Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozlišování substantiv a sloves v českém znakovém jazyce
Název práce v češtině: Rozlišování substantiv a sloves v českém znakovém jazyce
Název v anglickém jazyce: Noun–verb distinction in Czech Sign Langugage
Klíčová slova: český znakový jazyk|znakové jazyky|slovesa|substantiva|rozlišování mezi slovesy a substantivy|slovní druhy
Klíčová slova anglicky: Czech Sign Language|sign languages|verbs|nouns|nou–verb distinction|parts of speech|word classes
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Kateřina Lišková - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2016
Datum zadání: 21.07.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.12.2016
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 08:15
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Klára Richterová
Zásady pro vypracování
Diplomová práce navazuje na aktuální výzkumy o rozlišování substantiv a sloves ve znakových jazycích (Hunger, 2006, Johnston, 2001, Voghel, 2005, Schwager–Zeshan, 2008, Kimmelman, 2009). Cílem práce je popsat prostředky, které rodilí mluvčí ČZJ používají k rozlišení významů vyjadřujících činnost, stav nebo změnu stavu (slovesa) a substancí (substantiva). Práce se pokusí navrhnout algoritmus určování substantiv a sloves v českém znakovém jazyce.
Postup:
1. Prostudování relevantní literatury z oblasti znakových jazyků, shrnutí používané terminologie, metodologie a výsledků experimentálních studií zkoumajících rozlišování substantiv a sloves. Prostudování relevantní literatury z oblasti lingvistiky českého jazyka a obecné lingvistiky, usouvztažnění s poznatky z cizích znakových jazyků.
2. Elicitace materiálu českého znakového jazyka prostřednictvím produkčního testu u nejméně 10 neslyšících respondentů (rodilých mluvčích českého znakového jazyka). Respondentům budou předkládány stimuly a produkce respondentů bude natáčena na videokameru.
3. Zpracování videonahrávek, analýza získaného materiálu s využitím anotačního softwaru.
4. Vyhodnocení výsledků a jejich komparace s dosavadními poznatky o rozlišování substantiv a sloves v cizích znakových jazycích a v češtině.
Seznam odborné literatury
ČECHOVÁ, Marie. Čeština, řeč a jazyk. 2., přepracované vyd. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-858-6657-9.
KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ (eds.). Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 80-710-6484-X.
KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Zdenka RUSÍNOVÁ a Miroslav GREPL. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. [i.e. 4. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8.

KOMÁREK, Miroslav. Příspěvky k české morfologii. Olomouc: Periplum, 2006.
KOMÁREK, Miroslav – KOŘENSKÝ, Jan – PETR, Jan – VESELKOVÁ, Jarmila. Mluvnice češtiny II. Praha: Academia, 1986.
VONDRÁČEK, Miloslav. Vlastnosti slova a slovní druhy. In ŠTÍCHA, F., a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013, s. 79–89.
VESELOVSKÁ, Ludmila. K analýze českých deverbálních substantiv. In Čeština – univerzália a specifika 3. Praha: NLN, 2001, s. 11–27.
RIJKHOFF, Jan – van LIER, Eva. (ed.). Flexible Word Classes. Oxford: OUP, 2013.


HUNGER, Barbara. Noun/verb pairs in Austrian Sign Language (OGS). Sign Language & Linguistics 9. 71–94, 2006.
JOHNSTON, Trevor. Auslan: The sign language of the Australian deaf community. Ph.D. dissertation, University of Sydney, 1989.
JOHNSTON, Trevor. Nouns and verbs in Australian Sign Language: an open or shut case? Journal of Deaf Studies and Deaf Education 6. 2001, 235–257.
JOHNSTON, Trevor & Adam SCHEMBRI. On defining lexeme in a signed language. Sign Language & Linguistics 2. 115–185, 1999.
KIMMELMAN, Vadim. Parts of speech in Russian Sign Language: The role of iconicity and economy. Sign Language. 2009, 12(2), 161-186. ISSN 13879316.
KLIMA, Edward & Ursula BELLUGI. The signs of language. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.
SANDLER, W.; LILLO-MARTIN, D. Sign Language and Linguistic Universals. 1. vyd., Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
SCHWAGER, Waldemar a Ulrike ZESHAN. Word classes in sign languages: Criteria and classifications. Studies in Language. 2008, 32(3), 509-545. ISSN 03784177.
SUPALLA, Ted, Elissa NEWPORT. How many seats in a chair? The derivation of nouns and verbs in American Sign Language. In P. Siple (ed.), Understanding language through sign language research, 91–131. New York: Academic Press, 1978.
TKACHMAN, Oksana a Wendy SANDLER. The noun-verb distinction in two young sign languages. Gesture. 2013, 13(3), 253-286. ISSN 15681475.
VOGHEL, Amelie. Phonologically identical noun-verb pairs in Quebec Sign Language (LSQ): Form and context. Toronto Working Papers in Linguistics 25. 68–75, 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK