathia Glatz, Praha 1775.
ROTT, Wenzel. Der politische Bezirk Podersam: Gerichtsbezirke Podersam und Jechnitz. Bezirkslehrerverein Podersam, Podbořany 1902-1905.
SEMERÁDOVÁ, Veronika. Vizitační písemnosti Čechy 17. století. (Farní kostely a farní klérus pražské arcidiecéze v letech 1623 - 1694). In: Sborník archivních prací, roč. 47, č. 1, Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, Praha 1997, s. 125-204.
SCHALLER, Josef František Jaroslav. Topographie des Königreichs Böhmen. Siebenter Theil, Saatzer Kreis. K. k. Normalbuchdruckerei, Wenzel Piskaczek Fakt., Praha 1787.
SCHLENZ, Jan. Das Kirchenpatronat in Böhmen: Beiträge zu seiner Geschichte und Rechtsentwicklung. Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften u. Künste f. d. Tschechoslow. Rep., Praha 1928.
SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen. Vierzehnter Band, Saazer Kreis. Friedrich Ehrlich, Praha 1846.
ŠIMÁK, Josef Vítězslav, ed. Zpovědní seznamy arcidiecése pražské z r. 1671-1725. XI. (Dílu 3. sv. 2), Žatecko. Historický spolek, Praha 1937.
ŠTĚDRÝ, František: Počet far v době předhusitské a po Bílé hoře. In: Sborník historického kroužku 21, Praha 1920, s. 10-30.
Tutte, Karl. Der politische Bezirk Saaz: eine Heimatkunde. Saaz, 1904.
ZEMAN, Martin. Možnosti využití "farářských relací" jako pramene pro historicko-demografická studia. (Pokus o rekonstrukci početního stavu populace Prácheňského kraje v poslední čtvrtině 17. a na počátku 18. století). In: Historická demografie Praha, Roč. 25, (2001), s. 65-83.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK