Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání současných fyzioterapeutických přístupů v terapii inkontinence v České republice a v zahraničí
Název práce v češtině: Porovnání současných fyzioterapeutických přístupů v terapii inkontinence v České republice a v zahraničí
Název v anglickém jazyce: Comparison of the current physiotherapy approaches to incontinence in the Czech Republic and abroad
Klíčová slova: ženská močová inkontinence, fyzioterapie, pánevní dno, srovnání přístupů, Česká republika, zahraniční země
Klíčová slova anglicky: female urinary incontinence, physiotherapy, pelvic floor, approach comparison, Czech Republic, foreign countries
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2016
Datum zadání: 18.04.2017
Datum a čas obhajoby: 13.06.2017 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Jindřiška Hálková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ženské močové inkontinence a možnostmi její léčby pomocí fyzioterapie. Cílem práce je představit a srovnat současné fyzioterapeutické přístupy používané v České republice a v zahraničí.
Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje fyzioterapeutické přístupy v léčbě močové inkontinence v České republice a ve vybraných zahraničních zemích (Austrálie, Kanada, Spojené království, Spojené státy americké, Norsko, Nizozemsko, Německo). Věnuje se popisu fyzioterapeutického vyšetření, manuálních i přístrojových technik. Kromě toho obsahuje teoretická část stručné informace o pánevním dnu, fyziologii mikce, a o problematice močové inkontinence obecně (definice, epidemiologie, možnosti diagnostiky a terapie).
Praktická část obsahuje kazuistiku pacientky trpící stresovou inkontinencí, pro jejíž terapii byly využity poznatky jak ze zahraniční, tak z české fyzioterapie.
V diskusi a závěru je shrnuto srovnání českých a zahraničních přístupů a je zhodnocen efekt léčby vybrané pacientky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis focuses on the topic of female urinary incontinence and its physiotherapeutic treatment options. The aim of this thesis is to introduce and compare the current physiotherapy approaches used in the Czech Republic and abroad.
This thesis is composed of two parts – theoretical and practical. The theoretical part describes physiotherapy approaches to urinary incontinence in the Czech Republic and in selected foreign countries (Australia, Canada, The United Kingdom, The United States of America, Norway, The Netherlands and Germany) – it is devoted to the description of physical examination, manual and instrumental techniques. Besides that, the theoretical part includes brief informations about the pelvic floor, physiology of micturition, and about the topic of urinary incontinence in general (definition, epidemiology, types, diagnostics and treatment options).
The practical part contains a case history of one female patient suffering from stress urinary incontinence. Both Czech and foreign findings were used in the treatment of this patient.
In the discussion and conclusion, the comparison of the Czech and foreign approaches is summarized and the treatment effect is evaluated.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK