Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Mamady Keïta, Ein Leben für die Djembé – Traditionelle Rhythmen der Malinké (BILLMEIER, Uschi. Uhlstädt-Kirchhasel: Arun-Verlag, 1999)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Mamady Keïta, Ein Leben für die Djembé – Traditionelle Rhythmen der Malinké (BILLMEIER, Uschi. Uhlstädt-Kirchhasel: Arun-Verlag, 1999)
Název v anglickém jazyce: Annotated translation: Mamady Keïta, Ein Leben für die Djembé – Traditionelle Rhythmen der Malinké (BILLMEIER, Uschi. Uhlstädt-Kirchhasel: Arun-Verlag, 1999)
Klíčová slova: západoafrická hudba|Mamady Keïta|djembe|překladatelská analýza|překladatelský problém a posun
Klíčová slova anglicky: West African music|Mamady Keïta|djembe|translation analysis|translation problem and shift
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2016
Datum zadání: 26.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.05.2016
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.
Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
TRANSLATOLOGIE

HOCHEL, B. Preklad jako komunikácia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.
LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou?: Výbor studií. Praha: Čs. spisovatel, 1971.
LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Apostrof, 2012.
POPOVIČ, A. Teória uměleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie.
Bratislava: Tatran, 1975.
VILIKOVSKÝ, J. Preklad jako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984.
HÖNIG, H. Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg, 1995.
HÖNIG, H. G., KUßMAUL, P. Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr, 1982.
KUSSMAUL, P. Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg, 2000.
NORD, C. Textanalyse und Übersetzen. Tübingen: Groos, 2009.
NORD, C. Translating as a purposeful aktivity. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997.
KAUTZ, U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium-Verlag, 2002.
REIß, K. Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg: Groos, 1983.
RISKU, H. Translatorische Kompetenz. Kognitive Grundlagen des Übersetzens als Expertentätigkeit. Tübingen: Stauffenburg, 1998.
SALEVSKY, H. Dolmetscher- und Übersetzerausbildung gestern, heute und morgen. Frankfurt am Main: Lang, 1996.
STOLZE, R. Hermeneutik und Translation. Tübingen: Narr, 2003.
WILSS, W. Übersetzungsfertigkeit. Annäherungen an einen komplexen übersetzungspraktischen Begriff. Tübingen: Narr, 1992.
WILSS, W. Übersetzungsunterricht. Eine Einführung. Begriffliche Grundlagen und methodische Orientierungen. Tübingen: Narr 1996.

ČESKÁ STYLISTIKA

BEČKA, J. Česká stylistika. Praha: Academia, 1992.
CRHA, I., KŘÍŽEK, Z. Jak psát reklamní text. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012.
ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
ČMEJRKOVÁ, S. et al. Čeština, jak ji znáte a neznáte. Praha: Academia, 1996.
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha: LEDA, 2000.
DANEŠ, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997.
HAUSENBLAS, K. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: Univerzita Karlova, 1971.
HAUSENBLAS, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha: Univerzita Karlova, 1996.
HLAVIČKOVÁ, V. (ed.). Odborný jazyk v podmínkách tržní ekonomiky. Praha: VŠE, 1995.
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ... Praha: Trizonia, 1997.
JAMEK, V. O patřičnosti v jazyce. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1998.
JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Univerzita Karlova, 1993.
KRAUS, J., HOFFMANNOVÁ, J. Písemnosti v našem životě. Praha: Fortuna, 1996.
KUFNEROVÁ, Z. et al. Překládání a čeština. Praha: H&H, 1994.
KUNA, I. Realita a svět textu. Plzeň: PedF ZČU, 1996.
MISTRÍK, J. Štylistika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985.
MÖLLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha: Academia, 1994.
MUELLEROVÁ, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci. Praha: SPN, 1986.
NEBESKÁ, I., MACUROVÁ, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání. Praha: Univerzita Karlova, 1996.
SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004.
SLANČOVÁ, D. Praktická štylistika. Prešov: Slovacontact, 1996.
SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině. Praha: H&H, 2003.
ŠESTÁK, L. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 1999.
ŠRÁMEK, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: Masarykova univerzita, 1996.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK