Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy překladu divadelních textů.
Název práce v češtině: Vybrané problémy překladu divadelních textů.
Název v anglickém jazyce: Selected Problems of Translating of Dramatic Texts
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radek Eichl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2016
Datum zadání: 22.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Lily Císařovská
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá divadelními texty z hlediska jejich překladu. V teoretické části jsou divadelní texty charakterizovány, uvedena jsou také specifika divadelních textů z hlediska jejich výstavby a užívaného jazyka. Následně se práce nejdříve obecně věnuje teorii překladu, popisuje překladatelský proces a metody překladu. Následně se práce zaměřuje na vybrané problémy překladu divadelních textů jako je překlad vlastních jmen, reálií, idiomů a slovních hříček. Praktickou část práce tvoří kratší rozbory vybraných částí dvou různých českých překladů hry známé pod názvem Jak je důležité míti Filipa od Oscara Wildea.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor’s thesis deals with dramatic texts in terms of translation. In theoretical part the thesis characterizes dramatic texts and describes dramatic texts in term of their structure and language used in those texts. Subsequently the thesis deals with translation theory. At first it generally describes translation process and methods of translation, afterwards it focuses on selected problems of translating of dramatic texts such as the translation of proper names, culture specificity, idioms and puns. Practical part consists of short analyzes of two different Czech translations of drama called The Importance of Being Earnest written by Oscar Wilde.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK