Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korupce v českých zemích meziválečné doby – nahodilost nebo chyba systému?
Název práce v češtině: Korupce v českých zemích meziválečné doby – nahodilost nebo chyba systému?
Název v anglickém jazyce: Corruption in Czech Lands in Interwar Period – Contingency or System Error?
Klíčová slova: korupce|Československo|korupční aféra|lihová aféra|uhelná aféra
Klíčová slova anglicky: Corruption|Czechoslovakia|corruption affair|alcoholic affair|coal affair
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2016
Datum zadání: 01.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 07:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat problematikou korupce v Československu v meziválečné době. Konkrétnímu studiu bude předcházet teoretická esej o korupci jako fenoménu ať již nahodilému nebo jako systémovému selhání. Případová studie bude věnována korupci související s agrárním prostředím i s prostředím průmyslu v Československu.
Předběžná osnova:
1) ÚVOD – vymezení tématu, cíle práce, použité metody, struktura práce
2) POJEDNÁNÍ O PRAMENECH A LITERATUŘE (zaměřené na nejdůležitější zdroje použité v práci)
3) KORUPCE JAKO (DĚJINNÝ) FENOMÉN MODERNÍ DOBY
4) KONKRÉTNÍ KORUPČNÍ KAUZY – zpracování konkrétních korupčních kauz (lihová aféra, aféry související s pozemkovou reformou, aféra pojišťovny Fénix, aj.)
5) ZÁVĚR – sumarizace a abstrakce zjištěných poznatků a jejich zařazení do širšího historického kontextu
6) SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY
PŘÍLOHY
Seznam odborné literatury
Seznam pramenů a odborné literatury:
Prameny:
· Národní archiv v Praze
· Dobový periodický tisk (Národní listy, Venkov, Právo lidu, aj.)
Odborná literatura:
· CHMELÍK, Jan a Zdeněk TOMICA. Korupce a úplatkářství. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-866-6.
· JUNĚCOVÁ, Jiřina, Olga ROHÁČOVÁ a Jiří ŠOUŠA (eds.). Rekviem zemědělsko-lesnické archivářce a agrární historičce: in memoriam PhDr. Jany Pšeničkové. Vyd. 1 . Praha: Spolek zemědělského muzea ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem, 2010. ISBN 978-80-7415-023-4.
· KARHAN, Václav. Korupce ve straně agrární. Praha: nákl. vl., 1906.
· PĚNIČKA, Alexander. Cesta z krise a korupce: pilný dotaz generaci starší i mladší libo fair play?. Ostrava: Seminář pro analogiku Dra A. Pěničky, 1933. Spisy ze semináře pro analogiku Dra A. Pěničky, Č. 1.
· PŠENIČKOVÁ, Jana. Zbytkové statky v Čechách: 1919-1948. Praha: Státní ústřední archiv, 1998. ISBN 80-85475-43-X.
· ROUDNÝ, Radim. Korupce: boj proti korupci ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. ISBN 80-7194-314-2.
· RYLEK, Rudolf Jan. Korupce a český partikularismus. Třebíč: nákl. vl., 1937.
· SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN (eds.). Korupce - včera a dnes: (sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a The European Society for History of Law). Ostrava: Key Publishing, 2013. ISBN 978-80-7418-177-1.
· VAN DOYLE, Petrus C. Boj proti korupci. Překlad Čeněk Novotný. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1999. Prameny (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-86008-73-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK