Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podobnost, obraznost a slast
Název práce v češtině: Podobnost, obraznost a slast
Název v anglickém jazyce: Resemblance, Imagination and Pleasure
Klíčová slova: podobnost|David Hume|asociace idejí|důvtip|empirismus|společnost
Klíčová slova anglicky: resemblance|similarity|David Hume|association of ideas|wit|empiricism|society
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2016
Datum zadání: 20.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. James Hill, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hume řadí podobnost (resemblance) jak mezi „přirozené“ vztahy (které jsou zároveň principy asociace idejí), tak mezi tzv. „filosofické“ vztahy. Mezi nimi je pak vztahem nejzákladnějším. Každý filosofický vztah totiž předpokládá nějaké srovnávání a předpokladem (či „podmínkou možnosti“) srovnávání je nějaká podobnost srovnávaných věcí. Na podobnosti je zjevně závislý též „přirozený“ vztah příčiny a účinku (a vztah blízkosti či „soumeznosti“ [contiguity] nejspíše také). Podobnost nás bude zajímat především jakožto princip asociace idejí, tedy ve vztahu k obraznosti a lidské přirozenosti. Zaměříme se na její úlohu v poznávání (v první řadě ve smyslu poznávání vztahu příčiny a účinku). V souvislosti s rozlišením soudnosti a důvtipu (judgment a wit), dvou schopností lidské mysli, z nichž první spočívá v rozlišování a druhá v hledání podobností a v seskupování idejí, o němž mluví Locke (ale i jiní), se budeme dále zabývat otázkou souvislostí podobnosti a slasti, včetně zvážení možnosti, že podobnost je nejen základním principem obraznosti (a tím i některých slastí), nýbrž může být i příčinou slasti.
Seznam odborné literatury
ARISTOTELÉS. O duši. 3., rozš. vyd. Praha: P. Rezek, 1996.
BURKE, Edmund. A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and beautiful. Paul Guyer (ed.). Oxford World's Classics, 2015.
BUTLER, Joseph. The Analogy of Religion. New York, 1849.
HOBBES, Thomas. Leviathan. Noel Malcolm (ed.). Oxford: Clarendon Press, 2012.
HUME, David. A Treatise of Human Nature. L. A. Selby-Bigge (ed.). Oxford: Clarendon Press, 1896.
HUME, David. Pojednání o lidské přirozenosti, Kniha 1., Rozum. Přel. Hynek Janoušek. Praha: Togga, 2015.
HUME, David. Zkoumání o lidském rozumu. Přel. Josef Moural. Praha: Svoboda, 1996.
LOCKE, John. Esej o lidském chápání. Praha: Oikoymenh, 2012.
PLATÓN. Faidón. Praha: OIKOYMENH, 2005.
RODRIGUEZ-PEREYRA, Gonzalo. Resemblance Nominalism. Oxford: Clarendon Press, 2002.
WRIGHT, John P. Hume´s "A Treatise of human nature": An introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK