Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 305)
Detail práce
  
Reakce Dánska a Švédska na výsledek britského referenda o setrvání v EU
Název práce v češtině: Reakce Dánska a Švédska na výsledek britského referenda o setrvání v EU
Název v anglickém jazyce: Danish and Swedish reactions to the Brexit referendum outcome
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.05.2016
Datum zadání: 31.05.2016
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Jako metodologický rámec pro svoji práci jsem si zvolila případovou studii dvou členských států, v tomto případě Dánska a Švédska.

Podstatou mého zkoumání bude analýza prohlášení dánských a švédských politických elit k výsledku referenda jak na domácí scéně, tak v institucích Evropské unie - Radě a Evropském parlamentu. Je důležité si určit, jací konkrétní představitelé to budou. Proto si v obou zemích zvolím hlavní představitele vládních a opozičních stran i těch, jež jsou proevropské či euroskeptické. Právě jejich prohlášení budu zkoumat. V případě Dánska to budou představitelé menšinové vlády složené z vládnoucí liberálně konzervativní strany Venstre, která je podporována euroskeptickou Dánskou lidovou stranou, Liberální aliancí a Konzervativní lidovou stranou. Bude mě zajímat i reakce nejsilnější opoziční strany, tedy Sociálních demokratů. Co se týče Švédska, tak zde budu analyzovat výroky proevropsky orientovaného kabinetu složeného ze Sociálně demokratické strany a Strany zelených. Budu také sledovat debatu opozice, především třetí nejsilnější krajně pravicové a euroskeptické strany s názvem Švédští demokraté. Zaměřím se na prohlášení adresována na jak na domácí půdě, tak v rámci evropských institucí.

Tato bakalářská práce bude v teoretické části primárně založena na sekundární literatuře. V metodologické části budu vycházet zejména z primární literatury. Za tímto účelem proto budu pracovat hlavně s oficiálními dokumenty vydávanými jednotlivými institucemi Evropské unie, politickými programy a tiskovými zprávami.
Seznam odborné literatury
Dokumenty a publikace. Rada Evropské unie. [online]. 15.5.2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/cs/documents-publications/

GLENCROSS, ANDREW. Why a British referendum on EU membership will not solve the Europe question.International Affairs [online]. 2015, 91(2), 303-317 [cit. 2016-05-16]. DOI: 10.1111/1468-2346.12236. ISSN 00205850.

HOŘEJŠOVÁ, Tereza. Dánsko a EU: vzorný žáček, nebo potížista? Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii : europeizace vybraných zemí EU. Praha: Eurolex Bohemia ; VIP Books, 2007, , 119-143. ISBN 978-80-87134-10-8.

KROLL, Daniela Annette a Dirk LEUFFEN, 2016. Ties that bind, can also strangle: the Brexit threat and the hardships of reforming the EU. Journal of European Public Policy [online]. 29. 4., roč. 0, č. 0, s. 1–10. ISSN 1350-1763. Dostupné z: doi:10.1080/13501763.2016.1174532
MILES, Lee. Sweden in the European Union: Changing expectations? Journal of European Integration[online]. 2001, 23(4), 303-333 [cit. 2016-05-16]. DOI: 10.1080/07036330108429107. ISSN 07036337.

MILES, Lee. The European Union and the Nordic countries. New York: Routledge, 1996. ISBN 04-151-2423-9

OLIVER, Tim, 2016. European and international views of Brexit. Journal of European Public Policy [online]. 29. 4., roč. 0, č. 0, s. 1–8. ISSN 1350-1763. Dostupné z: doi:10.1080/13501763.2016.1174534

RAUNIO, T. Softening but persistent: Euroscepticism in the Nordic EU countries. ACTA POLITICA [online]. 2007, 42(2-3), 191-210 [cit. 2016-05-16]. ISSN 00016810. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edswss&an=000248160800005&scope=site

STEINMETZ, Robert. a Anders. WIVEL. Small states in Europe: challenges and opportunities [online]. Farnham, Surrey, England: Ashgate Pub. Company, 2010 [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10367800

Veřejný rejstřík dokumentů. Evropský parlament . [online]. 15.5.2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z:http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=CS
Předběžná náplň práce
Prvotní myšlenka evropské integrace byla spojena s touhou nastolit v Evropě po druhé světové válce trvalý mír. Proto došlo k založení Evropského společenství uhlí a oceli. Postupem času se z této instituce - dnes nazývané Evropská unie, která měla mít na začátku ryze ekonomický charakter, stala politická unie. Tato přeměna je charakterizována prohlubující se integrací, kdy se státy vzdávají části své svrchovanosti ve prospěch této supranacionální organizace. Přímo úměrně s touto tendencí se ale začaly v některých zemích ozývat čím dál tím hlasitější projevy odporu vůči tomuto fenoménu. Ty se souhrnně nazývají pojmem „euroskepticismus“. Současný trend naznačuje, že by právě tyto nálady měly být na vzestupu napříč členskými zeměmi EU, což dokazují nejen poslední volby do Evropského parlamentu, ale i například britské referendum o setrvání země v Evropské unii, které se uskuteční 23. června 2016.

Vztah Velké Británie k Evropské unii byl vždy speciální. Nedá se ovšem říci, že by tato země byla ve svém euroskeptickém pohledu zcela osamocena. Proto bude velice důležité sledovat, jak se k výsledku referenda postaví ostatní členské země EU.

Znění mé výzkumné otázky je následující: Jakým způsobem se v dánské a švédské veřejné debatě reflektuje výsledek britského referenda?

Tato práce si tedy bude klást za cíl zjistit, do jaké míry ovlivnil výsledek referenda jednání a hlasování dánských a švédských politických elit v Evropské radě a na půdě Evropského parlamentu v případě, že se občané Velké Británie vysloví pro:
a) setrvání země v EU – jakou pozici budou zastávat dánští a švédští představitelé při plnění britských podmínek dohodnutých na únorovém Summitu.
b)odchod země z EU – jakou pozici budou představitelé Dánska a Švédska zaujímat při řešení vztahu mezi Velkou Británii a EU.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK