Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Název práce v češtině: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Název v anglickém jazyce: Churche of the Assumption of the Virgin Mary in Stará Boleslav
Klíčová slova: kostel, Stará Boleslav, Palladium, baroko, Matyáš Bernard Braun, Škrétové, poutě
Klíčová slova anglicky: churche, Stará Boleslav, Palladium, baroque, Matyáš Bernard Braun, Škrétové, pilgrimages
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2016
Datum zadání: 02.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsah
1. Úvod
2. Předchůdci dnešního kostela
3. Architektura
4. Vnitřní výzdoba
5. Ambity
6. Závěr
7. Obrazová příloha
8. Seznam vyobrazení
9. Seznam použité literatury
Seznam odborné literatury
ARSENIUS Z RADBUSY 1629 — Kašpar ARSENIUS Z RADBUSY: Pobožná o Blahoslawené Panně Maryji, a přečisté Rodičce Syna Božího. A o Diwjch, kteřjž se děgj před gegim obrazem w Staré Boleslawi. Praha 1629
BALBÍN 1673 — Bohuslav BALBÍN: Historia Boleslaviensis. Praha 1673
BLAŽÍČEK 1958 — Oldřich Jakub BLAŽÍČEK: Sochařství baroku v Čechách. Praha 1958
BOLESLAVSKÝ 1875 — Josef Mikuláš BOLESLAVSKÝ: Památky Staroboleslavské. Praha 1875
DAVID/SOUKUP 2013 — Petr DAVID/ Vladimír SOUKUP: 1000 kostelů, klášterů a kaplí. Praha 2013
DUCREUX 1997 — Elizabeth DUCREUX: Symbolický rozměr poutě do Staré Boleslavi. In: Český časopis historický, 1997, 585-620
DOTŘEL 1908 — Jan DOTŘEL: Stará Boleslav s okolím. Praha 1908
HAVLŮJOVÁ/STOLÁROVÁ/VLNAS 2010 — Hana HAVLŮJOVÁ/ Lenka STOLÁROVÁ/ Vít VLNAS: Kdo byl Karel Škréta?. Praha 2010
Historické a poutní město Stará Boleslav a Lázně Houštka. Praha 1932
HORČICE 1859 — Josef Prokop HORČICE: Historické popsánj milostného obrazu a pautnického chrámu blahoslawené Panny Marie w Staré Boleslawi. Praha 1859
KOŘÁN 1999 — Ivo KOŘÁN: Braunové. Praha 1999
KOŠNÁŘ 1905 — Julius KOŠNÁŘ: Stará Boleslav a její památky. Praha 1905
KRENNER-KARLŠTEJNSKÝ 1939 — Vilém Václav KRENNER-KARLŠTEJNSKÝ: Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi. Stará Boleslav 1939
KUČERA/RAK 1983 — Jan P. KUČERA/ Jiří RAK: Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře. Praha 1983
KUCHAŘ/VOKOLEK 2008 — Jiří KUCHAŘ/ Václav VOKOLEK: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko sv. VIII. Praha 2008
KURANDA 2009 — Miroslav KURANDA: Svatou cestou podél čtyřiačtyřiceti kapliček. Praha 2009
MACEK/BIEGEL/BACHTÍK 2015 — Petr MACEK/ Richard BIEGEL/ Jakub BACHTÍK (ed): Barokní architektura v Čechách. Praha 2015
MIKULÁŠ 1906 — Jaroslav MIKULÁŠ: Malebný průvodce po Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi a okolí. Mělník 1906
NEUMANN 2000 — Jaroslav NEUMANN: Škrétové. Praha 2000
NOVÁK 2009 — Milan NOVÁK: Palladium země České. Stará Boleslav 2009
Panorama kostelů a církevních památek. Praha 1941
PÁTROVÁ 2009— Karin PÁTROVÁ: Stará Boleslav a její místo v českých církevních dějinách. Brandýs nad Labem 2009
PAULY 1923 — Jan Křtitel PAULY: Stará Boleslav. Průvodce po nejstarším poutním místě čs. republiky. Praha 1923
PODLAHA 1901— Antonín PODLAHA: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Karlínském. Praha 1901
POCHE 1980 — Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech 3. Praha 1980
POCHE 1986 — Emanuel POCHE: Matyáš Bernard Braun. Praha 1986
PRÁŠEK 1875 — Justin Václav PRÁŠEK: Okres Brandejský nad Labem. Nástin historicko-archaeologický. Praha 1875
PRÁŠEK 1913 — Justin Václav PRÁŠEK: Město, panství i okres III. Brandýs nad Labem 1913
ROYT/STEHLÍKOVÁ/ŠTĚPÁNEK 1995 — Jan ROYT/ Dana STEHLÍKOVÁ/ Petr ŠTĚPÁNEK: Poutě do Staré Boleslavi (kat. výst.). Praha 1995
ROYT 2008 — Jan ROYT Palladium země České. In: Svatý Václav ochránce České země, 2008, 104-105
ROYT 2011 — Jan ROYT: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha 2011
RYNEŠ 1948 — Václav RYNEŠ: Palladium země České. Praha 1948
SRDÍNKO 1880 — František SRDÍNKO: Stará Boleslav, nejstarší poutní místo v Čechách. 1880
STOLÁROVÁ/VLNAS 2010 — Lenka STOLÁROVÁ/ Vít VLNAS (ed): Karel Škréta. Doba a dílo. Praha 2010
ŠPŮREK 1938 — Stanislav ŠPŮREK: Stará Boleslav. Průvodce po jejich náboženských památkách. Praha, Stará Boleslav 1938
ŠTAJNOCHR — Vítězslav ŠTAJNOCHR: Panna Marie Divotvůrkyně. Uherské Hradiště 2000
TOUFAR 2007 — Pavel TOUFAR: Smrt knížete Václava. Benešov 2007
VÁCHA 2010 — Štěpán VÁCHA: Šlechtické kaple v kostele Panny Marie ve Staré Boleslavi. In: Umění LVIII, 2010, 17–41
VILÍMKOVÁ 1986 — Milada VILÍMKOVÁ: Stavitelé paláců a chrámů. Praha 1986
VOJTÍŠEK 1937 — Václav VOJTÍŠEK: Z nejstarších dějin města Brandýsa n.L. Brandýs nad Labem 1937
VOTKA 1879 — Jan Křtitel VOTKA: Památky staroboleslavské, čili, Prvotní vývoj a význam úcty svatováclavské v Čechách. Praha 1879
ZAP 1859 — Karel Vladislav ZAP: Stará Boleslav a její poutnický chrám Panny Marie. In: Památky archaeologické a místopisné III., 1859, 8–17
ZUMAN 1948 — František ZUMAN: Staroboleslavské památky – jejich život. (Příspěvky k dějinám jejich výstavby, výzdoby a zařízení.) In: Časopis společnosti přátel starožitností LVI, 1948, 35–61, 89–104
ŽUNDÁLEK 1896 — František Hanuš ŽUNDÁLEK: Poutní místo ve Staré Boleslavi. Turnov 1896
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá poutním kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. První část se bude věnovat stavbám, které nahradil dnešní barokní chrám. Hlavní pozornost bude zaměřena na dějiny stavby a vnitřní i vnější výzdobu. Poslední kapitola přiblíží výstavbu ambitů a jejich malířskou výzdobu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals the pilgrimage church of the Assumption of the Virgin Mary in Stará Boleslav. The first part will deal with buildings that replace today's baroque chrch. The main attention will be focused on the history of the building and interior and exterior decoration. The last chapter closer to the construction of the cloisters and their paintings.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK