Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inovativní formy hodnocení v současné škole se zaměřením na projekt Mapy učebního pokroku
Název práce v češtině: Inovativní formy hodnocení v současné škole se zaměřením na projekt Mapy učebního pokroku
Název v anglickém jazyce: Innovative forms of assessment in the present school focusing on project learning progress map
Klíčová slova: hodnocení, konstruktivistický přístup ve výuce, klasifikace, portfolio, mapy učebního pokroku, vývojová kontinua
Klíčová slova anglicky: assessment, constructivism in education, forms of assessment, portfolio, progress map
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2015
Datum zadání: 02.10.2015
Datum a čas obhajoby: 09.01.2017 12:45
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M204, seminární místnost
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s aktuální literaturou zaměřenou na hodnocení žáků. Na základě analýzy literatury zpracuje teoretickou část práce, kde se dominantně zaměří na formativní aspekty školního hodnocení a postupy a nástroje skrývající se pod názvem Mapy učebního pokroku. V empirické části práce se student zaměří na zjištění toho, jak jsou Mapy učebního pokroku užívány v českých základních školách, na jaké překážky jejich užívání naráží.
Seznam odborné literatury
Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999
Košťálová, H., Míková, J., Stang, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008
Stará, J. a kol. Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe 2006
Kolář, Z., Šikulová, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada 2009
Kratochvílová, J. Systém hodnocení a sebehodnocení, zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno: MSD 2011
Číhalová, E., Mayer, I. Klasifikace slovní hodnocení, zkušenosti z praxe na ZŠ. Praha: Strom 1997
Schimunek, F. P. Slovní hodnocení žáků Praha: Portál 1994
HILL, B. C. Developmental continuums, A framework for literacy instruction and assessment K-8. Canada: Gordon Publishing 2001
Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál 1998
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK