Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální kompetence a osobnost
Název práce v češtině: Sociální kompetence a osobnost
Název v anglickém jazyce: Social competencies and personality
Klíčová slova: Sociální kompetence|osobnost|Big Five|ISK|NEO-PI-3
Klíčová slova anglicky: Social competencies|personality|Big Five|ISK|NEO-PI-3
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2016
Datum zadání: 02.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2016
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat souvislostmi mezi rysy osobnosti a sociálními kompetencemi jak teoreticky, tak výzkumně. V teoretické části shrne současný stav poznání o vztahu rysů osobnosti se sociálními kompetencemi. Diplomand se bude dále podrobně zabývat pojmem sociální kompetence, který je v teoriích popisujících schopnosti a dovednosti potřebné pro kontakt s druhými lidmi chápán různě.

V empirické části půjde o validizační studii k připravované české adaptaci dotazníku ISK – Inventář sociálních kompetencí U.P. Kanninga. Výsledky přispějí k samotnému vývoji ISK, osvětlení vztahu sociálních kompetencí k osobnostním rysům a možnostem jejich posouzení. Sociální kompetence zjišťované dotazníkem budou porovnávány se strukturou osobnosti dotazníku NEO. Jedná se o kvantitativní přístup.

Cílem práce je validizace dotazníku sociálních kompetencí pomocí dotazníku struktury osobnosti a zpracování teoretické souvislosti sociálních kompetencí a osobnosti.
Seznam odborné literatury
Bierman, K. L., & Welsh, J. A. (2000). Assessing Social Dysfunction: The Contributions of Laboratory and Performance-Based Measures [Online]. Journal Of Clinical Child Psychology,29(4), 526-539. Retrieved fromhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=4701598&scope=site

Burt, K. B., Obradović, J., Long, J. D., & Masten, A. S. (2008). The interplay of social competence and psychopathology over 20 years: Testing transactional and cascade models [Online]. Child Development, 79(2), 359-374.http://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01130.x

Dirks, M. A., Treat, T. A., & Weersing, V. R. (2007). Integrating theoretical, measurement, and intervention models of youth social competence [Online]. Clinical Psychology Review, 27(3), 327-347.http://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.11.002

Kanning, U. P. (2006). Development and validation of a German-language version of the Interpersonal Competence Questionnaire (ICQ) [Online]. European Journal Of Psychological Assessment, 22(1), 43-51.http://doi.org/10.1027/1015-5759.22.1.43

Kanning, U.P. (2009). Diagnostik sozialer Kompetenzen (2., aktualisierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Standardy pro pedagogické a psychologické testování. (2001). Standardy pro pedagogické a psychologické testování (1. české vyd.). Praha: Testcentrum.

Výrost, J., & Slaměník, I. (2001). Aplikovaná sociální psychologie (Vyd. 1.). Praha: Grada.

Warnes, E. D., Sheridan, S. M., Geske, J., & Warnes, W. A. (2005). A contextual approach to the assessment of social skills: Identifying meaningful behaviors for social competence [Online].Psychology In The Schools, 42(2), 173-187.http://doi.org/10.1002/pits.20052

Waung, M., Hymes, R., & Beatty, J. (2014). The Effects of Video and Paper Resumes on Assessments of Personality, Applied Social Skills, Mental Capability, and Resume Outcomes. Basic And Applied Social Psychology, 36(3), 238-251.

Wine, J.D., Smye, M.D. (1981). Social competence. New York ; London : Guilford Press
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK