Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontakt dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu s biologickou rodinou
Název práce v češtině: Kontakt dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu s biologickou rodinou
Název v anglickém jazyce: Contact between children in temporary foster care with their birth family
Klíčová slova: Pěstounská péče na přechodnou dobu|Náhradní rodinná péče|Podpora ohrožené rodiny|Podpora pěstounské rodiny|Zájem dítěte|Kontakt s biologickou rodinou
Klíčová slova anglicky: Temporary foster care|Foster care|Support services for vulnerable families|Support services for a foster family|Interest of the child|Contact with birth family
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2016
Datum zadání: 30.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je seznámit s problematikou kontaktu dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickou rodinou. V teoretické části bude popsána náhradní rodinná péče se zaměřením na postavení biologických rodičů a práva dětí s aspektem na historický vývoj až do současnosti. Budou zmíněny důvody umístění dítěte do náhradní rodinné péče. Práce bude obsahovat aktuální údaje o problematice v České republice. V práci budou nastíněny trendy v péči o ohroženou rodinu i na Slovensku. V praktické části bude využita kvalitativní metodologie. Bude rozebráno několik kazuistik, ukazujících průběh, možnosti, překážky, klady a limity kontaktu dětí s biologickou rodinou. K vysvětlení problematiky bude využita odborná literatura z oblasti náhradní rodinné péče se zaměřením na pojem ohrožené dítě, sanace rodiny, kontakt s biologickou rodinou. K popsání legislativní úpravy bude využit zákon o sociálně právní ochraně, nový občanský zákoník a další.
Seznam odborné literatury
CAIRNS, Kate. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem: traumata v raném vztahu a psychická odolnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0370-4.
BECHYŇOVÁ, Věra a Marta KONVIČKOVÁ. Sanace rodiny: [sociální práce s dysfunkčními rodinami]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0031-4.
BECHYŇOVÁ, Věra. Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém. Vyd. 1. Praha: IREAS, 2007. ISBN 978-80-86684-47-5.
MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny: v kontextu plánování péče. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0522-7.
MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0697-2.
ŠKOVIERA, Albín. 2013. Kontakty biologickej a pestunskej rodiny: progres alebo nutné „zlo“? in Průvodce náhradní rodinnou péčí 1/2013. Brno: Sdružení pěstounských rodin.
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-727-0.
HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-503-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK