Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bojovníci, či vandalové?: Rámování lidskoprávního aktivismu ve vybraných médiích v kontextu porušování lidských práv v Číně a Tibetu
Název práce v češtině: Bojovníci, či vandalové?: Rámování lidskoprávního aktivismu ve vybraných médiích v kontextu porušování lidských práv v Číně a Tibetu
Název v anglickém jazyce: Bojovníci, či vandalové?: Rámování lidskoprávního aktivismu ve vybraných médiích v kontextu porušování lidských práv v Číně a Tibetu
Klíčová slova: Lidsko-právní aktivismus, obsahová analýza, analýza rámců, média, Čína, Tibet
Klíčová slova anglicky: Human rights activism, content analysis, frame analysis, media, China, Tibet
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Alexandra Honová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.06.2016
Datum zadání: 13.06.2016
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J2019, Jinonice - místn. č. 2019
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: Mgr. Ondřej Pekáček
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
CÍSAŘ, O. 2008. Politický aktivismus v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

GILES, D. 2012. Psychologie médií. Praha: Grada.

HABERMAS, J. 2002. Teorie demokracie dnes. Praha: Filosofia.

HAGEN, L. 2004. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum.

KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. 2010. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál.

OSVALDOVÁ B., HALADA J. A KOLEKTIV. 2007. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: Libri.

RŮŽIČKA, V. 2011. Politika a média v konzumní společnosti. Praha: Grada.

SCHULZ, Winfried, SCHERER, Helmut, HAGEN, Lutz, REIFOVÁ, Irena, KONČELÍK, Jakub. 2004. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum.

TRAMPOTA, T., &VOJTĚCHOVSKÁ, M. 2010. Metody výzkumu médií: content analysis and semiotics. Praha: Portál.

URBAN, L., DUBSKÝ, J., & MURDZA, K. 2011. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada.
Předběžná náplň práce
Předběžnou náplní práce je analyzovat významové konstrukce aktivistů v českých médiích (kdo je označován za aktivistu, kdy a s jakými významy se nálepka pojí?). Předpokládaným cílem je kombinace kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy několika různých internetových médií a vyvození kontextu a sémiotiky spojené s aktivismem. Dále bych chtěla porovnat výsledky těchto portálů. Díky tomu vznikne přehledný obraz společných a rozdílných znaků prezentace. Analýza bude provedena na příspěvcích v rozmezí od října do prosince 2016.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The content of the work is to analyze the semantic structure of activists in Czech media (Who is known as an activist, with what meanings associated with the label and when?). The supposed goal is a combination of qualitative and quantitative content analysis of several different internet media and depiction of context and semiotics associated with activism. I would also like to compare the results of these portals. The result will be a comprehensive picture of common and different features of presentations. The analysis will be performed on contributions between October and December 2016.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK