Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ad hoc gradation of "non-gradable" adjectives in Czech
Název práce v češtině: Ad hoc stupňování "nestupňovatelných" adjektiv v češtině
Název v anglickém jazyce: Ad hoc gradation of "non-gradable" adjectives in Czech
Klíčová slova: adjektiva|stupňování|nestupňovatelná adjektiva|ohraničenost|jazyková periferie
Klíčová slova anglicky: adjectives|gradation|non-gradable adjectives|boundedness|language periphery
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2016
Datum zadání: 15.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 09:50
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem diplomové práce je výzkum sémantiky stupňování adjektiv v češtině, a to konkrétně u těch adjektiv, která tuto morfologickou operaci podstupují jen velmi zřídka. Řada takových adjektiv zní v komparativu či superlativu rodilému mluvčímu velmi podivně a jejich význam je na první pohled nejasný, viz adjektivum pravý. Možnost jeho stupňování se aktivuje jen ve vhodném kontextu (Falešné perly jsou pravější než pravé), který patrně souvisí se sémantickou změnou u daného adjektiva. Podle předběžného průzkumu se raritní (ad hoc) stupňování týká nezanedbatelně velkého množství adjektiv. Cílem této práce je poskytnout celkový přehled tohoto fenoménu v češtině, a to na základě dat z korpusů psané češtiny. Práce bude primárně vycházet z teoretického rámce kognitivní sémantiky (zejména Paradis 2008), využity a reflektovány budou ovšem i další přístupy.

Výzkum zahrnuje následující způsoby práce: (i) vytěžení dat z korpusu, (ii) výběr vzorku adjektiv k analýze, (iii) anotace adjektiv podle vybraných kritérií, (iv) základní statistická analýza vzorku adjektiv, (v) kvalitativní sémantická analýza stupňování u vybraných adjektiv, (vi) vztažení výsledků analýzy k teoretickým východiskům práce.

Konkrétní postup je následující: (i) student vytěží z korpusů SYN všechny tvary stupňovaných adjektiv s jejich frekvenčními charakteristikami, (ii) pro vybraná lemmata adjektiv dohledá v korpusu všechny konkordance, (iii) dané konkordance anotuje podle stanovených kritérií (syntaktické vlastnosti, kontextové podmínky, typ adjektiva, typ sémantické změny), (iv) prozkoumá pravidelnosti v distribuci anotovaných rysů napříč jednotlivými kontexty pomocí statistických metod, (v) vybrané konkordance podrobně sémanticky zanalyzuje, (vi) interpretuje analyzovaná data uvnitř zvoleného teoretického rámce.

Mezi hlavní výzkumné otázky se řadí: 1) Jaké typy sémantické změny probíhají při stupňovaní obvykle nestupňovaných adjektiv? 2) Existují podmínky, které musí kontext mít, aby stupňování mohlo nastat? 3) Jaká je motivace mluvčích ke stupňování? 4) Hrají nějakou roli syntaktické vlastnosti adjektiv?
Seznam odborné literatury
Bierwisch, Manfred. 1989. The semantics of gradation. In M. Bierwisch & E. Lang (eds.). Dimensional Adjectives: Grammatical Structure and Conceptual Interpretation. Berlin, 71-261.
Haag, Marcia. 1997. Continuous and discrete adjectival scales. Lingua 103.2: 113-126.
Kennedy, Christopher. 2007. Vagueness and grammar: The semantics of relative and absolute gradable adjectives. Linguistics and philosophy 30.1: 1-45.
Kennedy, Christopher & McNally, Louise. 2005. Scale structure, degree modification, and the semantics of gradable predicates. Language 81.2: 345-381.
Lassiter, Daniel. 2015. Adjectival modification and gradation. In Lappin, Shalom & Fox, Chris (eds.), Handbook of contemporary semantic theory. John Wiley & Sons.
McNally, Louise. 2009. The relative role of property type and scale structure in explaining the behavior of gradable adjectives. Vagueness in communication. Berlin; Heidelberg: Springer, 151-168.
Ocelák, Radek. 2013. Sémantické škály a skalární modifikátory v češtině. Slovo a slovesnost 74.2: 110-135.
Paradis, Carita. 2008. Configurations, construals and change: expressions of degree. English Language and Linguistics 12.02: 317-343.
Schwarzschild, Roger. 2008. The semantics of comparatives and other degree constructions. Language and Linguistics Compass 2.2: 308-331.
Staab, Steffen. 1999. Lexical Semantics of Degree Expressions. Grading Knowledge: Extracting Degree Information from Texts. Springer, 31-46.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK