Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderové a (pro)ženské NNO v České republice – reflexe proměny tematického portfolia od vstupu do Evropské unie
Název práce v češtině: Genderové a (pro)ženské NNO v České republice – reflexe proměny tematického portfolia od vstupu do Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Gender equality and (pro)women NGOs in the Czech republic – reflection of the thematic portfolio trasformation from the EU accession.
Klíčová slova: genderová rovnost, nestátní neziskové organizace (NNO), Evropská unie, Česká republika, Evropské strukturální fondy, Evropský sociální fond, tematické portfolio, genderové konceptuální rámce
Klíčová slova anglicky: gender equality, non-governmental organizations (NGOs), European Union, Czech Republic, European Structural Funds, European Social Fund, thematic portfolio, gender conceptual frameworks
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2016
Datum zadání: 17.06.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Veronika Šprincová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Nestátní neziskové organizace (NNO) jsou v oblasti prosazování genderové rovnosti významným činitelem a partnerem při realizaci veřejných politik a do jisté míry také přispívají k formulaci takových politik. Se vstupem ČR do EU se změnilo také financování genderových NNO, rozrůznilo se a převzalo podobu časově pevně omezených grantových projektů, na nichž je dnes mnoho NNO závislých. Nejvýznamnějším zdrojem finančního zajištění se ale stala EU. Hlavní otázkou, kterou si práce klade, je to, jakým způsobem unijní rámce nastavené v oblasti genderových politik a s nimi spojené finanční zdroje ovlivňovaly a ovlivňují proměnu tematického portfolia genderových a (pro)ženských NNO v ČR. Práce mimo jiné čerpá z rozhovorů se zástupkyněmi organizací a analýzy volně dostupných dokumentů organizací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK