Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran
Název práce v češtině: Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran
Název v anglickém jazyce: Inclusive Education in the context of the Election Programs of Political Parties
Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, linioví pracovníci, školství, postoje učitelů
Klíčová slova anglicky: inclusive education, street-level bureaucrats, education, teachers' attitudes
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2016
Datum zadání: 14.06.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3019, Jinonice - místn. č. 3019
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Oponenti: Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
EDUin. 2016. EDUin.cz [online] [cit. 23. 5. 2016]. Dostupné z: http://www.eduin.cz
FERDANOVÁ, J. 2015. „Typologie výukových strategií podporující inkluzi ve vzdělávání.“
Pp. 131-144 in Studia Pedagogica [online] 3 (1) [cit. 10. 5. 2016]. Dostupné z:
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1151/1428.
HÁJKOVÁ, V., I. STRNADOVÁ. 2010. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada Publishing a.s.
HEINEKE, A. J., A. M. RYAN, CH. TOCCI. 2015. „Teaching, Learning, and Leading: Preparing
Teachers as Educational Policy Actors.“ Pp. 382-394 in Journal of Techaer Education
[online] 66 (4) [cit. 23. 5. 2016]. Dostupné z:
http://jte.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/66/4/382.full.pdf+html
HORÁK, P., M. HORÁKOVÁ. 2009. „Role liniových pracovníků ve veřejné politice.“ Pp.
369-395 in Sociologický časopis [online] 45 (2) [cit. 23. 5. 2016]. Dostupné z:
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/6129d095da9b8737231a3c2713afe6abe46187b3_Horak,%2
0Horakova2009-2.pdf
Inkluze.cz. 2010. Inkluze.cz [online] [cit. 23. 5. 2016]. Dostupné z: http://www.inkluze.cz/
KRATOCHVÍLOVÁ, J. 2013. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe,
výzkum. Brno: MU.
LIPSKY, M. 1980. Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services.
New York: Russel Sage Foundation.
MŠMT. 2014. „Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018.“ Strategie vzdě-
lávací politiky České republiky do roku 2020. MŠMT.cz [online] [cit. 19. 5. 2016]. Dostupné
z: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf.
PITNEROVÁ, P., K. PANČOCHA. 2011. „Znalosti budoucích učitelů z oblasti speciální pedagogiky
jako předpoklad úspěšného inkluzivního vzdělávání.“ Pp. 331 – 342 in KLENKOVÁ,
j. VÍTOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzděávání se zřetelem na věkoné skupiny a druhy posti-
žení. Inclusice Education – Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU.
POONAM, D., L. HAYNES. 2015. „Teacher Perspectives on Suitable Learning Environments
for Students with Disabilities: What Have We Learned from Inclusive, Resource, and
Self-Contained Classrooms?“ Pp. 53-64 in International Journal of Interdisciplinary Social
Sciences: Annual Review [online] 9 (1) [cit. 23. 5. 2016]. Dostupné z:
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=240e988d-16da-4433-bed3-
79062dff1509%40sessionmgr4002&vid=1&hid=4103
TANNENBERGOVÁ, M. 2016. Průvodce školní inkluzí. Praha:Wolters Kluwer.
VÍTOVÁ, M., J. HAVEL. 2010. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Brno: Paido.
Zákon 561/2004 Sb.
Zákon 563/2004 Sb.
Předběžná náplň práce
Cíle bakalářské práce:
Nejdříve se ve své bakalářské práci zaměřím na inkluzivní vzdělávání obecně. Předlo-
žím jeho definici, znění v rámci novely školského zákona, a také zmíním Akční plán inkluzivního
vzdělávání na období 2016–2018. Dále se budu věnovat učitelům, jako aktérům ve-
řejné politiky a liniovým pracovníkům, kteří implikují opatření vzdělávací politiky, které byly
nařízeny shora a dávají těmto opatřením finální podobu.
Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaký postoj zaujímají učitelé
k inkluzívnímu vzdělávání v nové podobě, ve které bude fungovat od 1. 9. 2016, po jednom
školním pololetí. Také bych chtěla zjistit, jaké dopady tato opatření vzdělávací politiky bude
mít a zdali je možné nějaké zpozorovat již po tak krátké době. Dále se budu věnovat podcí-
lům, které budou zaměřeny na to, jak budou učitelé inkluzivní vzdělávání implementovat,
jestli mají na inkluzivní vzdělávání dostatečné vzdělání, jak děti se speciálními potřebami
ovlivňují atmosféru ve třídě, jaký postoj zaujímají učitelé k asistentům pedagoga a jaké změ-
ny pozorují v inkluzivním vzdělávání od 1. 9. 2016, kdy vešla v platnost novela školského
zákona. K těmto cílům jsem formulovala následující otázky:
 Jaký postoj zaujímají učitelé k inkluzivnímu vzdělávání po působnosti novely školského
zákona po pololetí školního roku?
 Jak budou učitelé inkluzivní vzdělávání implementovat? Jaké strategie k tomu použijí?
Jaká podpůrná opatření mají k dispozici?
 Jak budou učitelé k dětem přistupovat?
 Mají učitelé na inkluzivní vzdělávání dostatečné vzdělání?
3 MŠMT. 2014. „Akční plán inkluzivního vzděláváním období 2016 - 2018 . Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.
MŠMT.cz [online] [cit. 19. 5. 2016]. Dostupné z: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf
 Jak moc budou muset učitelé upravovat vyučování, aby vyhověli inkluzivnímu vzdě-
lávání?
 Změní se klima ve třídě?
 Jak učitelé vnímají asistenty při výuce? Jak moc jsou nápomocní? Jsou dostatečně
vzdělání?
 Pozorují učitelé nějaké změny v inkluzivním vzdělávání od 1. 9. 2016, kdy vešla
v platnost novela školského zákona?
 Jak se učitelé o inkluzivním vzdělávání dozvěděli?

Základní teoretické ukotvení:
Svou bakalářskou práci teoreticky ukotvím v oblasti inkluzivního vzdělávání. V této
oblasti budu vycházet především ze zákonů, vyhlášek a nařízení vlády (např. zákon 561/2004
Sb. a zákon 563/2004 Sb.). Také se zde budu opírat o dokumenty MŠMT (např. Strategie
vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a zní vycházející Akční plán inkluzivního
vzdělávání období na 2016 – 2018). Druhým teoretickým ukotvením mé bakalářské práce
budou tzv. street-level byrokraté, jimiž jsou v tomto případě učitelé. Tady se zaměřím především
na publikaci od Michaela Lipskeho (Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual
in public services) a článek od Pavla a Markéty Horákových (Role liniových pracovníků ve
veřejné politice).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK