Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Fonetické rozdíly mezi mluvenou a zpívanou francouzštinou
Název práce v jazyce práce (francouzština): Fonetické rozdíly mezi mluvenou a zpívanou francouzštinou
Název práce v češtině: Fonetické rozdíly mezi mluvenou a zpívanou francouzštinou
Název v anglickém jazyce: Phonological differences between spoken and sung French language
Klíčová slova: fonetika|výslovnost|zpívaná francouzština|navazování|vázání|e caduc
Klíčová slova anglicky: phonetics|pronunciation|sung French language|liaison|enchainement|E-muet
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2016
Datum zadání: 06.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměřuje na rozdíly mezi mluvenou a zpívanou francouzštinou. Její teoretická část je orientována zejména na popis a výskyt „e caduc“ a na tzv. navazování a vázání ve francouzštině mluvené a francouzštině zpívané. Praktická část se soustředí na porovnání realizace výše uvedených jevů v obou formách, přičemž zkoumaný korpus budou tvořit básně francouzských autorů, které existují jak v mluvené, tak ve zpívané podobě.
Seznam odborné literatury
DELL, F., 1989, Concordances rythmiques entre la musique et les paroles dans le chant. L’accent et l’e muet dans la chanson française", in M. Dominicy, ed., Le souci des apparences, Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles
DELL, F., 2004, Singing as counting syllables :
text - to - tune alignement in traditional French songs. www.crlao.ehess.fr/document.php?id=98
DOHALSKÁ, M., SCHULZOVÁ, O., 2015, Fonetika francouzštiny, Praha: Karolinum
LÉON, P., 2000, Phonétisme et prononciation du français, Paris: Nathan/HER, 4e éd.,1ère éd. 1992
LUHANOVÁ, S., NOVÁKOVÁ, S. 2013, K problematice zpěvu ve francouzském jazykovém originále. Hudební výchova, roč. 21, č. 1, s. 10-11
NOVÁKOVÁ, S., 2011, La production et la perception du schwa (E caduc) en français et en tchèque. Étude comparée et applications pédagogiques. Thèse de doctorat, Université Charles de Prague, Université Paris 7. (nepublikováno)
RUWET, Nicolas, 1972, Language, musique, poésie, Éd. du Seuil
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK