Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Českoslovenští historici a západoevropská historiografie. Sonda do kontaktů s frankofonním světem v meziválečném období
Název práce v češtině: Českoslovenští historici a západoevropská historiografie. Sonda do kontaktů s frankofonním světem v meziválečném období
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak historians and West European historiography. The probe into contacts with French-speaking world during the interwar period
Klíčová slova: historiografie, historické sjezdy, československo-francouzské vztahy, meziválečné období, edice dokumentů
Klíčová slova anglicky: historiography, congresses of historicas sciences, czechoslowak-french relations, interwar period, document edition
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2016
Datum zadání: 25.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.06.2016
Datum a čas obhajoby: 13.06.2017 07:45
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Meziválečná československá historiografie byla orientována na frankofonní prostředí více než v současné době. Možností kontaktovat se s ním byla řada, jednou z nich bylo např. setkávání na mezinárodních odborných sjezdech a konferencích. Bakalářská práce bude zaměřena konkrétně na účast československých historiků na 8. mezinárodním kongresu historických věd v Curychu v roce 1938 a dění kolem něj. Na základě úředních dokumentů a korespondence chce ukázat vztahy československých badatelů se západoevropskými historiografy. Vyjde z rozboru programu sjezdu, analyzuje podíl československých historiků na něm, a to i pokud jde o přípravu jejich vystoupení, koordinaci se zahraničními kolegy (na základě korespondence) a zaměří se i na sledování kontaktů po sjezdu, ve vypjatém období kolem vypuknutí 2. světové války.
Seznam odborné literatury
LACH, Jiří, Účast československých historiků na sjezdech ve Varšavě (1933) a v Curychu (1938) a na činnosti CISH, in: ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMOUCENSIS, FACULTAS PHILOSOPHICA, POLITOLOGICA 5, Olomouc, 2006, s. 293-302
STLOUKAL, Karel, VIII. mezinárodní kongres věd historických v Curychu. Karel Stloukal. In: Český časopis historický / Praha : Historický klub 44, č. 3-4, (1938,) s. 503-531
KUTNAR, František, MAREK, Jaroslav, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha, 2009
HNILICA, Jiří, Kulturní a intelektuální výměna mezi Československem a Francií (1875-1925). Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 2005, roč. 1-2, s. 95-126
Národní archiv České republiky, fond Ministerstvo školství, Praha
Národní archiv České republiky, fond Šusta Josef, PhDr.
Archiv Univerzity Karlovy, fond Prokeš Jaroslav
Archiv Národního muzea, fond Stloukal Karel
Masarykův ústav a archiv akademie věd České republiky, fond Odložilík Otakar
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK