Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Závislost výsledku utkání v házené na kvantitě a efektivitě střelby z křídla
Název práce v češtině: Závislost výsledku utkání v házené na kvantitě a efektivitě střelby z křídla
Název v anglickém jazyce: Dependence of the handball game result on quantity and efficiency of shots from wing position area
Klíčová slova: křídlo, kvantita, efektivita, závislost výsledku utkání
Klíčová slova anglicky: wing position, quantity, efficiency, game result dependence
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.06.2016
Datum zadání: 22.06.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 13:45
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: PhDr. Mario Buzek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Závislost výsledku utkání na některých faktorech herního výkonu je trvalým námětem diskusí odborné veřejnosti. Efektivita střelby obecně patří mezi nejfrekventovanější předměty zájmu. Cílem práce je zjistit do jaké míry může kvantita a kvalita (efektivita) střelby z prostoru jedné hráčské funkce ovlivnit výsledek utkání. K dosažení cíle bude nutno splnit následující úkoly:
1. Provést rešerši dostupných zdrojů zabývajících se herním výkonem, váhou jednotlivých faktorů herního výkonu a jejich kvantitativními charakteristikami v házené
2. Na základě rešerše stanovit kritéria posuzování vlivu vybraných faktorů na výsledek
3. Shromáždit dostupná potřebná data z vrcholových akcí házené
4. provést věcnou i statistickou analýzu dat
5. Formulovat závěry pokud možno i směrem k tréninkovému procesu družstev v ČR
Seznam odborné literatury
1. TÁBORSKÝ, F. Metoda kvantitativního hodnocení herního výkonu. Praha : ÚV ČSTV 1989
2. TÁBORSKÝ, F., TŮMA, M. Analysis of the final phase at the 2005 women´s junior world championship. The IHF Technical Magazine., 2006, č. 1, s. 44-61.
3. HIANIK, J. Vybrané kapitoly z taktiky hádzanej II. Bratislava : SZH 2005
4. GUTIÉREZ, A., LÓPEZ, P.: Discriminant analysis between winners and losers in the Asobal League 2008-2009 [online]. 2011, Dostupné z : http://home.eurohandball.com/ehf_files/Publikation/WP_Discriminant%20Analysis%20Winners%20Loser%20ASOBAL%202008-2009%20.pdf
5. POKRAJAC, B., Handbal tendence regarding results analysis [online]. 2010, Dostupné z : http://home.eurohandball.com/ehf_files/Publikation/Pokrajac%20Analysis_091204.pdf
6. HIANIK, J. Vztah ukazovatelov herného výkonu družstva k výsledku zápasu v hádzanej. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
7. VULETA, D. et al. Influence of the goals scored in the different time periods of the game on the
final outcome of matches of the 2003 Men’s World Handball Championships,Portugal.[online],3,2005. Dostupné z: http://home.eurohandball.com/ehf_files/Publikation/WP%20Vuleta-Influence%20of%20the%20gaols%20scored%20on%20final%20outcomes.pdf
a další dle pokynů vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce bylo zjistit jaká je závislost výsledku utkání na kvantitě a efektivitě střelby z křídla. Dalším předmětem zkoumání bylo porovnání průměrů u kvantity a efektivity vítězných a poražených týmů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Main objective of this thesis was to determine dependence of the handball game result on quantity and efficiency of shots from wing position area. Next subject of research was to compare average values of both, quantity and efficiancy, of winning and loosing teams.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK