Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Budování 28. října jako symbolu české státnosti
Název práce v češtině: Budování 28. října jako symbolu české státnosti
Název v anglickém jazyce: Constructing October 28 as the symbol of Czech statehood
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Hana Kubátová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2016
Datum zadání: 07.06.2016
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: Mgr. Klára Marková
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
První republika hraje ve smyslu české státnosti důležitou roli, nejenže se na ni dnes odvoláváme jako na jednu z prvních demokracií své doby v Evropě, ale jsme na ni hrdí i z důvodu vítězství národní svobody, vítězství českého, potažmo československého, národa nad pociťovaným útlakem Rakouska-Uherska.

Ve výročí dne samotného vzniku Československé republiky konají se již desítky let po celé republice národ vyzdvihující oslavy, o jejichž kořenech do minulosti toho však příliš nevíme. Ačkoli 28. říjen jakožto státní svátek patří k nejvýznamnějším, není každému známo, kdy se státním svátkem stal, a jak se tento narativ opanující 28. říjen vůbec v historii konstruoval. Právě tuto mezeru se snaží vyplnit práce Budování 28. října jako symbolu české státnosti.

Práce je pojata jako kvalitativní diskursivní analýza novinových článků listu Venkov vycházejících vždy k výročí vzniku Československa mezi lety 1918-1938. Na základě prostudovaného tisku vydaného ve zmíněném 20letém období jsou vybírány zajímavé odstavce píšící o 28. říjnu, které dohromady v průběhu let přispěly k tvorbě onoho národního symbolu.

Prostřednictvím soudobé literatury píšící o době po roce 1918 v Československu je v textu zmíněna také úloha první republiky v české národní tradici, je zde rozváděna její nepostradatelnost ve vývoji československého/českého státu. V neposlední řadě se práce věnuje dějinám prvorepublikových médií, pomocí kterých je obhajován výběr listu Venkov.

Součástí práce je i využití teorie symbolů, na niž je následně aplikován praktický příklad 28. října.
Seznam odborné literatury
1. Deník Venkov
2. KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. (2010). Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál. 344 s. ISBN 978-80-7367-698-8.
3. PAVLÍČEK, Václav. (2002). O české státnosti 1. Praha: Karolinum. 413 s. ISBN 80-246-0489-2.
4. PAVLÍČEK, Václav. (2009). O české státnosti 3. Praha: Karolinum. 543 s. ISBN 978-80-246-1642-1.
5. BROKLOVÁ, Eva. (1992). Československá demokracie: Politický systém ČSR 1918-1938. Praha: SLON. 168 s. ISBN 80-901059-6-3.
6. ČADA, Václav. (1988). 28. říjen 1918 skutečnost, sny a iluze. Praha: Mladá fronta. 301 s. ISBN 23-065-88.
7. HARNA, Josef, VALENTA, Jaroslav, VORÁČEK, Emil. (1999). Československo 1918-1938 Osudy demokracie ve střední Evropě. Praha: Historický ústav AV ČR. 367 s. ISBN 80-85268-99-X
8. TSAI, George. (2016). The Morality of State Symbolic Power. Social Theory & Practice. Vol. 42. Issue 2. ISSN 0037-802X.
9. WAN DER WUSTEN, Herman. (2012). Symbols in political centres. Where they are and what they mean. Revue Belge de Géographie. Issue 1-2. ISSN 13772368.
10. LIU, James H, SIBLEY, Chris G, HUANG, Li-li. (2014). History Matters: Effects of Culture-specific Symbols on Political Attitudes and Intergroup Relations. Political Psychology. Vol. 35. Issue 1. ISSN 0162-895X.
Předběžná náplň práce
Začátek práce bude věnován vysvětlení, proč je dané téma zajímavé a současné společnosti stále aktuální. Na toto zdůvodnění naváže kapitola o úloze první republiky v české tradici, v které bude rozebírán její demokratický původ a odkaz následujícím republikám - druhé, třetí a republice po roce 1948 až do nynějška. Další kapitola vysvětlí úlohu 28. října v českém národě, jak dnes tento svátek společnost vnímá a co si o něm v dlouhodobém kontextu myslí. Na tuto část se plynule napojí teorie symbolů, na kterou bude 28. říjen aplikován. Poslední část zahrne samotnou analýzu novinových článků, rozebere zajímavosti a shrne nabyté poznatky do uceleného závěru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK