Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La problématique de la resyllabation en français parlé : théorie et application pédagogique
Název práce v jazyce práce (francouzština): La problématique de la resyllabation en français parlé : théorie et application pédagogique
Název práce v češtině: Problematika přeslabikování v mluvené francouzštině: teorie a pedagogická aplikace
Název v anglickém jazyce: The Issue of the Resyllabification in Spoken French: Theory and Pedagogical Application
Klíčová slova: phonétique|resyllabation|prononciation|liaison|enchaînement consonantique|e-caduc
Klíčová slova anglicky: phonetics|resyllabification|pronunciation|liaison|enchaînement consonantique|mute-e
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2016
Datum zadání: 14.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce ve své první části popisuje fenomén „přeslabikování“ ve francouzštině, které je důsledkem realizace vázání, konsonantického navazování a odpadnutím tzv. e-caduc v proudu řeči. Těžištěm práce je část praktická, v níž bude provedena analýza výsledků průzkumu dovedností mluvené a čtené produkce ve vybrané skupině českých studentů v porovnání se skupinou rodilých mluvčí. Součástí pedagogické aplikace bude náhled do učebnic francouzštiny se zaměřením na sledovaný jev.
Seznam odborné literatury
Dohalská, M., Schulzová, O., 2003, Fonetika francouzštiny, Praha, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum.
Encrevé, P., 1988, La liaison avec et sans enchaînement (phonologie tridimensionnelle et usage du français), Paris, Éd. du Seuil.
Fenclová, M., 2003, Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický problém, Univerzita Karlova v Praze, Ped. fakulta.
Gaskell,M.G., Spinelli, E., Meunier,F., 2002, Perception of resyllabification in French, Memory & Cognition, 30 (5), 798-810, University of York.
Nováková, S., 2011, La production et la perception du schwa (E caduc) en français et en tchèque. Étude comparée et applications pédagogiques. Thèse de doctorat, Université Charles de Prague, Université Paris 7. (nepublikováno)
Léon, P., 2000, Phonétisme et prononciation du français, Paris, Nathan/HER, 4e éd., 1ère éd. 1992.
Spinelli, E., Gaskell, G., Meunier, F., 2000, Traitement du langage parlé : resyllabation, liaision et enchaînement. XXIIIèmes Journées d'étude sur la Parole, Aussois. p. 193-195
Wioland, F., 1985, Les structures syllabiques du français, Genève-Paris, Slatkine-Champion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK