Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ruptura m. quadriceps femoris vastus medialis et lateralis řešená suturou
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ruptura m. quadriceps femoris vastus medialis et lateralis řešená suturou
Název v anglickém jazyce: The case study of physiotherapeutical treatment of patient with diagnosis sutured rupture of quadriceps femoris muscle - vastus medialis et lateralis
Klíčová slova: ruptura, quadriceps femoris, sutura, fyzioterapie, rehabilitace
Klíčová slova anglicky: rupture, quadriceps femoris, suture, physiotherapy, rehabilitation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2016
Datum zadání: 25.05.2016
Datum a čas obhajoby: 22.05.2017 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2017
Oponenti: Iveta Pokorná, DiS.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacienta po ruptuře m. quadriceps femoris vastus medialis et lateralis řešené suturou. Kazuistika je rozdělena do dvou hlavních částí – obecné a speciální. Obecná část pojednává o teoretických poznatcích týkajících
se onemocnění, možnostech léčby a terapie a část speciální je zaměřena
na zpracování vlastní kazuistiky pacienta, tedy především vyšetření, průběh terapie a zhodnocení výsledků a efektu terapie. Kazuistika byla zpracována na základě práce s ambulantním pacientem při souvislé odborné praxi v Centru léčby pohybového aparátu Vysočany v termínu
2. – 27. 1. 2017.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis is to process the case study of patient with diagnosis sutured rupture of quadriceps femoris muscle – vastus medialis et lateralis. The thesis is divided into two general parts – the general part and the special part. The general part contains theoretical findings about the disease, options of treatment and therapy. Special part includes case study of the patient, especially the physical examination, therapy, development of treatment and therapy, final evaluation and the effect of therapy. The case report was created on the basis of work with ambulatory patient during continuous bachelor praxis in Center for treatment of musculoskeletal system in Prague, Vysočany from 2. 1. 2017 to 27. 1. 2017.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK