Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srážkově radiativní model nízkoteplotního plazmatu
Název práce v češtině: Srážkově radiativní model nízkoteplotního plazmatu
Název v anglickém jazyce: Collisional-radiative model of low temperature plasma
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2017
Datum zadání: 03.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2017
Konzultanti: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Rešerše literatury týkající se srážkových, radiativních, excitačních a deexcitačních procesů v nízkoteplotním plazmatu.
2) Rozšíření stávajícího kinetického modelu o další procesy, které mohou ovlivnit rozdělení excitovaných částic v plazmatu.
3) Přibližný odhad vlivu radiativních procesů na teplotu plazmatu.
4) Srovnání výsledků s experimentálními daty z emisní spektroskopie mikrovlnného výboje.
Seznam odborné literatury
[1] W. Demtroeder; Atoms, Molecules and Photons; Springer, Berlin 2006.
[2] B. Der Van Sijde; Collisional Radiative Models in Plasmas, Beiträge aus der Plasmaphysik 24, 447–473, (1984)
[3] L. Spitzer; Physical Processes in the Interstellar Medium; J. Wiley & Sons, New York 2008.
[4] H. P. Langtagen; Python Scripting for Computational Science; Springer, Berlin 2012.
[5] Publikace v odborných časopisech a další literatura po dohodě s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Ve snaze o pochopení procesů probíhajících v chladném plazmatu mezihvězdného prostoru jsou na našem pracovišti prováděny experimenty v chladném dohasínajícím výbojovém plazmatu za teplot 40-300 K. Z důvodu prudké teplotní závislosti některých reakcí je třeba ověřovat termalizaci plazmatu za pomoci počítačových modelů. Pro výpočet teploty plazmatu využíváme model energetické bilance elektronů v kombinaci s kinetickým modelem zastoupení iontů, neutrálních molekul a některých excitovaných stavů.
V používaném modelu dosud není zahrnut radiativní transport energie. Lze však očekávat, že množství vyzářené energie nebude zanedbatelné a bude tak mít významný vliv na celkovou energetickou bilanci plazmatu. Práce bude spočívat v rozšíření stávajícího modelu v jazyce Python.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=711
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=711
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK