Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přístup migrantů třetích zemí do systému veřejného zdravotního pojištění z pohledu legislativního procesu v letech 2014-2016
Název práce v češtině: Přístup migrantů třetích zemí do systému veřejného zdravotního pojištění z pohledu legislativního procesu v letech 2014-2016
Název v anglickém jazyce: Access to the public health insurance system by third country migrants from the perspective of the legislative process in the years 2014-2016
Klíčová slova: komerční zdravotní pojištění cizinců, víceúrovňové vládnutí, koalice aktérů, institucionální analýza, kritická diskursivní analýza
Klíčová slova anglicky: commercial health insurance for foreighners, multilevel governance, advocacy coalitions, institutional analysis, critical discourse analysis
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2016
Datum zadání: 10.06.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ALFOLDI-ŠPERKEROVÁ. M. (2015) Češi přitvrdili v názoru na pojištění cizinců: Zdražila by zdravotní péče. Ke stažení: http://byznys.lidovky.cz/cesi-pritvrdili-v-nazoru-na-pojisteni-cizincu-zdrazila-by-zdravotni-pece-1rc-/moje-penize.aspx?c=A151127_175245_moje-penize_pave [cit. 2017-3-4].

Cizinci v České republice 2016. Český statistický úřad. Ke stažení: https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci-v-cr [cit. 2017-2-10].

Cizinci v ČR v letech 2004-2016 (stav k 31.12.). Český statistický úřad. Ke stažení: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu [cit. 2017-2-10].

Committee on the Rights of the Child: Concluding Observations: Czech Republic.CRC/C/CZE/CO/3-4. Ke stažení: http://uhri.ohchr.org/document/index/3e09e5be-19e6-464d-8d2d-5417e0da6347 [cit. 2017-3-3].

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination againtst Women. CEDAW/C/CZE/CO/5. Ke stažení: http://uhri.ohchr.org/document/index/eb06bfce-8eb2-4c4d-87f3-71edb18091b2 [cit. 2017-3-3].

Concluding observations on the second periodic report
of the Czech Republic. E/C.12/CZE/CO/2. Ke stažení: http://uhri.ohchr.org/document/index/7f2f07fb-3466-42e3-a9de-019759717fd6 [cit. 2017-3-3].

ČANĚK, M. (2014). Pozor, cizinci nám už zase něco berou. Ke stažení: http://a2larm.cz/2014/09/pozor cizinci-nam-uz-zase-neco-berou/ [cit. 2017-4-12].

ČIŽINSKÝ, P. (2004). Zamítnutí zákona o zdravotním pojištění cizinců. Ke stažení: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/zamitnuti-zakona-o-zdravotnim-pojisteni-deti-cizincu [cit. 2017-3-7].

ČIŽINSKÝ, P. (2015). Přepis příspěvku v rámci panelové diskuse Patří cizinci do veřejného zdravotního pojištění? Ke stažení: http://www.img.cas.cz/files/2014/10/Cizinsky-Patri_cizinci_do_verejneho_zdravotniho_pojisteni.pdf [cit. 2017-4-4].

Člověk v tísni k problematice uprchlíků a migrace. Ke stažení: https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/clovek-v-tisni-k-problematice-uprchliku-a-migrace [cit. 2017-3-5].

DEKALCHUK, А.А. (2014). Эволюция понятия „внешний шок“ в различных традициях изучения политического курса. Политекс. 2014, том 10, номер1.

DIVÍŠEK, M. (2014) Němeček navrhne vládě úpravy ve zdravotním pojištění cizinců. Ke stažení: http://www.denik.cz/z_domova/nemecek-navrhne-vlade-upravy-ve-zdravotnim-pojisteni-cizincu-20140912.html [cit. 2017-4-12].

DOBIÁŠOVÁ, K. (2014). Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice. Výsledky empirického šetření. Zdravotnictví v České republice, 2014, 17 (1-2).

DOBIÁŠOVÁ, K. (2016). Dostupnost zdravotní péče pro migranty z třetích zemí v České republice. Disertační práce. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy.
DOBIÁŠOVÁ, K., HNILICOVÁ, H. (2011). Migranti a zdravotní péče z pohledu praxe v ČR. Praktický lékař, 2011, roč.91, č.10.

DRBOHLAV, D. a kol. (2010). Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházím, kam jdeme? Praha. SLON. ISBN 978-80-7419-039-1.


DUNN, W.N. (2003). Public Policy Analysis: An Introduction: Third ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall. In: POTŮČEK, M. Fáze vymezení a uznávání problému. Šestá lekce kursu Veřejná politika.

DZÚROVÁ, D., WINKLER, P., DRBOHLAV, D. (2014). Immigrants Access to Health Insurance: No Equality without Awareness. International Journal of Environmental Reseach and Public Health, 11 (7).

FLIGSTEIN, N. (2008). Fields, Power, and Social Skill: A Critical Analysis of the New Institutionalismus. International Public Management Review. Volume 9, Issue 1, 2008.

HÁVA, P. ( 2014). Institucionální analýza. Zdravotnictví v České republice. 3/XVII/2014.

HÁVA, P., TUŠKOVÁ, E., MULLER, L. (2011). Význam kvalitativních metod ve výzkumu zdravotní politiky (diskursivní analýza a kritická diskursivní analýza). Zdravotnictví v České republice. 4/XIV/2011.

HNILICOVÁ, H., DOBIÁŠOVÁ, K. (2009). Zdravotní pojištění cizinců v ČR. Ke stažení: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/zdravotni-pojisteni-cizincu-v-cr [cit. 2017-2-20]

HNILICOVÁ, H., DOBIÁŠOVÁ, K., ČIŽINSKÝ, P., STUDENÝ, L., JURÁNEK, J. (2012). Analýza komerčního zdravotního pojištění cizinců. Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17.října 2012

HNILICOVÁ, H., DOBIÁŠOVÁ, K.. (2011). Migrants Health and Access to Healthcare in the Czech Repbulic. Centr Eur J Public Health, 19 (3).

HOLLINGSWORTH, J. R. (2000). Doing institutional analysis: implications for the study of innovations. Review of International Political Economy, 7(4): 595–644

HOŘEJŠÍ, V. (2014). Smutná zpráva - těžce nemocná dcera našich australských kolegů zemřela. Ke stažení: http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=24031 [cit. 2017-4-4].

Integrace cizinců na území ČR. MV ČR. Ke stažení: http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx [cit. 2017-2-20].

KAREŠ, R. (2016). Vláda neschválila změny ve zdravotním pojištění cizinců. Ke stažení: http://www.opojisteni.cz/pojistny-trh/regulace-trhu/vlada-neschvalila-zmeny-ve-zdravotnim-pojisteni-cizincu/ [cit. 2017-4-10].

KLOUBOVÁ, M. (2015). Zdravotní pojištění cizinců: vnitro navrhuje změny, které se nelíbí ani neziskovkám, ani pojišťovnám. Ke stažení: http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/11/zdravotni-pojisteni-cizincu-vnitro-navrhuje-zmeny-ktere-se-nelibi-ani-neziskovkam-ani-pojistovnam/ [cit. 2017-4-4].

Komplexní zdravotní pojištění. Maxima pojišťovna. Ke stažení: : http://www.maximapojistovna.cz/zdravotni-pojisteni-cizincu/komplexni-zdravotni-pojisteni-cizincu [cit. 2017-3-4].

KOŘÍNEK, V. (2015). Promigrují se cizinci ze třetích zemí až do veřejného zdravotnictví? Ke stažení: http://www.opojisteni.cz/lide/rozhovory/promigruji-se-cizinci-ze-tretich-zemi-az-do-verejneho-zdravotnictvi/ [cit. 2017-4-1].

KREBS, V. (2010). Sociální politika. 5.přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-585-4.

Migrační manifest. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. 2015. Ke stažení: http://www.migracnimanifest.cz/cz/index.html [cit. 2017-3-5].

MILOVSKÝ, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha. Grada. ISBN 80-247-1362-4

NEKOLA, M., VESELÝ, A. (2008). Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha. Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 978-80-86429-75-5.

Nomin. Videospot. Ke stažení: https://www.youtube.com/watch?v=5Kd7eeysh4w [cit. 2017-5-2].

Obchodníci se zdravím. Film. Ke stažení: https://www.youtube.com/watch?v=VVo8-syRtCA [cit. 2017-5-2].

ODLOŽILÍK, R. (2015). Příspěvek na panelové diskusi „Patří cizinci do veřejného zdravotního pojištění?“ Ke stažení: https://www.youtube.com/watch?v=UoNCkrlrnF8&t=42s [cit. 2017-4-10].

OCHRANA, F. (2010). Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress. ISBN: 978-80-7378-130-9.

Patří cizinci do veřejného zdravotního pojištění? Závěrečná diskuse. 2015. Ke stažení: https://www.youtube.com/watch?v=ab61QTNfKyo&t=15s [cit. 2017-4-1].


PAVELKOVÁ, Z. (2015). Některé skupiny cizinců nadále bez přístupu k veřejného zdravotnímu pojištění. Ke stažení: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/nektere-skupiny-cizincu-nadale-bez-pristupu-k-verejnemu-zdravotnimu-pojisteni [cit. 2017-4-15].

PHILIPP,T., ODLOŽILÍK, R. (2015). Pojištění cizinců – současný stav. Patří cizinci do veřejného zdravotního pojištění? Občan v síti 01/2015.

POTÚČEK, M. (2015). Veřejná politika. 1.vydání. Praha: C.H.Beck. ISBN 978-80-7400-591-6

Reakce na článek „Zdravotní pojištění czinců musí být zachováno v režimu zdravého rozumu“. Ke stažení: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/reakce-na-clanek-zdravotni-pojisteni-cizincu-musi-byt-zachovano-v-rezimu-zdraveho-rozumu [cit. 2017-4-15].

SPIRIT, M. a kol. (2008). Základy práva pro neprávníky. 2.vyd.Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-116-8.

Společně za práva migrantů. Ke stažení: http://www.konsorcium-nno.cz/cz/clanek/18/spolecne-za-prava-migrantu [cit. 2017-2-27].

SUCHAREV, О.S. (2013). Институциональный анализ и его внутренняя неоднородность: причины и следствия. Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). Том 4, № 3.
ŠAPINSKAJA, Е.N. (2008). Дискурсивный подход. Вопросы социальной теории. Том II. Вып. 1(2).

ŠINDLÁŘ, P. (2012). Zdravotní pojištění cizinců v ČR. Masarykova univerzita Brno. Fakulta sociálních studií.

ŠRÁMEK, D. (2015). Cizinci zneužívají naše zdravotní pojištění a může být hůř. Ke stažení: http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/01/cizinci-zneuzivaji-nase-zdravotni-pojisteni-a-muze-byt-hur/ [cit. 2017-4-20].

TEPPPEROVÁ, J., ZÍDKOVÁ, H. (2016). The Impact of Includint Immigrants without Permanent Residence Status in the Public Health Insurance System in the Czech Republic. Review of Economic Perspectives – Národohospoářský obzor. Vol.16. Issue 1.
TOMEŠ, I. (2011). Obory sociální politiky. Portal. Praha. ISBN: 978-80-7367-868-5.
Váš průvodce lisabonskou smlouvou. (2009). Evrospké společenství. ISBN 978-92-79-12930-8
VAŠÁT, P. (2008). Kritická diskursivní analýza: sociální konstruktivismus v praxi. AntropoWEBZIN, 4 (2-3): 101-112.

VESELÝ, A., DRHOVÁ, Z., NACHTMANNOVÁ, M. (2005). Veřejná politika a proces její tvory. Co je „policy“ a jak vzniká. CESES FSV UK, Praha.

Všeobecné pojistné podmínky pro komplexní zdravotní pojištění cizinců 01/2016 pojišťovny Slavia. Ke stažení: http://www.slavia-pojistovna.cz/files/tem/vpp-kzpc-a4-01-2016-kor2.pdf [cit. 2017-2-15].

Výbor OSN kritizuje ČR. Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ke stažení: http://old.opu.cz/cz/article/345 [cit. 2017-4-15].

WEIBLE, CH., SABATIER, P. (2006). A Guide to the Advocacy Coalition Framework. IN: Handbook of Public Policy Analysis. CRC Press. ISBN: 978-1-57444-561-9.

Zdraví 2020: evropská zdravotní politika. Ke stažení: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/ramcovy-souhrn-opatreni-zdravi-2020_8526_3016_5.html [cit. 2017-2-20].

Zdravotní péče pro cizince. Nejsem občan EU. Fakultní nemocnice Motol. Ke stažení: http://www.fnmotol.cz/samoplatci/zdravotni-pece-pro-cizince/nejsem-obcan-eu/ [cit. 2017-2-20].

Zdravotní pojištění migrantů a migrantek. Panelová debata. 2014. Ke stažení: https://www.youtube.com/watch?v=RJufSh6UKzo [cit. 2017-4-1].

Zdravotní pojištění migrantů – byznys, hazard nebo solidarita? Konference. 2016. Ke stažení: https://www.youtube.com/watchv=ky0BPTNN4EA&list=PL7dm8Q7STMmtspCJ5H9UPZVJS4e24r8wH [cit. 2017-4-10].

Změny v pojistných produktech zdravotního pojištění cizinců Pojišťovny VZP, a.s. od 1.1.2016. Ke stažení: https://www.pvzp.cz/cs/aktuality/zmeny-v-pojistnych-produktech-zdravotniho-pojisteni-cizincu-pojistovny-vzp-a-s-od-1-1-2016/ [cit. 2017-3-1].

ТETERIN, А.Е. (2011). Применение качественных методов в политическом исследовании (на примере критического дискурс-анализа Н.Фэркло). Полис. Политические исследования..Номер 5.


Právní normy a vládní dokumenty:

Aktualizovaná "Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu" a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016. Usnesení Vlády České republiky ze dne 18.ledna 2016 č.26

Důvodová zpráva k návrhu zákona o soukromém zdravotním pojištění (sněmovní tisk 243/0)

Důvodová zpráva novely zákona č.326/1999 Sb., pobytu cizinců na území ČR

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii. (http://www.euroskop.cz/gallery/54/16335-smlouva_o_eu.pdf)

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č.810/2009 ze dne 13.července 2009 O kodexu Společenství o vízech

Příloha k Usnesení č.930. Aktualizované opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů

Příloha k usnesení vlády ze dne 12.listopadu 2014, č.930

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k návrhu zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona o pobytu cizinců (č.j.předklatele 24300/14)

Stanovisko vlády k návrhu poslanců Jaroslava Krákory, Jiřího Běhounka, Pavla Antonína a dalších na vydání zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky (sněmovní tisk č.243)

Usnesení Vlády České republiky ze dne 1.prosince 2014 č.992

Usnesení Vlády České republiky ze dne 12.listopadu 2014 č.930

Usnesení Vlády České republiky ze dne 12.listopadu 2014 č.931

Usnesení Vlády České republiky ze dne 29.února 2012 č.121

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020, Úřad vlády ČR, Odbor lidských práv a ochrany menšin, 2014

Výsledky jednání vlády 1.prosince 2014. Tisková zpráva.

Výsledky jednání vlády 15.září 2014. Tisková zpráva.

Výsledky jednání vlády, 11.května 2016. Vláda ČR. Tisková zpráva.

Výsledky jednání vlády, 23.května 2016. Vláda ČR. Tisková zpráva.

Zákon č.326/1999 Sb., pobytu cizinců na území ČR
Zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Záznam z jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů ze dne 28.února 2013

Zpráva o rovnosti žen a mužů v roce 2013 v České republice, Úřad vlády ČR, 2014
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje vývoji komerčního zdravotního pojištění cizinců v ČR v letech 2014-2016. Popisuje proces tvorby politiky komerčního zdravotního pojištění cizinců za vymezené období a provádí analýzu zapojených aktérů.
Práce vychází z teorie víceúrovňového vládnutí, teorie advokačních koalic a teorie institucionalismu. Při provedení výzkumu byla použita metoda kritické diskursivní analýzy a institucionální analýzy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the development of commercial health insurance for foreigners living in the Czech Republic between 2014-2016. The study describes the process of the creation of commercial health insurance policy for foreigners in the defined period and conducts an analysis of the involved actors.
The thesis is based on the theory of multilevel governance, the theory of advocacy coalition framework, and institutional theory. The methods of critical discourse analysis and institutional analysis were used in the research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK