Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaměstnání matky jako faktor ve vývoji dítěte
Název práce v češtině: Zaměstnání matky jako faktor ve vývoji dítěte
Název v anglickém jazyce: Employment of the mother as a factor of child development
Klíčová slova: zaměstnání matky|vývoj dítěte|kognitivní vývoj|socioemocionální vývoj|nemateřské formy péče
Klíčová slova anglicky: maternal employment|child development|cognitive development|socio-emotional development|nonmaternal care
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2016
Datum zadání: 15.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.06.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michaela Veselá
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude věnovat tématu dopadu zaměstnání matky v raném a předškolním věku dítěte na jeho další vývoj. Práce zachytí sociokulturní kontext slaďování profesního a rodinného života. Pracující ženy se musejí každodenně vypořádávat s konfliktem mezi mateřskou a pracovní rolí. Ve snaze nastolit mezi těmito rolemi rovnováhu, ženy volí odlišná řešení (pružnou pracovní dobu, zkrácený úvazek). Psychologický výzkum se snaží poskytnout argumenty pro podporu hledání optimální cesty pro zdravý vývoj dítěte i psychickou pohodu matky. Cílem práce je shrnout poznatky o tom, jak nepřítomnost matky během jejiho zaměstnání ovlivňuje další vývoj dítěte. Autorka zpracuje dostupnou aktuální literaturu k položené otázce. Práce též zpracuje formy péče o dítě v čase, kdy se matka věnuje zaměstnání a bude reflektovat její dopady na dítě. Důsledky pro vývoj dítěte můžeme sledovat nejen aktuálně ve vývojovém období, kdy matka využívá jiné formy péče o své dítě, ale také z dlouhodobého hlediska.
Projekt výzkumu se bude zabývat rozdíly v problémovém chování předškolních dětí matek pracujících na plný úvazek v běžné pracovní době, u matek s částečným úvazkem a matek v domácnosti.
Seznam odborné literatury
Bowlby, J. (2012). Odloučení: Kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál.

Chambliss, C. (2009). Maternal Employment. New York: Nova

Křížková, A. , Maříková, H. , Hašková, H. & Bierzová, J. (2006). Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých rodičů: plány versus realita. Praha: Sociologický Ústav AV ČR.

Porter, M. & Kelso, J. (2008) Theorising and Representing Maternal Realities. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Smolensky, E. & Gootman, J. (2003). Working Families and Growing Kids: Caring for Children and Adolescents. Washington: National Academies Press

Vander Ven, t. (2003). Working Mothers and Juvenile Delinquency. New York: LFB Scholarly Publishing
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK