Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Japonsko v díle Joe Hlouchy
Název práce v češtině: Japonsko v díle Joe Hlouchy
Název v anglickém jazyce: Representation of Japan in the works of Joe Hloucha
Klíčová slova: Josef Hloucha|Japonsko|motivy|narativní prostor|evropeizace japonské kultury
Klíčová slova anglicky: Josef Hloucha|Japan|motives|narrative space|europeanization of Japanese culture
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2016
Datum zadání: 21.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2016
Datum a čas obhajoby: 27.01.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude věnovat obrazu Japonska ve vybraných textech méně známého českého spisovatele a sběratele cizokrajného umění Joe Hlouchy. Zachytí dva póly, které jsou pro autorovu tvorbu příznačné – kaleidoskopický pohled na Japonsko a problémy, které s sebou přináší evropeizace Japanu a japonské kultury. Oba tyto aspekty jsou v Hlouchově díle reprezentovány řadou motivů, které budou v práci rekonstruovány. V souvislosti s těmito dvěma póly se do popředí dostává základní otázka práce, zda a proč jsou dva protikladné světy nesmiřitelné. Práce proto bude konfrontovat „japonské“ a „evropské“ ve vztahu „vlastní“ / „cizí“.
Seznam odborné literatury
BLÁHOVÁ, K. – PETRBOK, V. (eds.): Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 22.-24. února 2007, Praha: Academia, 2008
BOHÁČOVÁ, L. – WINKELHÖFEROVÁ, V.: Vějíř a meč, Praha: Panorama, 1987
HILSKÁ, V.: Dějiny a kultura japonského lidu, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953
KRAEMEROVÁ, A. – ŠEJBL, J.: Japonsko, má láska. Český cestovatel a sběratel Joe Hloucha, Praha: Národní muzeum Praha, 2007
REISCHAUER, E. O. – CRAIG, A. M.: Dějiny Japonska, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009
ŠMEJKAL, J. V.: Milenec Nipponu. Tři lásky Joe Hlouchy, Praha: Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1931
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK