Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Když politika není pouze jedna: institucionální a finanční zabezpečování české politiky rovnosti žen a mužů
Název práce v češtině: Když politika není pouze jedna: institucionální a finanční zabezpečování české politiky rovnosti žen a mužů
Název v anglickém jazyce: When There Is Not Just One Policy: Institutional and Financial Background of the Czech Gender Equality Policy
Klíčová slova: politika rovnosti žen a mužů, institucionální zabezpečování politiky rovnosti žen a mužů, finanční zabezpečování politiky rovnosti žen a mužů, proces veřejné politiky, state feminism, women´s policy agencies, neziskové organizace zaměřené na rovnost žen a mužů, Evropský sociální fond, Česká republika
Klíčová slova anglicky: Gender Equality Policy, Institutional Security of the Gender Equality Policy, Gender Equality Policy Funding, Policy Process, State Feminism, Women´s Policy Agencies, Gender Equality Nonprofit Organizations, European Social Fund, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2016
Datum zadání: 10.06.2016
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J3019, Jinonice - místn. č. 3019
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Oponenti: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ASKLÖF, Cecilia. Národní mechanismus a nejlepší praxe v pěti členských státech EU. Zlepšení veřejného institucionálního mechanismu pro aplikaci, prosazení a kontrolu rovného zacházení s muži a ženami. TWINNING PROJEKT Č. CZ 2201/IB/SO-01 [online]. 2003 [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/972/zprava.pdf.

ANDERSON, Leah Seppanen. European Union Gender Regulations in the East: The Czech and Polish Accession Process. East European Politics and Socities, 2006, Vol. 2, 1, s. 101-125.

BARDACH, Eugene. A practical guide for policy analysis: the eightfold path to more effective problem solving. New York: Chatham House Publishers, Seven Bridges Press, 2000. ISBN 1889119296.

BIRKLAND, Thomas A. An introduction to the policy process: theories, concepts, and models of public policy making. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2005. ISBN 0765614898.

BOGNER, Alexander and Wolfgang MENZ. The Theory-Generating Expert Interview:
Epistemological Interest, Forms of Knowledge, Interaction. In: BOGNER, Alexander, LITTIG, Beate, MENZ, Wolfgang (eds.). Interviewing Experts. New York: Palgrave Macmillan, 2009, s. 43-80. ISBN 978-1-349-30575-9.

BOGNER, Alexander, Beate LITTIG and Wolfgang MENZ. Expert Interviews – An Introduction. In: BOGNER, Alexander, LITTIG, Beate, MENZ, Wolfgang (eds.). Interviewing Experts. New York: Palgrave Macmillan, 2009, s. 1-13. ISBN 978-1-349-30575-9.

BOWEN, Glenn A. Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 2009, Vol. 9, 2, s. 27-40.

CAIRNEY, Paul. Understanding Public Policy: Theories and Issues. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 9780230229709.

CAIRNEY, Paul. Policy and Policymaking in the UK – Chapter 2 Policymaking in the UK: What is Policy and How is it Made? [online]. 2015 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://paulcairney.files.wordpress.com/2013/08/chapter-2-20-8-13-cairney-policy-policymaking-uk.pdf.

CÍSAŘ, Ondřej a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Popelka na cestě do Bruselu: České skupiny prosazující rovnost mezi ženami a muži a Evropská unie. Sociální studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2007, Vol. 3, s. 107-120.

COLEBATCH, Hal K. Policy. Buckingham: Open University Press, 2002. ISBN 0335209718.

COLEBATCH, Hal K. Governance as a Conceptual Development in the Analysis of Policy. Critical Policy Studies, 2009, Vol. 3, 1, s. 58-67.

CORBIN, Juliet and Anselm STRAUSS. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage, 2008. ISBN 978-1412906449.

ČERMÁKOVÁ, Marie, Hana HAŠKOVÁ, Alena KŘÍŽKOVÁ, Marcela LINKOVÁ, Hana MAŘÍKOVÁ a Martina MUSILOVÁ. Souvislosti a změny genderových diferencí v české společnosti v 90. letech. Praha: Sociologický Ústav AV ČR, 2000. ISBN 80-85950-83-9.

ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR. Výzva k založení Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti [online]. 2013 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.helcom.cz/cs/vyzva-k-zalozeni-ministerstva-pro-lidska-prava-mensiny-a-rovne-prilezitosti/.

DENZIN, Norman K. and Yvonna S. LINCOLN. Introduction: The Discipline and Practise of Qualitative Research. In: DENZIN, Norman K., LINCOLN, Yvonna S. (eds.). The SAGE Handbook of Qualitative Research (3rd Edition). London: Sage Publications, 2005, s. 1-41. ISBN 0761927573.

ELOMÄKI, Anna. Economic Case for Gender Equality in the European Union: Selling Gender Equality to Decision-makers and Neoliberalism to Women's Organizations. European Journal of Women's Studies, 2015, Vol. 22, 3, s. 288-302.

FERGUSON, Kathy. The Feminist Case against Bureaucracy. Philadelphia, PA: Temple University Press, 1984.

FINDLAY, Tammy. Femocratic Administration and Women’s Economic Security. Conference Imagining Public Policy to Meet Women’s Economic Security Needs. Vancouver, British Columbia, 13-15. října 2005, Panel A1, 14. října, 2005. Dostupné z: www.sfu.ca/espconference2005/web/.../Panel%20A1.doc.

FINDLAY, Tammy. Femocratic Administration: Gender, Governance, and Democracy in Ontario. University of Toronto Press, 2015. ISBN 978-1-4426-1911-1.

GOETZ, Anne M. National Women’s Machinery: State-based institutions to Advocate Gender Equality. In: RAI, Shirin M. (ed.). Mainstreaming Gender, Democratizing the State?. Manchester, UK: Manchester University Press, 2003, s. 69-95. ISBN 0 7190 5977 1.
GROUP OF SPECIALISTS ON MAINSTREAMING (Group of Specialists). Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices. Strasbourg, 1998. Dostupné z: http://www.unhcr.org/3c160b06a.html.

GUBA, Egon G. and Yvonna S. LINCOLN, Y. Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluence. In: DENZIN, Norman K., LINCOLN, Yvonna S. (eds.). The SAGE Handbook of Qualitative Research (3rd Edition). London: Sage Publication, 2005, s. 191-216. ISBN 0761927573.

GUEST, Greg, Kathleen M. MACQUEEN and Emily E. NAMEY. Applied Thematic Analysis. Sage Publications, 2012.

HAŠKOVÁ, Hana. Czech Women’s Civic Organising under the State Socialist Regime, Socioeconomic Transformation and the EU Accession Period. Sociologický časopis, 2005, Vol. 41, 6, s. 1077-1110.

HAŠKOVÁ, Hana a Marta KOLÁŘOVÁ. Women’s Non-governmental Organisations and Women’s Groups in Left- and Right-wing Social Movements. In: HAŠKOVÁ, Hana, KŘÍŽKOVÁ, Alena (eds.). Women’s Civic and Political Participation in the Czech Republic and the Role of European Union Gender Equality and Accession Policies. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003, s. 45-57. ISBN 80-7330-042-7.

HAŠKOVÁ, Hana a Alena KŘÍŽKOVÁ. Rozhodčí a hráči: Vliv socio-ekonomické transformace a evropské integrace na ženské občanské skupiny. In: HAŠKOVÁ, Hana, KŘÍŽKOVÁ, Alena, LINKOVÁ, Marcela (eds.). Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 80-102. ISBN 80-7330-087-7.

HAVELKOVÁ, Barbora. The Legal Notion of Gender Equality in the Czech Republic. Women's Studies International Forum, 2010, Vol. 33, 1, s. 21-29.

HEJZLAROVÁ, Eva M. 2014. Genderová expertka/genderový expert jako opatření ke zkvalitnění projektů ESF?. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2014, Vol. 15, 1, s. 55-64.

HESSE-BIBER, Sharlene N. and Patricia L. LEAVY (eds.). Feminist Research Practise: A Primer. SAGE Publications, 2007. ISBN 9781441628374.

HILL, Michael and Frédéric VARONE. The Public Policy Process. Routledge, 2013. ISBN 978-0273782865.

HODGSON, Susan M. and Zoë IRVING. Policy Reconsidered: Meanings, Politics and Practices. Bristol, U.K.: Policy Press, 2007. ISBN 978-1-84742-299-6.

HOGWOOD, Brian W. and Lewis A GUNN. Policy Analysis for the Real World. Oxford: Oxford University Press, 1984. ISBN 9780198761853.

HOOD, Christopher. The Tools of Government. Chatham House Publishers, 1986. ISBN 9780934540520.

HOWLETT, Michael and M. RAMESH. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto: Oxford University Press, 2003. ISBN 0195417941.

CHOCHOLATÁ, Lucie. Genderové a (pro)ženské NNO v České republice – reflexe proměny tematického portfolia od vstupu do Evropské unie. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce Ing. Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

JACQUOT, Sophie. The Paradox of Gender Mainstreaming: Unanticipated Effects of New Modes of Governance in the Gender Equality Domain. West European Politics, 2010, Vol. 33, 1, s. 118-135.

JEZERSKA, Zuzana. Gender Awareness and National Machineries in the Countries of Central and Eastern Europe. In: RAI, Shirin M. (ed.). Mainstreaming Gender, Democratizing the State?. Manchester, UK: Manchester University Press, 2003, s. 167-183. ISBN 0719059771.

JORDAN, Andrew, Rüdiger K. W. WURZEL and Anthony ZITO. The Rise of “New” Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government?. Political Studies, 2005, Vol. 53, 3, s. 477-496.

KANTOLA, Johanna. Gender and the European Union. Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 9780230542327.

KANTOLA, Johanna and Judith SQUIRES. From State Feminism to Market Feminism. International Political Review, 2012, Vol. 33, 4, s. 382-400.

KAY, Adrian. The Dynamics of Public Policy: Theory and Evidence. Cheltenham, Glos, UK: Edward Elgar, 2006. ISBN 9781847203007.

KOHOUTEK, Rudolf. Základy užité psychologie. Cerm, 2002. ISBN 80-214-2203-3.

KOOIMAN, Jan (ed.). Modern Governance. New Government-Society Interactions. London: Sage Publications, 1993. ISBN 978-0803988910.

KROOK, Mona L. and Fiona MACKAY (eds.). Gender, Politics and Institution: Towards a Feminist Institutionalism. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. ISBN 978-0-230-24588-4.
KŘÍŽKOVÁ, Alena. Nezájem pověřených. Přístup českých politiků a političek, úředníků a úřednic k otázkám genderové rovnosti v období před vstupem ČR do EU. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2006, Vol. 7, 2, s. 37-41.

LETHERBY, Gayle. Feminist Research in Theory and Practice. Buckingham, Open University Press, 2003. ISBN 9780335226160.

LIEVENS, Matthias. From Government to Governance: A Symbolic Mutation and Its Repercussions for Democracy. Political Studies, 2015, Vol. 63, 1, s. 2-17.

LINKOVÁ, Marcela. The Institutional Framework for Equal Opportunities Enforcement. In: HAŠKOVÁ, Hana, KŘÍŽKOVÁ, Alena (eds.). Women’s Civic and Political Participation in the Czech Republic and the Role of European Union Gender Equality and Accession Policies. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003, s. 31-37. ISBN 80-7330-042-7.

LOMBARDO, Emanuela. Integrating or setting the agenda? Gender mainstreaming in the European constitutionmaking process. Social Politics, 2005, Vol. 12, 3, s. 412-432.

LOMBARDO, Emanuela, MEIER, Petra. Framing Gender Equality in the European Union Political Discourse. Social Politics, 2008, Vol. 15, 1, s. 101-129.

LOMBARDO, Emanuela, Petra MEIER and Meike VERLOO (eds.). Stretching and bending gender equality: A discursive politics approach – Introduction. In: LOMBARDO, Emanuela (ed.). The Discursive Politics of Gender Equality: Stretching, Bending, and Policymaking. Routledge, 2009, s. 1-5. ISBN 978-0415469357.

LOVENDUSKI, Joni (ed.). State Feminism and Political Representation. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 9780511490996.

MADDISON, Sarah and Richard DENNISS. An introduction to Australian Public Policy: Theory and Practice. New York: Cambridge University Press, 2013. ISBN 9781107255920.

MARTIN, Patricia Y. Sociologists for Women in Society: A Feminist Bureaucracy?. Gender and Society, 2013, Vol. 27, 3, s. 281-293.

MAYRING, Philipp. Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 2000, Vol. 1, 2, Art. 20.

MAZUR, Amy G. Feminist Comparative Policy: Leading European Political Science into the Future. European Political Science, 2005, Vol. 3, 2, s. 67-77.

MAZUR, Amy G. and Dorothy E. MCBRIDE. State Feminism. In: GOERTZ, Gary, MAZUR Amy G. (eds.). Politics, Gender and Concepts: Theory and Methodology. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, s. 1-13. ISBN 9782724632200.

MCBRIDE, Dorothy E. and Amy G. MAZUR. State feminism since the 1980s: From Loose Notion to Operationalized Concept. Politics & Gender, 2007, Vol. 3, 4, s. 501-512.

MCBRIDE, Dorothy E. and Amy G. MAZUR. The politics of state feminism: Innovation in Comparative Research. Philadelphia: Temple University Press, 2010. ISBN 9781439902097.

MCBRIDE, Dorothy E. and Amy G. MAZUR. Gender Machineries Worldwide. Background Paper. World Development Report 2012 Gender Equality And Development. Nordic Trust Fund for Human Rights (NTF) of the World Bank, 2011.

MCBRIDE, Dorothy E. and Amy G. MAZUR. Women’s Policy Agencies and State Feminism. In: WAYLEN, Georgina., CELIS, Karen, KANTOLA, Johanna, WELDON, Laurel S. (eds.). The Oxford Handbook of Gender and Politics. Oxford University Press, 2013, s. 654-678. ISBN 9780199751457.

MEUSER, Michael and Ulrike NAGEL. The Expert Interview and Changes in Knowledge Production. In: BOGNER, Alexander, LITTIG, Beate, MENZ, Wolfgang (eds.). Interviewing Experts. New York: Palgrave Macmillan, 2009, s. 17-42. ISBN 978-1-349-30575-9.

MIES, Maria. Towards a Methodology for Feminist Research. In: BOWLES, Gloria, KLEIN, Renate D. (eds.). Theories of women's studies. London: Routledge and Kegan Paul, 1983, s. 117-140. ISBN 9780710094889.

MUSILOVÁ, Martina. Vývoj politiky rovných příležitostí mužů a žen v České republice v kontextu evropské integrace. Praha: SOÚ AV ČR, 1999. ISBN 9788085950687.

NOVÁKOVÁ, Jolana. Gender mainstreaming. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2002.

OAKLEY, Ann. The Sociology of Housework. London: Martin Robertson, 1974. ISBN 978-0631139249.

OAKLEY, Ann. Science, gender, and women's liberation: An argument against postmodernism. Women's Studies International Forum, 1998, Vol. 21, 2, s. 133-146.

OLESEN, Virginia. Early Millennial Feminist Qualitative Research: Challenges And Contours. In: DENZIN, Norman K, LINCOLN, Yvonna S. (eds.). The SAGE Handbook of Qualitative Research (3rd Edition). London: Sage Publications, 2005, s. 235-278. ISBN 0761927573.

OUTSHOORN, Joyce and Johanna KANTOLA. Changing State Feminism. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 978-0-230-59142-4.

PAVLÍK, Petr. Originální experiment české vlády aneb jak prosazovat politiku rovných příležitostí bez odpovídajícího institucionálního zabezpečení In: HAŠKOVÁ, Hana, KŘÍŽKOVÁ, Alena, LINKOVÁ, Marcela (eds.). Mnohohlasem: vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, s. 131-142. ISBN 80-7330-087-7.

PAVLÍK, Petr. Metodika genderového auditu městského úřadu. Praha: Otevřená společnost 2007.

PAVLÍK, Petr. Equal opportunities for all? Gender politics in the Czech Republic.
In: BAER, Susanne, HOHEISEL, Miriam (eds.). Between success and disappointment: Gender equality policie in an enlarged Europe. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, Gender Kompetenz Zentrum, 2008, s. 191-205. ISBN 9783893704460.

PAVLÍK, Petr. Promoting Equal Opportunities for Women and Men in the Czech Republic: Real Effort or Window Dressing Supported by the European Union?. Discussion paper // Harriet Taylor Mill-Institut für Ökonomie und Geschlechterforschung Discussion Paper 11, 11/2010, Summer School [online]. 2010 [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: http://www.harriet-taylor-mill.de/images/docs/discuss/DiscPap11.pdf.

PETERS, B. Guy. The Two Futures of Governing: Decentering and Recentering Processes in Governing. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 2009, Vol. 2, 1, s. 7-24.

PETERS, B. Guy. Governance as Political Theory. Critical Policy Studies, 2011, Vol. 5, 1, s. 63-72.

PIERRE, Jon and Guy B. PETERS. Governance, Politics and the State. New York: St. Martins Press, 2000. ISBN 9780312231767.

POLLACK, Mark A. and Emilie HAFNER-BURTON. Mainstreaming Gender in the European Union. Journal of European Public Policy, Vol. 7, 3, 2000, s. 432-456.

POTŮČEK, Martin et al. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. ISBN 80-86429-50-4.

PREISSLE, Judith and Yuri HAN. Feminist Research Ethics. In: HESSE-BIBER, Sharlene Nagy (ed.). Handbook of Feminist Research.Theory and Praxis. Sage Publications, 2012, s. 583-605. ISBN 9781412980593.

PURSCHOVÁ ŠEREDOVÁ, Adéla. Operační program Zaměstnanost. Prezentace na semináři Jak podpořit ženy ve výzkumné a řídící činnosti. 2016. Dostupné z: https://www.slideshare.net/TACRprezentace/operan-program-zamstnanost-adla-purschov.

RAI, Shirin M. (ed.). Mainstreaming Gender, Gemocratizing the State? Institutional Mechanisms for the Advancement of Women. Manchester: Manchester University Press, 2003. ISBN 0719059771.

RAMAZANOGLU, Caroline and Janet HOLLAND. Feminist methodology: Challenges and choices. London: Sage Publications, 2002. ISBN 9780761951230.

RHODES, R. A. W. The New Governance: Governing without Government. Political Studies, 1996, Vol. 44, 4, s. 652-667.

RHODES, R. A. W. Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Open University Press, Buckingham, 1997. ISBN 9780335197286.

RODER, Ingrid. Gender equality and EU-enlargement: A comparison of the Czech Republic and Slovakia. ECPR Joint sessions of Granada, 14–19 April 2005, Workshop on “The Future of Gender equality in the European Union“, 2005. Dostupné z: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/00a42d2e-308e-44f9-ba0d-2a8ede8184d7.pdf.

SABATIER, Paul A. and Christopher M. WEIBLE. Theories of the Policy Process. Boulder, CO: Westview Press, a member of the Persus Books Group, 2014. ISBN 9780813349268.

SAWER, Marian. Femocrats and Ecorats: Women's Policy Machinery in Australia, Canada and New Zealand. UNRISD Occasional Paper, 1996, No. 6.

SCHREIRER, Margrit. Qualitative Content Analysis in Practice. Sage Publications, 2012.

SOKAČOVÁ, Linda. Genderové změny po roce 1989 v České republice. In: SOKAČOVÁ, Linda (ed.). Gender a demokracie: 1989 – 2009. Praha: Gender Studies, o.p.s., 2009, s. 7-11. ISBN 80-86520-64-1.

SOKAČOVÁ, Linda. Gender Audit of Funds Distributed in the Czech Republic. In: KRÁLÍKOVÁ, Alena (ed.). Gender Audit of the Pre-Accession Funds 1999–2004. Gender Studies, o.p.s. & Aspekt, 2005a, s. 5-9. ISBN 80-86520-05-6.

SOKAČOVÁ, Linda. Kam směřují neziskové organizace zaměřené na rovnost žen a mužů?. In: SOKAČOVÁ, Linda (ed.). Alty a soprány II: kapesní atlas iniciativ na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže. Gender Studies, 2005b, s. 6-10. ISBN 80-86520-07-20.

SQUIRES, Judith. The Constitutive Representation of Gender: Extra Parliamentary Representations of Gender Relations. Representation, 2008, Vol. 44, 2, s. 187-204.

STEINBERG, Ronnie J. Advocacy Research for Feminist Policy Objectives: Experiences with Comparable Worth. In: GOTTFRIED, Heidi (ed.). Feminism and Social Change: Bridging Theory and Practice. Urbana: University of Illinois Press, 1996, s. 225-255. ISBN 978-0252064951.

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (Stínová zpráva). PAVLÍK, Petr (ed.). Praha: Gender Studies, o.p.s, 2004. ISBN 80-86520-04-8.

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (Stínová zpráva). PAVLÍK, Petr a kol. Praha: Nadace Open Society Fund, 2006, 2008.

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 (Stínová zpráva). SMETÁČKOVÁ, Irena (ed.). Praha: Česká ženská loby, 2015. ISBN 978-80-260-9160-8.

STIVERS, Camilla. Gender Images in Public Administration: Legitimacy and the Administrative State (2nd ed). Thousand Oaks, 2002. ISBN 9780761921745.

STOKER, Gerry. Governance as Theory: Five Propositions. International Social Science Journal, 1998, Vol. 50, 155, s. 17-28.

STRATIGAKI, Maria. The Cooptation of Gender Concepts in EU Policies: the Case of Reconciliation of Work and Family. Social Politics, 2004, Vol. 11, 1, s. 30-56.

STRATIGAKI, Maria. Gender Mainstreaming vs Positive Action: an Ongoing Conflict in EU Gender Equality Policy. European Journal of Women’s Studies, 2005, Vol. 12, 2, s. 165-186.

VALIENTE, Celia. Developing Countries and New Democracies Matter: an Overview of Research on State Feminism Worldwide. Politics and Gender, 2007, Vol. 3, 4, s. 530-541.

VESELÝ, Arnošt. Governance as a Multidimensional Concept. In: POTŮČEK, Martin, VESELÝ, Arnošt, NEKOLA, Martin. Understanding Governance: Theory, Measurement and Practise. UK FSV CESES, 2004, s. 11-23. Dostupné z: www.ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit04_05_potucek.pdf.

VESELÝ, Arnošt. Veřejná politika. In: VESELÝ, Arnošt, NEKOLA, Martin (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON, 2007, s. 14-41. ISBN 978-80-86429-75-5.

VESELÝ, Arnošt, Martin NEKOLA a František OCHRANA. Metody a metodologie v analýze a tvorbě politik. In: VESELÝ, Arnošt, NEKOLA, Martin (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON, 2007, s. 142-156. ISBN 978-80-86429-75-5.

WAGNEROVÁ, Alena. Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model
Rovnoprávnosti - aneb nejen jesle a traktoristky. In: SOKAČOVÁ, Linda (ed.). Gender a demokracie: 1989 – 2009. Praha: Gender Studies, o.p.s., 2009, s. 11-19. ISBN 80-86520-64-1.

WAYLEN, Georgina. Enhancing the Substantive Representation of Women: Lessons from Transitions to Democracy. Parliamentary Affairs, 2008, Vol. 61, 3, s. 518-534.

WOODWARD, Alison. Building Velvet Triangles: Gender and Informal governance. In: CHRISTIANSEN, Thomas, PIATTONI, Simona (eds.). Informal Governance in the European Union. Edward Elgar, Cheltenham, 2003, s. 76-93.

Veřejněpolitické dokumenty (české i zahraniční)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). United Nations, 1979.
Dostupné z: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm.

Beijing Declaration and Platform for Action (Pekingská akční platforma). United Nations, 1995.
Dostupné z: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf.

EVROPSKÁ KOMISE (EK). Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020: Oficiální texty a komentáře. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2015.
Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_cs.pdf.

Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2004-2009 (Czech Republic). EEA Grants, 2004–2009 [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: http://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Memoranda-of-Understanding-with-beneficiary-countries/Czech-Republic.

Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2009-2014 (Czech Republic). EEA Grants, 2009–2014 [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: http://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Memoranda-of-Understanding-with-beneficiary-countries/Czech-Republic.

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2016. Dotační program Rodina. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/21759/Metodika_2016.pdf.

MINISTERSTVO FINANCÍ (MF). Příručka pro příjemce grantů financovaných z programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15. 2016. Dostupné z: www.eeagrants.cz/.../EHP-Norske-fondy_2015-01-23_Prirucka-pro-prijemce_3.pdf.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV). Programový dodatek k jednotnému programovému dokumentu pro cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. 2004.
Dostupné z: https://www.esfcr.cz/documents/21802/761019/Programov%C3%BD+dodatek+JPD+3+%281%29/27890662-1f51-4bb1-9e74-58203afa39c8.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV). Dodatek k programu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů. 2006a. Dostupné z:
https://www.esfcr.cz/documents/21802/760690/Dodatek+verze+1.5+k+programu+OPRLZ/822befa1-9c65-4095-9fcf-efd73cf104cb.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV). Program Iniciativy Společenství EQUAL. 2007a.
Dostupné z: http://www.equalcr.cz/files/clanky/37/program_EQUAL_040507.pdf.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV). Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky. 2007b. Dostupné z: http://www.equalcr.cz/files/clanky/898/zaverecna_zprava.pdf.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV). Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Závěrečná zpráva. 2010.
Dostupné z: https://www.esfcr.cz/documents/21802/761234/Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A1+zpr%C3%A1va+JPD3/6b5308b4-ccd6-46a8-8a46-b59883907016-.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV). Operační program Zaměstnanost 2014–2020. 2015a. Dostupné z: https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV). Prováděcí dokument Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2015b. Dostupné z: https://www.esfcr.cz/documents/21802/756159/Prov%C3%A1d%C4%9Bc%C3%AD+dokument+%28listopad+2015%29/f3b20995-7114-4f40-9dfd-cd3166132e41.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (MMR). Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020. Česká republika. 2016. Dostupné z: http://www.dotaceeu.cz/getmedia/6008d9a7-121d-4b55-b141-4cd8ce98b826/Dohoda-o-partnerstvi-(2-revize-prosinec-2016)_2.pdf?ext=.pdf.

Implementation of the Beijing Declaration and Platform For Action (1995) and the Outcomes of the Twenty-Third Special Session of the General Assembly (2000) in the Context of Thetwentieth Anniversary of the Fourth World Conference on Women and the Adoption of the Beijing Declarationand Platform for Action 2015. National Review – Czech Republic (Zpráva o plnění CEDAW). Úřad vlády České republiky, 2015.
Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Pekingska_deklarace_Zprava.pdf.

Jednací řád Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Rada vláda pro rovnost žen a mužů, 2015 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Jednaci_rad_Rady.pdf.

Plán práce Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů na rok 2014 (Plán práce Institucionálního výboru). Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů, 2014.
Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/institucionalni_zabezpeceni/vybor-pro-institucionalni-zabezpeceni-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu--121941/.

Pravidla použití finančních prostředků Dotačního programu na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/16535/pravidla.pdf.

Přehled doporučení komise v dotačním řízení na rok 2015 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů. Úřad vlády České republiky, 2015 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dotace/Text-na-web---zverejneni-vysledku-jednani-K_1.pdf.

Přehled doporučení komise v dotačním řízení na rok 2016 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů. Úřad vlády České republiky, 2016 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dotace/Priloha-c-4---Prehled-doporuceni-komise-v-dotacnim-rizeni-na-rok-2016_3.pdf.

Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv. Úřad vlády České republiky, 2014 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/dotace-133364/.

Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 34/2015, kterou se mění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv ve znění směrnice č. 33/2015. Úřad vlády České republiky, 2015 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/dotace-133369.

Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen (za roky 1998–2006) (Zpráva o plnění priorit). Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1999–2007 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-plneni-priorit-a-postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-za-roky-1998---2013-123732/.

Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže (za roky 2008–2009) (Zpráva o plnění priorit). Úřad vlády České republiky, 2009–2010 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-plneni-priorit-a-postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-za-roky-1998---2013-123732/.

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Rada vláda pro rovnost žen a mužů, 2015 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Statut-Rady.pdf.

Výroční zpráva za rok 2010. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, 2011. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/zakladni-dokumenty-rady-123714/.

Výroční zpráva za rok 2013. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, 2014.
Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/zakladni-dokumenty-rady-123714/.

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020 (Vládní strategie pro rovnost). Úřad vlády České republiky, 2014 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-amuzu/.

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace Návrhu věcného záměru zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob. Úřad vlády České republiky, 2014 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9UYE4ZVB.

Zpráva o rovnosti žen a mužů v roce 2010 v České republice (Zpráva o rovnosti). Úřad vlády České republiky, 2011 [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-plneni-priorit-a-postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-za-roky-1998---2013-123732/.

Zpráva o rovnosti žen a mužů v roce … v České republice (za roky 2011–2012) (Zpráva o rovnosti). Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012–2013 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-plneni-priorit-a-postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-za-roky-1998---2013-123732/.

Zpráva o rovnosti žen a mužů v roce 2013 v České republice (Zpráva o rovnosti). Úřad vlády České republiky, 2014 [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-plneni-priorit-a-postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-za-roky-1998---2013-123732/.

Zpráva za rok … o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (za roky 2014–2015) (Zpráva o rovnosti). Úřad vlády České republiky, 2015–2016 [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-plneni-priorit-a-postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-za-roky-1998---2013-123732/.

Záznamy/Zápisy z jednání zkoumaných veřejněpolitických aktérů

Zápis z jednání Výběrové komise Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační program na podporu veřejně účelných aktivit nestátní neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17169/zapis_vyberova_komise_10_1_2014.pdf.

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů dne 7. března 2006 [online]. 2006 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/zakladni-dokumenty-rady-123714/.

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 22. dubna 2009 [online]. 2009 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cinnost_rady/Zaznam-ze-zasedani-Rady---2009-04-22.pdf.

Záznam z jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů konaného dne 8. března 2012 (Záznam z jednání Institucionálního výboru) [online]. 2012a [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/12901/zv_080312.pdf.

Záznam z jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů konaného dne 18. prosince 2012 (Záznam z jednání Institucionálního výboru) [online]. 2012b [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/institucionalni_zabezpeceni/vybor-pro-institucionalni-zabezpeceni-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu--121941/.

Záznam z jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů konaného dne 30. května 2013 (Záznam z jednání Institucionálního výboru) [online]. 2013 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/institucionalni_zabezpeceni/vybor-pro-institucionalni-zabezpeceni-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu--121941/.

Záznam z jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů konaného dne 23. dubna 2015 (Záznam z jednání Institucionálního výboru) [online]. 2015a [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/institucionalni_zabezpeceni/Institucionalni_vybor_23_4_2015_ZAPIS.pdf.

Záznam z jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů konaného dne 10. června 2015 (Záznam z jednání Institucionálního výboru) [online]. 2015b [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/institucionalni_zabezpeceni/Institucionalni_vybor_10_6_2015_ZAPIS_FINAL.pdf.

Záznam z jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů konaného dne 12. září 2013 [online]. 2013 [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cinnost_rady/Zaznam-ze-zasedani-Rady---2013-09-12.pdf.

Internetové zdroje

EVROPSKÁ KOMISE (EK). Nový nástroj pro větší rovnost žen a mužů v ESF. In: ec.europea.eu [online]. 17.11.2014 [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=cs&newsId=8420.

EVROPSKÁ KOMISE (EK). How The ESF Works. In: ec.europea.eu [online]. 2016a [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=525&langId=en.

EVROPSKÁ KOMISE (EK). Strategie Evropa 2020 – stručné shrnutí. In: ec.europea.eu [online]. 18.8.2016b [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_cs.htm.

EVROPSKÁ KOMISE (EK). What Is The ESF?. In: ec.europea.eu [online]. 21.10.2016c [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=en.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESFa). O OP RLZ. In: esfcr.cz [online]. [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.esfcr.cz/o-op-rlz.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESFb). OP Lidské zdroje a zaměstnanost. In: esfcr.cz [online]. [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.esfcr.cz/programy/op-lzz-2007-2013.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESFc). Iniciativa Společenství EQUAL (CIP EQUAL). In: esfcr.cz [online]. [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: https://www.esfcr.cz/iniciativa-spolecenstvi-equal.

KOTALÍK, Jakub. Ministerské posty opustí Němeček a Dienstbier, oznámil Sobotka. In: idnes.cz [online]. 2016 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/ministri-vymena-sobotka-gremium-cssd-dww-/domaci.aspx?c=A161111_124554_domaci_hro-.

MINISTERSTVO FINANCÍ (MF). CZ13 Základní informace. In: eeagrants.cz [online]. 2013a [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz13-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cz13-zakladni-informace.

MINISTERSTVO FINANCÍ (MF). Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni. In: eeagrants.cz [online]. 2013b. [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/fond-pro-bilateralni-spolupraci-na-progr.

MINISTERSTVO FINANCÍ (MF). Kdo jsme. In: eeagrants.cz [online]. 2013c [cit. 2017-23-3].
Dostupné z: http://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/kdo-jsme.

MINISTERSTVO FINANCÍ (M). Otázky a odpovědi. In: eeagrants.cz [online]. 2013d [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.eeagrants.cz/cs/otazky-a-odpovedi.

MINISTERSTVO FINANCÍ (MF). CZ03 Základní informace. In: eeagrants.cz [online]. 2014a [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz03-nestatni-neziskove-organizace/cz03-zakladni-informace.

MINISTERSTVO FINANCÍ (MF). CZ12 Základní informace. In: eeagrants.cz [online]. 2014b [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz12-dejme-zenam-sanci/cz12-zakladni-informace.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV). Co je to Iniciativa Společenství EQUAL. In: equalcr.cz [online]. 2006b [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=5.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV). Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů. In: mpsv.cz [online]. 31. 10. 2013 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/16534.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV). Organizační struktura Ministerstva práce a sociálních věcí. In: mpsv.cz [online]. 2017 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z:http://www.mpsv.cz/cs/1856.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (MMRa). Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. In: strukturalni-fondy.cz [online]. [cit. 2017-23-3]. Dostupné z:
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (MMRb). OP Rozvoj lidských zdrojů. In: strukturalni-fondy.cz [online]. [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006/Operacni-programy/OP-ROZVOJ-LIDSKYCH-ZDROJU.

OPEN SOCIETY FUND. Dejme (že)nám šanci. Granty. In: dejmezenamsanci.cz [online]. [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: http://www.dejmezenamsanci.cz/zadatele-o-grant/granty/.

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (ÚV ČR). Dotace. In: vlada.cz [online]. 2015a [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/dotace-133364/.

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (ÚV ČR). Dotace. In: vlada.cz [online]. 2016a [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/dotace-133369.

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (ÚV ČR). Projekt „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity“. In: vlada.cz [online]. 19.8.2016b [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/projekt_opz/stranka-se-pripravuje-147745/.

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (ÚV ČR). Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR představil TV spoty kampaně „To je rovnost!“. In: vlada.cz [online]. 9.3.2017 [cit. 2017-23-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/odbor-rovnosti-zen-a-muzu-uradu-vlady-cr-predstavil-tv-spoty-kampane-_to-je-rovnost!_-154249/.

Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je popsat institucionální a finanční zabezpečování české politiky rovnosti žen a mužů od roku 1998 do současnosti, a to na pozadí interakcí a vztahů mezi klíčovými aktéry – Odborem rovnosti žen a mužů (Úřad vlády ČR), poradními orgány vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů (Úřad vlády ČR), Oddělením projektů rovnosti žen a mužů (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Odborem rodinné politiky a politiky stárnutí (Ministerstvo práce a sociálních věcí), ale i neziskovými organizacemi zaměřenými na rovnost žen a mužů. Teoretickou oporou práce je teorie state/market feminism a teoretické koncepty policy a vládnutí (governance). Využívanými výzkumnými metodami jsou expertní rozhovory a analýza sekundárních dokumentů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to describe the institutional and financial security of the gender equality policy from 1998 to the present in the background of the interactions and relationships between its key actors – Gender Equality Unit (Office of the Government of the Czech Republic), Gender Equality Advisory bodies (Office of the Government of the Czech Republic), Department of Family and Ageing Policy (Ministry of Labour and Social Affairs), Division of Gender Equality Projects (Ministry of Labour and Social Affairs) and Gender Equality Nonprofit Organizations (Gender Equality NGO). Theoretical support of this thesis is the state/market feminism theory and theoretical concepts policy and governance. Expert interviews and secondary document analysis are the research methods used in this thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK