Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Profesionální tlumočník ve 21. století: nové technologie a sociální sítě
Název práce v češtině: Profesionální tlumočník ve 21. století: nové technologie a sociální sítě
Název v anglickém jazyce: Professional interpreter in the 21st century: new technologies and social networks
Klíčová slova: tlumočení, nové technologie, tablet, sociální sítě, sociální média, marketing
Klíčová slova anglicky: interpreting, new technologies, tablet, social networks, social media, marketing
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2016
Datum zadání: 26.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2016
Datum a čas obhajoby: 30.01.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. David Mraček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část:
Nové technologie – historie, nástup nových technologií a „chytrých“ zařízení, nové možnosti pro tlumočení a výuku tlumočení („tablet interpreting“, technologie „digital pen“, virtuální databáze a platformy nahrávek, videokonferenční tlumočnické zařízení)
Sociální sítě – Facebook, LinkedIn, Twitter – jejich využití pro navazování kontaktů s klienty a kolegy či při získávání zakázek. Prezentace jednotlivců na uvedených sítích, prezentace profesionálních tlumočnických organizací, včetně tlumočnických oddělení a tlumočnických generálních ředitelství evropských a mezinárodních institucí na sociálních sítích.
Empirická část
Online dotazník - jak čeští tlumočníci využívají nové technologie při přípravě na akci a během akce či během samotného tlumočení, zda a jak se prezentují na sociálních sítích (navazování kontaktů, získávání zakázek) či na vlastních webových stránkách.
Seznam odborné literatury
ANDRES, Dörte a Martina BEHR. To know how to suggest …: approaches to teaching conference interpreting. Berlin: Frank & Timme, 2015. Transkulturalität - Translation - Transfer. ISBN 9783732901142.
BAREFOOT, Darren a Julie SZABO. Friends with benefits: a social media marketing handbook [online]. San Francisco, CA: No Starch Press, c2010. ISBN 978-1-59327-199-2. Dostupné také z:http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10362251
BRAUN, Sabine, TAYLOR Judith I., (eds.). Advances in Videoconferencing and Interpreting in Legal Proceedings. 2015. Cambridge/Antverp: Intersentia..
ČEŇKOVÁ, Ivana. Úvod do teorie tlumočení. Druhé, opravené vydání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 9788087218099.
DRECHSEL, Alexander. The Tablet Interpreter: Public Edition [online]. Lean Publishing, 2015. Dostupné také z: https://leanpub.com/thetabletinterpreter/
GOLDSMITH, Joshua a Josephine Christine HOLLEY. Consecutive Interpreting 2.0: The Tablet Interpreting Experience. Genève, 2015. Diplomová práce. Université de Genève. Vedoucí práce Kilian Seeber. Dostupné z:http://archive-ouverte.unige.ch/unige:78930
HALE, Sandra a Jemina NAPIER. Research methods in interpreting: a practical resource. London: Bloomsbury, 2013. Research Methods in Linguistics. ISBN 9781441168511.
HORVÁTH, Ildikó (ed.). The Modern Translator and Interpreter. Budapest: Eötvös University Press, 2016. ISBN 9789632847504.
ORLANDO, Marc. Digital pen technology and consecutive interpreting: Another dimension in note-taking training and assessment. The Interpreters´Newsletter 2010, 15, 71-86.
PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 9788024517421.
PÖCHHACKER, Franz a Miriam SHLESINGER. The interpreting studies reader. London: Routledge, 2002. Routledge language readers. ISBN 0415224780.
PÖCHHACKER, Franz. Introducing interpreting studies. London: Routledge, 2004. ISBN 0415268877.
STELMASZAK, Marta. The Business Guide for Translators. Want words, 2014. ISBN 978-1-326-03340-8.
WALLIMAN, Nicholas. Your Research Project:: Designing and Planning Your Work. 3rd ed. Thousand oaks: Sage, 2011. ISBN 9781446259849.
ŽILKOVÁ, Anna. Elektronické zdroje pro přípravu konferenčních tlumočníků. 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, FF, Ústav translatologie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK