Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Il participio nell’italiano contemporaneo
Název práce v jazyce práce (italština): Il participio nell’italiano contemporaneo
Název práce v češtině: Participium v současné italštině
Název v anglickém jazyce: The participle in present-day Italian
Klíčová slova: italština|nefinitivní slovesné tvary|participium přítomné|participium minulé|korpus
Klíčová slova anglicky: Italian|indefinite verb forms|present participle|past participle|corpus
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: italština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2016
Datum zadání: 07.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.06.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se ve své bakalářské práci bude zabývat participem. Po obecném úvodu věnovaném nefinitním slovesným tvarům, jejich morfologii a syntakticko-sémantické funkci, se zaměří na příčestí přítomné a minulé. Jelikož se tato participia výrazně liší, bude každému zvlášť věnována samostatná kapitola. Příklady budou čerpány nejen ze základních italských gramatik, ale zejména z korpusů (např. korpus psané italštiny CORIS/CODIS). Cílem práce tak bude systematický popis toho, jak funguje v současné italštině na jedné straně participium přítomné, na straně druhé participium minulé.
Po dohodě s diplomantkou bude bakalářská práce sepsaná v italském jazyce a bude mít následující předběžnou osnovu.
1. Úvod – nefinitní slovesné tvary obecně
2. Participium – základní charakteristika
3. Participium přítomné
3.1. Základní tvarosloví
3.2. Substantivizovaná participia
3.3. Participia ve slovesné funkci – použití a restrikce
4. Participium minulé
4.1. Základní tvarosloví
4.2. Funkce participia ve větě – participiální věty
5. Závěry
Bibliografie
Résumé v češtině a v italštině
Seznam odborné literatury
Hamplová, S. Mluvnice italštiny. Praha, Leda 2004.
Renzi, L. (ed.) Grande grammatica italiana di consultazione I – III, Bologna, il Mulino 1988-1994.
Zavadil, B. – Čermák, P. Mluvnice současné španělštiny. Praha: Karolinum 2010.
+ další sekundární literatura, již diplomantka dohledá a použije.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK